blob: a53ccdb5cf4247d4d72cd032c705bc99a665054e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="model"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/annotation/ui/diagrams/model.ecore" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.annotation.ui.diagrams.model">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AnnotationNode" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.gmf.runtime.notation/model/notation.ecore#//Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="annotationId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MetaAnnotationNode" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.gmf.runtime.notation/model/notation.ecore#//Node"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MetaViewAnnotations" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.gmf.runtime.notation/model/notation.ecore#//Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="view" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.gmf.runtime.notation/model/notation.ecore#//View"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="types" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="exclusionAnnotations" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ViewLocationNode" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.gmf.runtime.notation/model/notation.ecore#//Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="view" eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EObject"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>