blob: 62c9c17f5e4eff8bf2813f918da004463db0ff7b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="core"
nsURI="http:///org/eclipse/tigerstripe/espace/core.ecore" nsPrefix="org.eclipse.tigerstripe.espace.core">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Mode">
<eLiterals name="ReadWrite"/>
<eLiterals name="ReadOnly" value="1"/>
<eLiterals name="ReadOnlyOverride" value="2"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>