blob: 37e1ea0691d9eb98afee2ff6349095b9187021f6 [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["webpack:///./src/assets/jkube-logo-horizontal-white.svg","webpack:///./node_modules/react-side-effect/lib/index.js","webpack:///./src/components/header.jsx","webpack:///./node_modules/react-fast-compare/index.js","webpack:///./src/components/seo.jsx","webpack:///./src/i18n.js","webpack:///./node_modules/react-helmet/es/Helmet.js","webpack:///./src/assets/EF_WHT-OR_png.png","webpack:///(webpack)/buildin/global.js"],"names":["module","exports","ex","React","React__default","_defineProperty","obj","key","value","Object","defineProperty","enumerable","configurable","writable","canUseDOM","window","document","createElement","reducePropsToState","handleStateChangeOnClient","mapStateOnServer","Error","WrappedComponent","state","mountedInstances","emitChange","map","instance","props","SideEffect","_PureComponent","subClass","superClass","apply","this","arguments","prototype","create","constructor","__proto__","peek","rewind","recordedState","undefined","_proto","UNSAFE_componentWillMount","push","componentDidUpdate","componentWillUnmount","index","indexOf","splice","render","PureComponent","displayName","name","getDisplayName","cClass","TM","className","Header","lang","resolvePath","resolveI18nPath","to","src","logo","alt","jkubeLogo","href","title","target","rel","hasElementType","Element","hasMap","Map","hasSet","Set","hasArrayBuffer","ArrayBuffer","isView","a","b","equal","length","i","keys","it","Array","isArray","size","entries","next","done","has","get","RegExp","source","flags","valueOf","toString","hasOwnProperty","call","$$typeof","error","message","match","console","warn","Seo","description","charSet","content","defaultLangKey","langKey","path","clock","Component","_class","_temp","ATTRIBUTE_NAMES","TAG_NAMES","BASE","BODY","HEAD","HTML","LINK","META","NOSCRIPT","SCRIPT","STYLE","TITLE","TAG_PROPERTIES","REACT_TAG_MAP","accesskey","charset","class","contenteditable","contextmenu","itemprop","tabindex","HELMET_PROPS","HTML_TAG_MAP","reduce","SELF_CLOSING_TAGS","_typeof","Symbol","iterator","classCallCheck","Constructor","TypeError","createClass","defineProperties","descriptor","protoProps","staticProps","_extends","assign","objectWithoutProperties","possibleConstructorReturn","self","ReferenceError","encodeSpecialCharacters","str","encode","String","replace","getTitleFromPropsList","propsList","innermostTitle","getInnermostProperty","innermostTemplate","join","innermostDefaultTitle","getOnChangeClientState","getAttributesFromPropsList","tagType","filter","tagAttrs","current","getBaseTagFromPropsList","primaryAttributes","reverse","innermostBaseTag","tag","lowerCaseAttributeKey","toLowerCase","concat","getTagsFromPropsList","tagName","approvedSeenTags","approvedTags","instanceTags","instanceSeenTags","primaryAttributeKey","attributeKey","forEach","tagUnion","property","rafPolyfill","Date","now","callback","currentTime","setTimeout","cafPolyfill","id","clearTimeout","requestAnimationFrame","bind","webkitRequestAnimationFrame","mozRequestAnimationFrame","global","cancelAnimationFrame","webkitCancelAnimationFrame","mozCancelAnimationFrame","msg","_helmetCallback","commitTagChanges","newState","cb","baseTag","bodyAttributes","htmlAttributes","linkTags","metaTags","noscriptTags","onChangeClientState","scriptTags","styleTags","titleAttributes","updateAttributes","updateTitle","tagUpdates","updateTags","addedTags","removedTags","_tagUpdates$tagType","newTags","oldTags","flattenArray