blob: a3d3b5a2908b2a820c941ada08c419a671939a58 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="example"
nsURI="http://eclipse.org/tigerstripe/examples/annotation" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.annotation.example">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CheckAnnotation">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="checked" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IntegerAnnotation">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="integer" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TextAnnotation">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="name" value="text_._annotation"/>
<details key="kind" value="elementOnly"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="text" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="kind" value="element"/>
<details key="name" value="text"/>
<details key="namespace" value="##targetNamespace"/>
</eAnnotations>
<eAnnotations source="org.eclipse.tigerstripe.annotation">
<details key="multiline" value="true"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ReferencesExample">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entity" eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.tigerstripe.workbench.base/model/annotationModelReference.ecore#//ModelReference"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="attributes" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.tigerstripe.workbench.base/model/annotationModelReference.ecore#//ModelReference"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="stringRefToAttribute" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="stringRefsToAttributes"
upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>