blob: 1d33eab211e3071ac69f3522a4f1a4c33427b041 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<com.xored.q7.scenario:GroupContext xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:com.xored.q7.scenario="http:///com/xored/q7/scenario.ecore" name="CreateNewArtifactDragConnectContextGrorp" id="_luehIAKVEeCI5eYSA_LRBA">
<contextReferences>_dFsGYAKVEeCI5eYSA_LRBA</contextReferences>
<contextReferences>_FGfSUKthEd-v8JwXbnu_tQ</contextReferences>
<contextReferences>_9D6jAatgEd-v8JwXbnu_tQ</contextReferences>
</com.xored.q7.scenario:GroupContext>