","possibleArray","attributes","elementTag","getElementsByTagName","helmetAttributeString","getAttribute","helmetAttributes","split","attributesToRemove","attributeKeys","attribute","setAttribute","indexToSave","_i","removeAttribute","type","tags","headElement","head","querySelector","tagNodes","querySelectorAll","slice","indexToDelete","newElement","innerHTML","styleSheet","cssText","appendChild","createTextNode","some","existingTag","isEqualNode","parentNode","removeChild","generateElementAttributesAsString","attr","convertElementAttributestoReactProps","initProps","getMethodsForTag","toComponent","_initProps","attributeString","flattenedTitle","generateTitleAsString","_mappedTag","mappedTag","mappedAttribute","dangerouslySetInnerHTML","__html","generateTagsAsReactComponent","attributeHtml","string","tagContent","isSelfClosing","generateTagsAsString","_ref","_ref$title","base","link","meta","noscript","script","style","HelmetSideEffects","defer","HelmetExport","_React$Component","HelmetWrapper","setPrototypeOf","inherits","shouldComponentUpdate","nextProps","mapNestedChildrenToProps","child","nestedChildren","flattenArrayTypeChildren","_babelHelpers$extends","arrayTypeChildren","newChildProps","mapObjectTypeChildren","_ref2","_babelHelpers$extends2","_babelHelpers$extends3","newProps","mapArrayTypeChildrenToProps","newFlattenedProps","arrayChildName","_babelHelpers$extends4","warnOnInvalidChildren","mapChildrenToProps","children","_this2","Children","_child$props","initAttributes","convertReactPropstoHtmlAttributes","_props","set","propTypes","object","oneOfType","arrayOf","node","defaultTitle","bool","func","titleTemplate","defaultProps","mappedState","renderStatic","g","Function","e"],"mappings":"qGAAAA,EAAOC,QAAU,8jI,oCCMjB,IAJyBC,EAIrBC,EAAQ,EAAQ,QAEhBC,GANqBF,EAMYC,IALR,iBAAPD,GAAmB,YAAaA,EAAKA,EAAY,QAAIA,EAO3E,SAASG,EAAgBC,EAAKC,EAAKC,GAYjC,OAXID,KAAOD,EACTG,OAAOC,eAAeJ,EAAKC,EAAK,CAC9BC,MAAOA,EACPG,YAAY,EACZC,cAAc,EACdC,UAAU,IAGZP,EAAIC,GAAOC,EAGNF,EAST,IAAIQ,IAAiC,oBAAXC,SAA0BA,OAAOC,WAAYD,OAAOC,SAASC,eA+FvFjB,EAAOC,QA7FP,SAAwBiB,EAAoBC,EAA2BC,GACrE,GAAkC,mBAAvBF,EACT,MAAM,IAAIG,MAAM,iDAGlB,GAAyC,mBAA9BF,EACT,MAAM,IAAIE,MAAM,wDAGlB,QAAgC,IAArBD,GAAgE,mBAArBA,EACpD,MAAM,IAAIC,MAAM,mEAOlB,OAAO,SAAcC,GACnB,GAAgC,mBAArBA,EACT,MAAM,IAAID,MAAM,sDAGlB,IACIE,EADAC,EAAmB,GAGvB,SAASC,IACPF,EAAQL,EAAmBM,EAAiBE,KAAI,SAAUC,GACxD,OAAOA,EAASC,UAGdC,EAAWf,UACbK,EAA0BI,GACjBH,IACTG,EAAQH,EAAiBG,IAI7B,IAAIM,EAA0B,SAAUC,GA7C5C,IAAwBC,EAAUC,EAgD5B,SAASH,IACP,OAAOC,EAAeG,MAAMC,KAAMC,YAAcD,KAjDtBF,EA8CDF,GA9CTC,EA8CHF,GA7CVO,UAAY3B,OAAO4B,OAAOL,EAAWI,WAC9CL,EAASK,UAAUE,YAAcP,EACjCA,EAASQ,UAAYP,EAmDjBH,EAAWW,KAAO,WAChB,OAAOjB,GAGTM,EAAWY,OAAS,WAClB,GAAIZ,EAAWf,UACb,MAAM,IAAIO,MAAM,oFAGlB,IAAIqB,EAAgBnB,EAGpB,OAFAA,OAAQoB,EACRnB,EAAmB,GACZkB,GAGT,IAAIE,EAASf,EAAWO,UAqBxB,OAnBAQ,EAAOC,0BAA4B,WACjCrB,EAAiBsB,KAAKZ,MACtBT,KAGFmB,EAAOG,mBAAqB,WAC1BtB,KAGFmB,EAAOI,qBAAuB,WAC5B,IAAIC,EAAQzB,EAAiB0B,QAAQhB,MACrCV,EAAiB2B,OAAOF,EAAO,GAC/BxB,KAGFmB,EAAOQ,OAAS,WACd,OAAOhD,EAAea,cAAcK,EAAkBY,KAAKN,QAGtDC,EA7CqB,CA8C5B1B,EAAMkD,eAMR,OAJAhD,EAAgBwB,EAAY,cAAe,cAxE7C,SAAwBP,GACtB,OAAOA,EAAiBgC,aAAehC,EAAiBiC,MAAQ,YAuELC,CAAelC,GAAoB,KAE9FjB,EAAgBwB,EAAY,YAAaf,GAElCe,K,kCC1HX,2FAOM4B,EAAS,wBAETC,EAAK,kBACT,0BAAMC,UAAcF,EAAL,eAAf,MAwCaG,IArCA,SAAC,GAAY,IAAXC,EAAU,EAAVA,KACTC,EAAcC,0BAAgBF,GACpC,OACE,4BAAQF,UAAWF,GACjB,yBAAKE,UAAcF,EAAL,cACZ,kBAAC,IAAD,CAAMO,GAAIF,EAAY,KAAMH,UAAcF,EAAL,SACnC,yBAAKE,UAAcF,EAAL,uBAAkC,yBAAKQ,IAAKC,IAAMC,IAAI,wBACpE,yBAAKR,UAAcF,EAAL,eACZ,yBAAKE,UAAcF,EAAL,oBAAgCQ,IAAKG,IAAWD,IAAI,UAAU,kBAACT,EAAD,QAGhF,yBAAKC,UAAcF,EAAL,YACZ,4BACE,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMO,GAAIF,EAAY,UAAtB,SACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAME,GAAIF,EAAY,WAAtB,UACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAME,GAAIF,EAAY,eAAtB,cACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAME,GAAIF,EAAY,kBAAtB,iBACJ,4BACE,uBACEH,UAAcF,EAAL,SACTY,KAAK,mCAAmCC,MAAM,gBAC9CC,OAAO,SAASC,IAAI,gCAEpB,yBAAKP,IAAI,iEAAiEE,IAAI,qC,mBCnC9F,IAAIM,EAAoC,oBAAZC,QACxBC,EAAwB,mBAARC,IAChBC,EAAwB,mBAARC,IAChBC,EAAwC,mBAAhBC,eAAgCA,YAAYC,OA4HxEjF,EAAOC,QAAU,SAAiBiF,EAAGC,GACnC,IACE,OA5HJ,SAASC,EAAMF,EAAGC,GAEhB,GAAID,IAAMC,EAAG,OAAO,EAEpB,GAAID,GAAKC,GAAiB,iBAALD,GAA6B,iBAALC,EAAe,CAC1D,GAAID,EAAE5C,cAAgB6C,EAAE7C,YAAa,OAAO,EAC5C,IAAI+C,EAAQC,EAAGC,EAiCXC,EA/BJ,GAAIC,MAAMC,QAAQR,GAAI,CAEpB,IADAG,EAASH,EAAEG,SACGF,EAAEE,OAAQ,OAAO,EAE/B,IAAKC,EAAID,EAAgB,GAARC,KACf,IAAKF,EAAMF,EAAEI,GAAIH,EAAEG,IAAK,OAAO,EAGjC,OAAO,EAyBT,GAAIX,GAAUO,aAAaN,KAAOO,aAAaP,IAAK,CAClD,GAAIM,EAAES,OAASR,EAAEQ,KAAM,OAAO,EAG9B,IAFAH,EAAKN,EAAEU,YAEEN,EAAIE,EAAGK,QAAQC,MACtB,IAAKX,EAAEY,IAAIT,EAAE9E,MAAM,IAAK,OAAO,EAKjC,IAFAgF,EAAKN,EAAEU,YAEEN,EAAIE,EAAGK,QAAQC,MACtB,IAAKV,EAAME,EAAE9E,MAAM,GAAI2E,EAAEa,IAAIV,EAAE9E,MAAM,KAAM,OAAO,EAGpD,OAAO,EAGT,GAAIqE,GAAUK,aAAaJ,KAAOK,aAAaL,IAAK,CAClD,GAAII,EAAES,OAASR,EAAEQ,KAAM,OAAO,EAG9B,IAFAH,EAAKN,EAAEU,YAEEN,EAAIE,EAAGK,QAAQC,MACtB,IAAKX,EAAEY,IAAIT,EAAE9E,MAAM,IAAK,OAAO,EAGjC,OAAO,EAIT,GAAIuE,GAAkBC,YAAYC,OAAOC,IAAMF,YAAYC,OAAOE,GAAI,CAEpE,IADAE,EAASH,EAAEG,SACGF,EAAEE,OAAQ,OAAO,EAE/B,IAAKC,EAAID,EAAgB,GAARC,KACf,GAAIJ,EAAEI,KAAOH,EAAEG,GAAI,OAAO,EAG5B,OAAO,EAGT,GAAIJ,EAAE5C,cAAgB2D,OAAQ,OAAOf,EAAEgB,SAAWf,EAAEe,QAAUhB,EAAEiB,QAAUhB,EAAEgB,MAC5E,GAAIjB,EAAEkB,UAAY3F,OAAO2B,UAAUgE,QAAS,OAAOlB,EAAEkB,YAAcjB,EAAEiB,UACrE,GAAIlB,EAAEmB,WAAa5F,OAAO2B,UAAUiE,SAAU,OAAOnB,EAAEmB,aAAelB,EAAEkB,WAGxE,IADAhB,GADAE,EAAO9E,OAAO8E,KAAKL,IACLG,UACC5E,OAAO8E,KAAKJ,GAAGE,OAAQ,OAAO,EAE7C,IAAKC,EAAID,EAAgB,GAARC,KACf,IAAK7E,OAAO2B,UAAUkE,eAAeC,KAAKpB,EAAGI,EAAKD,IAAK,OAAO,EAMhE,GAAIb,GAAkBS,aAAaR,QAAS,OAAO,EAEnD,IAAKY,EAAID,EAAgB,GAARC,KACf,IAAiB,WAAZC,EAAKD,IAA+B,QAAZC,EAAKD,IAA4B,QAAZC,EAAKD,KAAiBJ,EAAEsB,YAYrEpB,EAAMF,EAAEK,EAAKD,IAAKH,EAAEI,EAAKD,KAAM,OAAO,EAK7C,OAAO,EAGT,OAAOJ,GAAMA,GAAKC,GAAMA,EAMfC,CAAMF,EAAGC,GAChB,MAAOsB,GACP,IAAKA,EAAMC,SAAW,IAAIC,MAAM,oBAO9B,OADAC,QAAQC,KAAK,mDACN,EAIT,MAAMJ,K,kCC/IV,qCAqBeK,IAjBH,SAAC,GAAgC,IAA/BjD,EAA8B,EAA9BA,KAAMS,EAAwB,EAAxBA,MAAOyC,EAAiB,EAAjBA,YACzB,OACE,kBAAC,IAAD,KACE,0BAAMC,QAAQ,UACd,0BAAMnD,KAAMA,IACZ,+BAAQS,GACR,0BAAMf,KAAK,cAAc0D,QAASF,O,mBCJxC/G,EAAOC,QAAU,CACfiH,eANqB,KAOrBnD,gBALsB,SAAAoD,GAAO,OAAI,SAAAC,GAAI,MAFhB,OAGrBD,EAA6BC,EAAUD,EAAvC,IAAkDC,M,mCCJpD,gBAkTMC,EA+UuBC,EACvBC,EAAQC,EAloBd,yGAKIC,EACI,iBADJA,EAEI,iBAFJA,EAGK,kBAELC,EAAY,CACdC,KAAM,OACNC,KAAM,OACNC,KAAM,OACNC,KAAM,OACNC,KAAM,OACNC,KAAM,OACNC,SAAU,WACVC,OAAQ,SACRC,MAAO,QACPC,MAAO,SAKLC,GAHkB5H,OAAO8E,KAAKmC,GAAWhG,KAAI,SAAU6B,GACzD,OAAOmE,EAAUnE,MAGR,WADP8E,EAEQ,UAFRA,EAGI,OAHJA,EAIS,aAJTA,EAKU,YALVA,EAMS,WANTA,EAOI,OAPJA,EAQQ,WARRA,EASG,MATHA,EAUG,MAVHA,EAWM,SAENC,EAAgB,CAClBC,UAAW,YACXC,QAAS,UACTC,MAAO,YACPC,gBAAiB,kBACjBC,YAAa,cACb,aAAc,YACdC,SAAU,WACVC,SAAU,YAERC,EACa,eADbA,EAEK,QAFLA,EAGyB,0BAHzBA,EAIsB,sBAJtBA,EAKc,gBAEdC,EAAetI,OAAO8E,KAAK+C,GAAeU,QAAO,SAAU1I,EAAKC,GAElE,OADAD,EAAIgI,EAAc/H,IAAQA,EACnBD,IACN,IACC2I,EAAoB,CAACvB,EAAUO,SAAUP,EAAUQ,OAAQR,EAAUS,OAGrEe,EAA4B,mBAAXC,QAAoD,iBAApBA,OAAOC,SAAwB,SAAU9I,GAC5F,cAAcA,GACZ,SAAUA,GACZ,OAAOA,GAAyB,mBAAX6I,QAAyB7I,EAAIgC,cAAgB6G,QAAU7I,IAAQ6I,OAAO/G,UAAY,gBAAkB9B,GAGvH+I,EAAiB,SAAwB1H,EAAU2H,GACrD,KAAM3H,aAAoB2H,GACxB,MAAM,IAAIC,UAAU,sCAIpBC,EAAc,WAChB,SAASC,EAAiBlF,EAAQ3C,GAChC,IAAK,IAAI0D,EAAI,EAAGA,EAAI1D,EAAMyD,OAAQC,IAAK,CACrC,IAAIoE,EAAa9H,EAAM0D,GACvBoE,EAAW/I,WAAa+I,EAAW/I,aAAc,EACjD+I,EAAW9I,cAAe,EACtB,UAAW8I,IAAYA,EAAW7I,UAAW,GACjDJ,OAAOC,eAAe6D,EAAQmF,EAAWnJ,IAAKmJ,IAIlD,OAAO,SAAUJ,EAAaK,EAAYC,GAGxC,OAFID,GAAYF,EAAiBH,EAAYlH,UAAWuH,GACpDC,GAAaH,EAAiBH,EAAaM,GACxCN,GAdO,GAkBdO,EAAWpJ,OAAOqJ,QAAU,SAAUvF,GACxC,IAAK,IAAIe,EAAI,EAAGA,EAAInD,UAAUkD,OAAQC,IAAK,CACzC,IAAIY,EAAS/D,UAAUmD,GAEvB,IAAK,IAAI/E,KAAO2F,EACVzF,OAAO2B,UAAUkE,eAAeC,KAAKL,EAAQ3F,KAC/CgE,EAAOhE,GAAO2F,EAAO3F,IAK3B,OAAOgE,GAmBLwF,EAA0B,SAAiCzJ,EAAKiF,GAClE,IAAIhB,EAAS,GAEb,IAAK,IAAIe,KAAKhF,EACRiF,EAAKrC,QAAQoC,IAAM,GAClB7E,OAAO2B,UAAUkE,eAAeC,KAAKjG,EAAKgF,KAC/Cf,EAAOe,GAAKhF,EAAIgF,IAGlB,OAAOf,GAGLyF,EAA4B,SAAmCC,EAAM1D,GACvE,IAAK0D,EACH,MAAM,IAAIC,eAAe,6DAG3B,OAAO3D,GAAyB,iBAATA,GAAqC,mBAATA,EAA8B0D,EAAP1D,GAGxE4D,EAA0B,SAAiCC,GAC7D,IAAIC,IAASlI,UAAUkD,OAAS,QAAsB1C,IAAjBR,UAAU,KAAmBA,UAAU,GAE5E,OAAe,IAAXkI,EACKC,OAAOF,GAGTE,OAAOF,GAAKG,QAAQ,KAAM,SAASA,QAAQ,KAAM,QAAQA,QAAQ,KAAM,QAAQA,QAAQ,KAAM,UAAUA,QAAQ,KAAM,WAG1HC,EAAwB,SAA+BC,GACzD,IAAIC,EAAiBC,EAAqBF,EAAW/C,EAAUU,OAC3DwC,EAAoBD,EAAqBF,EAAW3B,GAExD,GAAI8B,GAAqBF,EAEvB,OAAOE,EAAkBL,QAAQ,OAAO,WACtC,OAAO9E,MAAMC,QAAQgF,GAAkBA,EAAeG,KAAK,IAAMH,KAIrE,IAAII,EAAwBH,EAAqBF,EAAW3B,GAC5D,OAAO4B,GAAkBI,QAAyBnI,GAGhDoI,EAAyB,SAAgCN,GAC3D,OAAOE,EAAqBF,EAAW3B,IAAwC,cAG7EkC,EAA6B,SAAoCC,EAASR,GAC5E,OAAOA,EAAUS,QAAO,SAAUtJ,GAChC,YAAiC,IAAnBA,EAAMqJ,MACnBvJ,KAAI,SAAUE,GACf,OAAOA,EAAMqJ,MACZjC,QAAO,SAAUmC,EAAUC,GAC5B,OAAOvB,EAAS,GAAIsB,EAAUC,KAC7B,KAGDC,EAA0B,SAAiCC,EAAmBb,GAChF,OAAOA,EAAUS,QAAO,SAAUtJ,GAChC,YAAwC,IAA1BA,EAAM8F,EAAUC,SAC7BjG,KAAI,SAAUE,GACf,OAAOA,EAAM8F,EAAUC,SACtB4D,UAAUvC,QAAO,SAAUwC,EAAkBC,GAC9C,IAAKD,EAAiBnG,OAGpB,IAFA,IAAIE,EAAO9E,OAAO8E,KAAKkG,GAEdnG,EAAI,EAAGA,EAAIC,EAAKF,OAAQC,IAAK,CACpC,IACIoG,EADenG,EAAKD,GACiBqG,cAEzC,IAA0D,IAAtDL,EAAkBpI,QAAQwI,IAAiCD,EAAIC,GACjE,OAAOF,EAAiBI,OAAOH,GAKrC,OAAOD,IACN,KAGDK,EAAuB,SAA8BC,EAASR,EAAmBb,GAEnF,IAAIsB,EAAmB,GACvB,OAAOtB,EAAUS,QAAO,SAAUtJ,GAChC,QAAI6D,MAAMC,QAAQ9D,EAAMkK,WAIM,IAAnBlK,EAAMkK,IACfjF,GAAK,WAAaiF,EAAU,mDAAwD5C,EAAQtH,EAAMkK,IAAY,MAGzG,MACNpK,KAAI,SAAUE,GACf,OAAOA,EAAMkK,MACZP,UAAUvC,QAAO,SAAUgD,EAAcC,GAC1C,IAAIC,EAAmB,GACvBD,EAAaf,QAAO,SAAUO,GAI5B,IAHA,IAAIU,OAAsB,EACtB5G,EAAO9E,OAAO8E,KAAKkG,GAEdnG,EAAI,EAAGA,EAAIC,EAAKF,OAAQC,IAAK,CACpC,IAAI8G,EAAe7G,EAAKD,GACpBoG,EAAwBU,EAAaT,eAEiB,IAAtDL,EAAkBpI,QAAQwI,IAAmCS,IAAwB9D,GAAiE,cAA3CoD,EAAIU,GAAqBR,eAAoCD,IAA0BrD,GAAmE,eAA7CoD,EAAIC,GAAuBC,gBACrPQ,EAAsBT,IAIyB,IAA7CJ,EAAkBpI,QAAQkJ,IAAyBA,IAAiB/D,GAA6B+D,IAAiB/D,GAA2B+D,IAAiB/D,IAChK8D,EAAsBC,GAI1B,IAAKD,IAAwBV,EAAIU,GAC/B,OAAO,EAGT,IAAI3L,EAAQiL,EAAIU,GAAqBR,cAUrC,OARKI,EAAiBI,KACpBJ,EAAiBI,GAAuB,IAGrCD,EAAiBC,KACpBD,EAAiBC,GAAuB,KAGrCJ,EAAiBI,GAAqB3L,KACzC0L,EAAiBC,GAAqB3L,IAAS,GACxC,MAIR+K,UAAUc,SAAQ,SAAUZ,GAC7B,OAAOO,EAAalJ,KAAK2I,MAK3B,IAFA,IAAIlG,EAAO9E,OAAO8E,KAAK2G,GAEd5G,EAAI,EAAGA,EAAIC,EAAKF,OAAQC,IAAK,CACpC,IAAI8G,EAAe7G,EAAKD,GACpBgH,EAAW,IAAa,GAAIP,EAAiBK,GAAeF,EAAiBE,IACjFL,EAAiBK,GAAgBE,EAGnC,OAAON,IACN,IAAIT,WAGLZ,EAAuB,SAA8BF,EAAW8B,GAClE,IAAK,IAAIjH,EAAImF,EAAUpF,OAAS,EAAGC,GAAK,EAAGA,IAAK,CAC9C,IAAI1D,EAAQ6I,EAAUnF,GAEtB,GAAI1D,EAAM0E,eAAeiG,GACvB,OAAO3K,EAAM2K,GAIjB,OAAO,MAqBLC,GACEnF,EAAQoF,KAAKC,MACV,SAAUC,GACf,IAAIC,EAAcH,KAAKC,MAEnBE,EAAcvF,EAAQ,IACxBA,EAAQuF,EACRD,EAASC,IAETC,YAAW,WACTL,EAAYG,KACX,KAKLG,GAAc,SAAqBC,GACrC,OAAOC,aAAaD,IAGlBE,GAA0C,oBAAXlM,OAAyBA,OAAOkM,uBAAyBlM,OAAOkM,sBAAsBC,KAAKnM,SAAWA,OAAOoM,6BAA+BpM,OAAOqM,0BAA4BZ,EAAca,EAAOJ,uBAAyBT,EAC5Pc,GAAyC,oBAAXvM,OAAyBA,OAAOuM,sBAAwBvM,OAAOwM,4BAA8BxM,OAAOyM,yBAA2BV,GAAcO,EAAOC,sBAAwBR,GAE1MjG,GAAO,SAAc4G,GACvB,OAAO7G,SAAmC,mBAAjBA,QAAQC,MAAuBD,QAAQC,KAAK4G,IAGnEC,GAAkB,KAmBlBC,GAAmB,SAA0BC,EAAUC,GACzD,IAAIC,EAAUF,EAASE,QACnBC,EAAiBH,EAASG,eAC1BC,EAAiBJ,EAASI,eAC1BC,EAAWL,EAASK,SACpBC,EAAWN,EAASM,SACpBC,EAAeP,EAASO,aACxBC,EAAsBR,EAASQ,oBAC/BC,EAAaT,EAASS,WACtBC,EAAYV,EAASU,UACrBhK,EAAQsJ,EAAStJ,MACjBiK,EAAkBX,EAASW,gBAC/BC,GAAiB9G,EAAUE,KAAMmG,GACjCS,GAAiB9G,EAAUI,KAAMkG,GACjCS,GAAYnK,EAAOiK,GACnB,IAAIG,EAAa,CACfZ,QAASa,GAAWjH,EAAUC,KAAMmG,GACpCG,SAAUU,GAAWjH,EAAUK,KAAMkG,GACrCC,SAAUS,GAAWjH,EAAUM,KAAMkG,GACrCC,aAAcQ,GAAWjH,EAAUO,SAAUkG,GAC7CE,WAAYM,GAAWjH,EAAUQ,OAAQmG,GACzCC,UAAWK,GAAWjH,EAAUS,MAAOmG,IAErCM,EAAY,GACZC,EAAc,GAClBpO,OAAO8E,KAAKmJ,GAAYrC,SAAQ,SAAUpB,GACxC,IAAI6D,EAAsBJ,EAAWzD,GACjC8D,EAAUD,EAAoBC,QAC9BC,EAAUF,EAAoBE,QAE9BD,EAAQ1J,SACVuJ,EAAU3D,GAAW8D,GAGnBC,EAAQ3J,SACVwJ,EAAY5D,GAAWyD,EAAWzD,GAAS+D,YAG/CnB,GAAMA,IACNO,EAAoBR,EAAUgB,EAAWC,IAGvCI,GAAe,SAAsBC,GACvC,OAAOzJ,MAAMC,QAAQwJ,GAAiBA,EAAcrE,KAAK,IAAMqE,GAG7DT,GAAc,SAAqBnK,EAAO6K,QACvB,IAAV7K,GAAyBtD,SAASsD,QAAUA,IACrDtD,SAASsD,MAAQ2K,GAAa3K,IAGhCkK,GAAiB9G,EAAUU,MAAO+G,IAGhCX,GAAmB,SAA0B1C,EAASqD,GACxD,IAAIC,EAAapO,SAASqO,qBAAqBvD,GAAS,GAExD,GAAKsD,EAAL,CASA,IALA,IAAIE,EAAwBF,EAAWG,aAhWlB,qBAiWjBC,EAAmBF,EAAwBA,EAAsBG,MAAM,KAAO,GAC9EC,EAAqB,GAAG9D,OAAO4D,GAC/BG,EAAgBlP,OAAO8E,KAAK4J,GAEvB7J,EAAI,EAAGA,EAAIqK,EAActK,OAAQC,IAAK,CAC7C,IAAIsK,EAAYD,EAAcrK,GAC1B9E,EAAQ2O,EAAWS,IAAc,GAEjCR,EAAWG,aAAaK,KAAepP,GACzC4O,EAAWS,aAAaD,EAAWpP,IAGQ,IAAzCgP,EAAiBtM,QAAQ0M,IAC3BJ,EAAiB1M,KAAK8M,GAGxB,IAAIE,EAAcJ,EAAmBxM,QAAQ0M,IAExB,IAAjBE,GACFJ,EAAmBvM,OAAO2M,EAAa,GAI3C,IAAK,IAAIC,EAAKL,EAAmBrK,OAAS,EAAG0K,GAAM,EAAGA,IACpDX,EAAWY,gBAAgBN,EAAmBK,IAG5CP,EAAiBnK,SAAWqK,EAAmBrK,OACjD+J,EAAWY,gBA7XQ,qBA8XVZ,EAAWG,aA9XD,uBA8XoCI,EAAc9E,KAAK,MAC1EuE,EAAWS,aA/XQ,oBA+XuBF,EAAc9E,KAAK,QAI7D8D,GAAa,SAAoBsB,EAAMC,GACzC,IAAIC,EAAcnP,SAASoP,MAAQpP,SAASqP,cAAc3I,EAAUG,MAChEyI,EAAWH,EAAYI,iBAAiBN,yBACxCjB,EAAUvJ,MAAMrD,UAAUoO,MAAMjK,KAAK+J,GACrCvB,EAAU,GACV0B,OAAgB,EA0CpB,OAxCIP,GAAQA,EAAK7K,QACf6K,EAAK7D,SAAQ,SAAUZ,GACrB,IAAIiF,EAAa1P,SAASC,cAAcgP,GAExC,IAAK,IAAIL,KAAanE,EACpB,GAAIA,EAAInF,eAAesJ,GACrB,GAAIA,IAAcvH,EAChBqI,EAAWC,UAAYlF,EAAIkF,eACtB,GAAIf,IAAcvH,EACnBqI,EAAWE,WACbF,EAAWE,WAAWC,QAAUpF,EAAIoF,QAEpCH,EAAWI,YAAY9P,SAAS+P,eAAetF,EAAIoF,cAEhD,CACL,IAAIrQ,OAAkC,IAAnBiL,EAAImE,GAA6B,GAAKnE,EAAImE,GAC7Dc,EAAWb,aAAaD,EAAWpP,GAKzCkQ,EAAWb,aA/ZM,oBA+ZyB,QAEtCb,EAAQgC,MAAK,SAAUC,EAAahO,GAEtC,OADAwN,EAAgBxN,EACTyN,EAAWQ,YAAYD,MAE9BjC,EAAQ7L,OAAOsN,EAAe,GAE9B1B,EAAQjM,KAAK4N,MAKnB1B,EAAQ3C,SAAQ,SAAUZ,GACxB,OAAOA,EAAI0F,WAAWC,YAAY3F,MAEpCsD,EAAQ1C,SAAQ,SAAUZ,GACxB,OAAO0E,EAAYW,YAAYrF,MAE1B,CACLuD,QAASA,EACTD,QAASA,IAITsC,GAAoC,SAA2ClC,GACjF,OAAO1O,OAAO8E,KAAK4J,GAAYnG,QAAO,SAAUoB,EAAK7J,GACnD,IAAI+Q,OAAkC,IAApBnC,EAAW5O,GAAuBA,EAAM,KAAQ4O,EAAW5O,GAAO,IAAO,GAAKA,EAChG,OAAO6J,EAAMA,EAAM,IAAMkH,EAAOA,IAC/B,KAuBDC,GAAuC,SAA8CpC,GACvF,IAAIqC,EAAYrP,UAAUkD,OAAS,QAAsB1C,IAAjBR,UAAU,GAAmBA,UAAU,GAAK,GACpF,OAAO1B,OAAO8E,KAAK4J,GAAYnG,QAAO,SAAU1I,EAAKC,GAEnD,OADAD,EAAIgI,EAAc/H,IAAQA,GAAO4O,EAAW5O,GACrCD,IACNkR,IA6CDC,GAAmB,SAA0BxB,EAAMC,EAAM7F,GAC3D,OAAQ4F,GACN,KAAKvI,EAAUU,MACb,MAAO,CACLsJ,YAAa,WACX,OAvCuEpN,EAuC5B4L,EAAK5L,MAvC8B6K,EAuCvBe,EAAK3B,iBAnCnDoD,EAAa,CAC5BpR,IAAK+D,IAxec,sBAyea,EAC9B1C,EAAQ2P,GAAqCpC,EADTwC,GAEjC,CAAC,IAAM1Q,cAAcyG,EAAUU,MAAOxG,EAAO0C,IARlB,IAA6CA,EAAO6K,EAClFwC,EAMA/P,GAkCEyE,SAAU,WACR,OA9EkB,SAA+B4J,EAAM3L,EAAO6K,EAAY9E,GAClF,IAAIuH,EAAkBP,GAAkClC,GACpD0C,EAAiB