blob: 7d16a936620467239bb8bafd7ec91af9944d7f0e [file] [log] [blame]
eclipse.preferences.version=1
encoding//documentation/aql.html=utf-8