blob: 85e9df64884d6e780ba52d3e408ec736006e3971 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.xored.q7.scenario:GroupContext xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:com.xored.q7.scenario="http://com/xored/q7/scenario.ecore" name="UpdateProfileArtifactsContextGroup" id="_bEZkQBPREeCrTY2DkyxR-A">
<contextReferences>_I_X4kBPREeCrTY2DkyxR-A</contextReferences>
<contextReferences>_FGfSUKthEd-v8JwXbnu_tQ</contextReferences>
<contextReferences>_9D6jAatgEd-v8JwXbnu_tQ</contextReferences>
</com.xored.q7.scenario:GroupContext>