5C,GAAa3K,GAClC,OAAOsN,EAAkB,IAAM3B,EAAN,6BAAqD2B,EAAkB,IAAMzH,EAAwB0H,EAAgBxH,GAAU,KAAO4F,EAAO,IAAM,IAAMA,EAAN,6BAAqD9F,EAAwB0H,EAAgBxH,GAAU,KAAO4F,EAAO,IA2ElR6B,CAAsB7B,EAAMC,EAAK5L,MAAO4L,EAAK3B,gBAAiBlE,KAI3E,KAAK5C,EACL,KAAKA,EACH,MAAO,CACLiK,YAAa,WACX,OAAOH,GAAqCrB,IAE9C7J,SAAU,WACR,OAAOgL,GAAkCnB,KAI/C,QACE,MAAO,CACLwB,YAAa,WACX,OAjDyB,SAAsCzB,EAAMC,GAC7E,OAAOA,EAAKxO,KAAI,SAAU+J,EAAKnG,GAC7B,IAAIyM,EAEAC,IAAaD,EAAa,CAC5BxR,IAAK+E,IAnfY,sBAofe,EAAMyM,GAaxC,OAZAtR,OAAO8E,KAAKkG,GAAKY,SAAQ,SAAUuD,GACjC,IAAIqC,EAAkB3J,EAAcsH,IAAcA,EAElD,GAAIqC,IAAoB5J,GAA6B4J,IAAoB5J,EAAyB,CAChG,IAAIpB,EAAUwE,EAAIkF,WAAalF,EAAIoF,QACnCmB,EAAUE,wBAA0B,CAClCC,OAAQlL,QAGV+K,EAAUC,GAAmBxG,EAAImE,MAG9B,IAAM3O,cAAcgP,EAAM+B,MA8BpBI,CAA6BnC,EAAMC,IAE5C7J,SAAU,WACR,OA7FiB,SAA8B4J,EAAMC,EAAM7F,GACnE,OAAO6F,EAAKlH,QAAO,SAAUoB,EAAKqB,GAChC,IAAI4G,EAAgB5R,OAAO8E,KAAKkG,GAAKP,QAAO,SAAU0E,GACpD,QAASA,IAAcvH,GAA6BuH,IAAcvH,MACjEW,QAAO,SAAUsJ,EAAQ1C,GAC1B,IAAI0B,OAAiC,IAAnB7F,EAAImE,GAA6BA,EAAYA,EAAY,KAAQzF,EAAwBsB,EAAImE,GAAYvF,GAAU,IACrI,OAAOiI,EAASA,EAAS,IAAMhB,EAAOA,IACrC,IACCiB,EAAa9G,EAAIkF,WAAalF,EAAIoF,SAAW,GAC7C2B,GAAqD,IAArCvJ,EAAkB/F,QAAQ+M,GAC9C,OAAO7F,EAAM,IAAM6F,EAAZ7F,6BAA2DiI,GAAiBG,EAAgB,KAAO,IAAMD,EAAa,KAAOtC,EAAO,OAC1I,IAkFYwC,CAAqBxC,EAAMC,EAAM7F,OAM9CjJ,GAAmB,SAA0BsR,GAC/C,IAAI5E,EAAU4E,EAAK5E,QACfC,EAAiB2E,EAAK3E,eACtB1D,EAASqI,EAAKrI,OACd2D,EAAiB0E,EAAK1E,eACtBC,EAAWyE,EAAKzE,SAChBC,EAAWwE,EAAKxE,SAChBC,EAAeuE,EAAKvE,aACpBE,EAAaqE,EAAKrE,WAClBC,EAAYoE,EAAKpE,UACjBqE,EAAaD,EAAKpO,MAClBA,OAAuB3B,IAAfgQ,EAA2B,GAAKA,EACxCpE,EAAkBmE,EAAKnE,gBAC3B,MAAO,CACLqE,KAAMnB,GAAiB/J,EAAUC,KAAMmG,EAASzD,GAChD0D,eAAgB0D,GAAiBhK,EAAsBsG,EAAgB1D,GACvE2D,eAAgByD,GAAiBhK,EAAsBuG,EAAgB3D,GACvEwI,KAAMpB,GAAiB/J,EAAUK,KAAMkG,EAAU5D,GACjDyI,KAAMrB,GAAiB/J,EAAUM,KAAMkG,EAAU7D,GACjD0I,SAAUtB,GAAiB/J,EAAUO,SAAUkG,EAAc9D,GAC7D2I,OAAQvB,GAAiB/J,EAAUQ,OAAQmG,EAAYhE,GACvD4I,MAAOxB,GAAiB/J,EAAUS,MAAOmG,EAAWjE,GACpD/F,MAAOmN,GAAiB/J,EAAUU,MAAO,CACvC9D,MAAOA,EACPiK,gBAAiBA,GAChBlE,KAoPH6I,GAAoB,KAllBC,SAA4BzI,GACnD,MAAO,CACLqD,QAASzC,EAAwB,CAAChD,EAAqBA,GAAwBoC,GAC/EsD,eAAgB/C,EAA2BvD,EAAsBgD,GACjE0I,MAAOxI,EAAqBF,EAAW3B,GACvCuB,OAAQM,EAAqBF,EAAW3B,GACxCkF,eAAgBhD,EAA2BvD,EAAsBgD,GACjEwD,SAAUpC,EAAqBnE,EAAUK,KAAM,CAACM,EAAoBA,GAAsBoC,GAC1FyD,SAAUrC,EAAqBnE,EAAUM,KAAM,CAACK,EAAqBA,EAAwBA,EAA0BA,EAAyBA,GAA2BoC,GAC3K0D,aAActC,EAAqBnE,EAAUO,SAAU,CAACI,GAA4BoC,GACpF2D,oBAAqBrD,EAAuBN,GAC5C4D,WAAYxC,EAAqBnE,EAAUQ,OAAQ,CAACG,EAAoBA,GAA4BoC,GACpG6D,UAAWzC,EAAqBnE,EAAUS,MAAO,CAACE,GAA0BoC,GAC5EnG,MAAOkG,EAAsBC,GAC7B8D,gBAAiBvD,EAA2BvD,EAAuBgD,OAiCzC,SAAiCmD,GACzDF,IACFJ,GAAqBI,IAGnBE,EAASuF,MACXzF,GAAkBT,IAAsB,WACtCU,GAAiBC,GAAU,WACzBF,GAAkB,YAItBC,GAAiBC,GACjBF,GAAkB,QAshB8DtM,GAA5D,EAJJ,WAClB,OAAO,QAILgS,IAjPyB9L,EAiPH4L,GA9OjB1L,EAAQD,EAAS,SAAU8L,GAGhC,SAASC,IAEP,OADAjK,EAAenH,KAAMoR,GACdtJ,EAA0B9H,KAAMmR,EAAiBpR,MAAMC,KAAMC,YAuLtE,OAttBW,SAAkBJ,EAAUC,GACzC,GAA0B,mBAAfA,GAA4C,OAAfA,EACtC,MAAM,IAAIuH,UAAU,kEAAoEvH,GAG1FD,EAASK,UAAY3B,OAAO4B,OAAOL,GAAcA,EAAWI,UAAW,CACrEE,YAAa,CACX9B,MAAOuB,EACPpB,YAAY,EACZE,UAAU,EACVD,cAAc,KAGdoB,IAAYvB,OAAO8S,eAAiB9S,OAAO8S,eAAexR,EAAUC,GAAcD,EAASQ,UAAYP,GA8gBzGwR,CAASF,EAAeD,GAOxBC,EAAclR,UAAUqR,sBAAwB,SAA+BC,GAC7E,OAAQ,IAAQxR,KAAKN,MAAO8R,IAG9BJ,EAAclR,UAAUuR,yBAA2B,SAAkCC,EAAOC,GAC1F,IAAKA,EACH,OAAO,KAGT,OAAQD,EAAM3D,MACZ,KAAKvI,EAAUQ,OACf,KAAKR,EAAUO,SACb,MAAO,CACL0I,UAAWkD,GAGf,KAAKnM,EAAUS,MACb,MAAO,CACL0I,QAASgD,GAIf,MAAM,IAAIxS,MAAM,IAAMuS,EAAM3D,KAAO,uGAGrCqD,EAAclR,UAAU0R,yBAA2B,SAAkCpB,GACnF,IAAIqB,EAEAH,EAAQlB,EAAKkB,MACbI,EAAoBtB,EAAKsB,kBACzBC,EAAgBvB,EAAKuB,cACrBJ,EAAiBnB,