blob: 10a9311620528ded97ff9699ce168b919694c427 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="hutnArticleFamilies"
nsURI="hutnArticleFamilies" nsPrefix="hutnArticleFamilies">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Family">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="nuclear" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="migrant" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lotteryNumbers" lowerBound="6"
upperBound="6" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="members" upperBound="-1"
eType="#//Person" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="familyFriends" upperBound="-1"
eType="#//Family"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Person">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>