EAAKmB,eAC1B,OAAOhK,EAAS,GAAImK,IAAoBD,EAAwB,IAA0BH,EAAM3D,MAAQ,GAAGrE,OAAOoI,EAAkBJ,EAAM3D,OAAS,GAAI,CAACpG,EAAS,GAAIoK,EAAe/R,KAAKyR,yBAAyBC,EAAOC,MAAoBE,KAG/OT,EAAclR,UAAU8R,sBAAwB,SAA+BC,GAC7E,IAAIC,EAAwBC,EAExBT,EAAQO,EAAMP,MACdU,EAAWH,EAAMG,SACjBL,EAAgBE,EAAMF,cACtBJ,EAAiBM,EAAMN,eAE3B,OAAQD,EAAM3D,MACZ,KAAKvI,EAAUU,MACb,OAAOyB,EAAS,GAAIyK,IAAWF,EAAyB,IAA2BR,EAAM3D,MAAQ4D,EAAgBO,EAAuB7F,gBAAkB1E,EAAS,GAAIoK,GAAgBG,IAEzL,KAAK1M,EAAUE,KACb,OAAOiC,EAAS,GAAIyK,EAAU,CAC5BvG,eAAgBlE,EAAS,GAAIoK,KAGjC,KAAKvM,EAAUI,KACb,OAAO+B,EAAS,GAAIyK,EAAU,CAC5BtG,eAAgBnE,EAAS,GAAIoK,KAInC,OAAOpK,EAAS,GAAIyK,IAAWD,EAAyB,IAA2BT,EAAM3D,MAAQpG,EAAS,GAAIoK,GAAgBI,KAGhIf,EAAclR,UAAUmS,4BAA8B,SAAqCP,EAAmBM,GAC5G,IAAIE,EAAoB3K,EAAS,GAAIyK,GAOrC,OALA7T,OAAO8E,KAAKyO,GAAmB3H,SAAQ,SAAUoI,GAC/C,IAAIC,EAEJF,EAAoB3K,EAAS,GAAI2K,IAAoBE,EAAyB,IAA2BD,GAAkBT,EAAkBS,GAAiBC,OAEzJF,GAGTlB,EAAclR,UAAUuS,sBAAwB,SAA+Bf,EAAOC,GAmBpF,OAAO,GAGTP,EAAclR,UAAUwS,mBAAqB,SAA4BC,EAAUP,GACjF,IAAIQ,EAAS5S,KAET8R,EAAoB,GAsCxB,OArCA,IAAMe,SAAS1I,QAAQwI,GAAU,SAAUjB,GACzC,GAAKA,GAAUA,EAAMhS,MAArB,CAIA,IAAIoT,EAAepB,EAAMhS,MACrBiS,EAAiBmB,EAAaH,SAE9BZ,EA/N4B,SAA2CrS,GACjF,IAAIqT,EAAiB9S,UAAUkD,OAAS,QAAsB1C,IAAjBR,UAAU,GAAmBA,UAAU,GAAK,GACzF,OAAO1B,OAAO8E,KAAK3D,GAAOoH,QAAO,SAAU1I,EAAKC,GAE9C,OADAD,EAAIyI,EAAaxI,IAAQA,GAAOqB,EAAMrB,GAC/BD,IACN2U,GA0NuBC,CADHnL,EAAwBiL,EAAc,CAAC,cAKxD,OAFAF,EAAOH,sBAAsBf,EAAOC,GAE5BD,EAAM3D,MACZ,KAAKvI,EAAUK,KACf,KAAKL,EAAUM,KACf,KAAKN,EAAUO,SACf,KAAKP,EAAUQ,OACf,KAAKR,EAAUS,MACb6L,EAAoBc,EAAOhB,yBAAyB,CAClDF,MAAOA,EACPI,kBAAmBA,EACnBC,cAAeA,EACfJ,eAAgBA,IAElB,MAEF,QACES,EAAWQ,EAAOZ,sBAAsB,CACtCN,MAAOA,EACPU,SAAUA,EACVL,cAAeA,EACfJ,eAAgBA,SAKxBS,EAAWpS,KAAKqS,4BAA4BP,EAAmBM,IAIjEhB,EAAclR,UAAUgB,OAAS,WAC/B,IAAI+R,EAASjT,KAAKN,MACdiT,EAAWM,EAAON,SAClBjT,EAAQmI,EAAwBoL,EAAQ,CAAC,aAEzCb,EAAWzK,EAAS,GAAIjI,GAM5B,OAJIiT,IACFP,EAAWpS,KAAK0S,mBAAmBC,EAAUP,IAGxC,IAAMrT,cAAcqG,EAAWgN,IAGxC9K,EAAY8J,EAAe,KAAM,CAAC,CAChC/S,IAAK,YAuBL6U,IAAK,SAAgBtU,GACnBwG,EAAUxG,UAAYA,MAGnBwS,EA5Le,CA6LtB,IAAMhM,WAAYC,EAAO8N,UAAY,CACrCzC,KAAM,IAAU0C,OAChBvH,eAAgB,IAAUuH,OAC1BT,SAAU,IAAUU,UAAU,CAAC,IAAUC,QAAQ,IAAUC,MAAO,IAAUA,OAC5EC,aAAc,IAAUpD,OACxBa,MAAO,IAAUwC,KACjBxL,wBAAyB,IAAUwL,KACnC3H,eAAgB,IAAUsH,OAC1BzC,KAAM,IAAU2C,QAAQ,IAAUF,QAClCxC,KAAM,IAAU0C,QAAQ,IAAUF,QAClCvC,SAAU,IAAUyC,QAAQ,IAAUF,QACtClH,oBAAqB,IAAUwH,KAC/B5C,OAAQ,IAAUwC,QAAQ,IAAUF,QACpCrC,MAAO,IAAUuC,QAAQ,IAAUF,QACnChR,MAAO,IAAUgO,OACjB/D,gBAAiB,IAAU+G,OAC3BO,cAAe,IAAUvD,QACxB/K,EAAOuO,aAAe,CACvB3C,OAAO,EACPhJ,yBAAyB,GACxB5C,EAAO/E,KAAO8E,EAAU9E,KAAM+E,EAAO9E,OAAS,WAC/C,IAAIsT,EAAczO,EAAU7E,SAmB5B,OAjBKsT,IAEHA,EAAc3U,GAAiB,CAC7B0M,QAAS,GACTC,eAAgB,GAChB5D,yBAAyB,EACzB6D,eAAgB,GAChBC,SAAU,GACVC,SAAU,GACVC,aAAc,GACdE,WAAY,GACZC,UAAW,GACXhK,MAAO,GACPiK,gBAAiB,MAIdwH,GACNvO,GASL4L,GAAa4C,aAAe5C,GAAa3Q,OAC1B,S,6CCp3BfzC,EAAOC,QAAU,IAA0B,6D,mBCA3C,IAAIgW,EAGJA,EAAI,WACH,OAAO/T,KADJ,GAIJ,IAEC+T,EAAIA,GAAK,IAAIC,SAAS,cAAb,GACR,MAAOC,GAEc,iBAAXpV,SAAqBkV,EAAIlV,QAOrCf,EAAOC,QAAUgW","file":"commons-8b827618f0536ebfeda2.js","sourcesContent":["module.exports = \"data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4KPCEtLSBHZW5lcmF0b3I6IEFkb2JlIElsbHVzdHJhdG9yIDI0LjIuMSwgU1ZHIEV4cG9ydCBQbHVnLUluIC4gU1ZHIFZlcnNpb246IDYuMDAgQnVpbGQgMCkgIC0tPgo8c3ZnIHZlcnNpb249IjEuMSIgaWQ9IkxheWVyXzEiIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgeG1sbnM6eGxpbms9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzE5OTkveGxpbmsiIHg9IjBweCIgeT0iMHB4IgoJIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyOTEuMiA4OC41IiBzdHlsZT0iZW5hYmxlLWJhY2tncm91bmQ6bmV3IDAgMCAyOTEuMiA4OC41OyIgeG1sOnNwYWNlPSJwcmVzZXJ2ZSI+CjxzdHlsZSB0eXBlPSJ0ZXh0L2NzcyI+Cgkuamt1YmUtaWNvbi1vdXRlcntmaWxsLXJ1bGU6ZXZlbm9kZDtjbGlwLXJ1bGU6ZXZlbm9kZDt9Cgkuamt1YmUtaWNvbi1pbm5lciwgLmprdWJlLWljb24tb3V0ZXJ7ZmlsbDojRkZGRkZGO30KCS5qa3ViZS10ZXh0e2ZpbGw6ICNGRkZGRkY7fQo8L3N0eWxlPgo8Zz4KCTxwYXRoIGNsYXNzPSJqa3ViZS10ZXh0IiBkPSJNMTAwLjIsMjMuMWgyMS43djI4LjFjMCwzLTAuOCw1LjgtMi4zLDguNGMtMS41LDIuNi0zLjYsNC42LTYuMiw2LjFjLTIuNiwxLjUtNS41LDIuMi04LjUsMi4yYy0zLjEsMC01LjktMC43LTguNS0yLjIKCQljLTIuNi0xLjUtNC43LTMuNS02LjItNi4xYy0xLjUtMi42LTIuMy01LjQtMi4zLTguNGgxMS4yYzAsMS41LDAuNiwyLjgsMS43LDMuOXMyLjUsMS42LDQuMSwxLjZjMS42LDAsMi45LTAuNSw0LjEtMS42CgkJYzEuMS0xLjEsMS43LTIuNCwxLjctMy45di0xN2gtMTAuNVYyMy4xeiIvPgoJPHBhdGggY2xhc3M9ImprdWJlLXRleHQiIGQ9Ik0xNjMuMywyM2wtMTguMywxOS43bDE4LDI0LjNIMTQ5bC0xMS44LTE2bDAsMHYxNS43aC0xMS4yVjIzaDExLjJ2MTEuNkwxNDcuOSwyM0gxNjMuM3oiLz4KCTxwYXRoIGNsYXNzPSJqa3ViZS10ZXh0IiBkPSJNMTk4LDM1LjFjLTAuMywyLjYtMC40LDQuOS0wLjQsOC4ydjE3YzAsMy44LDAuMSw2LDAuNCw4LjJIMTg3di0yLjRjMC0wLjMsMC0xLjEsMC4xLTEuNWMtMy42LDMuNC02LjgsNC43LTExLjQsNC43CgkJYy0zLjcsMC02LjYtMS04LjctMy4xYy0yLjItMi4yLTMuMS00LjktMy4xLTkuMlY0My4zYzAtMy4yLTAuMi01LjktMC40LTguMmgxMS40Yy0wLjMsMi42LTAuNCw0LjktMC40LDguMnYxMS4zCgkJYzAsMi4zLDAuMiwzLjIsMC45LDQuMWMwLjgsMSwyLDEuNSwzLjYsMS41YzMsMCw2LjEtMi4xLDguMi01LjdWNDMuM2MwLTMuMS0wLjEtNS40LTAuNC04LjJIMTk4eiIvPgoJPHBhdGggY2xhc3M9ImprdWJlLXRleHQiIGQ9Ik0yMDMuNyw2OC42YzAuMy0yLjYsMC40LTQuOSwwLjQtOC42VjMxLjVjMC00LTAuMS02LTAuNC04LjZoMTEuMWMtMC4zLDIuNi0wLjQsNC42LTAuNCw4LjZ2NC42YzAsMC44LDAsMS4zLTAuMSwyLjEKCQljMy4yLTIuOSw2LjgtNC4xLDExLjMtNC4xYzEwLDAsMTUuOCw2LjQsMTUuOCwxNy4yYzAsNS45LTEuNywxMC42LTQuOSwxMy45Yy0yLjksMi45LTYuNiw0LjMtMTEuNCw0LjNjLTQuNiwwLTcuMi0wLjktMTAuOC0zLjkKCQljMCwwLjIsMC4xLDAuOSwwLjEsMS4ydjEuOEgyMDMuN3ogTTIyMy4yLDQyLjRjLTUsMC04LjYsMy44LTguNiw5LjJjMCw1LjQsMy42LDkuNiw4LjMsOS42YzQuOCwwLDgtMy45LDgtOS43CgkJQzIzMC45LDQ1LjgsMjI4LDQyLjQsMjIzLjIsNDIuNHoiLz4KCTxwYXRoIGNsYXNzPSJqa3ViZS10ZXh0IiBkPSJNMjU0LjYsNTQuOWMwLjUsNC40LDMuMSw2LjgsNy41LDYuOGMyLjIsMCw0LjEtMC43LDUuNS0yYzAuOC0wLjgsMS4yLTEuNCwxLjYtMi44bDkuNiwyLjdjLTEuMywyLjktMi4xLDQuMS0zLjYsNS43CgkJYy0zLjEsMy4xLTcuNSw0LjctMTMsNC43Yy01LjQsMC05LjYtMS41LTEyLjctNC43Yy0zLjItMy4zLTUtOC01LTEzLjRjMC0xMC45LDctMTguMSwxNy41LTE4LjFjOC42LDAsMTQuNiw0LjcsMTYuNSwxMi45CgkJYzAuNCwxLjgsMC43LDQuMSwwLjgsNy4yYzAsMC4yLDAsMC41LDAuMSwxLjFIMjU0LjZ6IE0yNjguOSw0Ny4zYy0wLjgtMy41LTMuMS01LjQtNi45LTUuNGMtMy45LDAtNi4zLDEuOC03LjIsNS40SDI2OC45eiIvPgo8L2c+CjxnPgoJPHBhdGggY2xhc3M9ImprdWJlLWljb24tb3V0ZXIiIGQ9Ik05LjMsNTkuOGMwLjksMC44LDIuNSwxLjUsMy41LDIuMWwyMS42LDEyLjVjMSwwLjYsMi41LDEuNiwzLjYsMnYtNi4zTDE0LjgsNTYuNmwwLTI2LjgKCQljLTEuNi0wLjQtNC4yLTIuNy01LjYtMi45TDkuMyw1OS44eiIvPgoJPHBhdGggY2xhc3M9ImprdWJlLWljb24tb3V0ZXIiIGQ9Ik02OSw1OS44bC0wLjEtMzNjLTEuNSwwLjUtMy45LDIuNi01LjUsM2wwLDI2LjljLTAuOCwwLjgtNC45LDIuOS02LjEsMy42TDQ1LDY3LjNjLTUuMSwzLTQuOCwyLTQuOCw0LjkKCQlsMC4xLDQuMkw2OSw1OS44eiIvPgoJPHBhdGggY2xhc3M9ImprdWJlLWljb24tb3V0ZXIiIGQ9Ik0xNS45LDI4YzEuOS0wLjcsNC4zLTIuNCw2LTMuNGMxLjktMS4xLDMuOC0yLjIsNS43LTMuM2MyLjEtMS4yLDMuNy0yLjIsNS44LTMuNGMxLjctMC45LDQuMS0yLjYsNS43LTMuMgoJCWwxNC4zLDguMmMyLjQsMS40LDQuNywyLjcsNy4yLDQuMWMyLjEsMS4yLDEuNiwxLDMuNy0wLjFjMS0wLjYsMi43LTEuNCwzLjQtMi4xQzY3LDI0LjEsMzkuNCw4LjMsMzkuMiw4LjMKCQlDMzksOC4zLDExLjQsMjQsMTAuNSwyNC45TDE1LjksMjh6Ii8+CjwvZz4KPHBhdGggY2xhc3M9ImprdWJlLWljb24taW5uZXIiIGQ9Ik0zOS4yLDE3LjhMMTcuOCwzMC4xdjI0LjdsMjEuNCwxMi4zbDIxLjQtMTIuM1YzMC4xTDM5LjIsMTcuOHogTTQ2LjYsNDYuOGMwLDEuOC0wLjUsMy42LTEuNCw1LjEKCWMtMC45LDEuNi0yLjIsMi44LTMuOCwzLjdjLTEuNiwwLjktMy4zLDEuNC01LjIsMS40Yy0xLjksMC0zLjYtMC41LTUuMi0xLjRjLTEuNi0wLjktMi45LTIuMi0zLjgtMy43Yy0wLjktMS42LTEuNC0zLjMtMS40LTUuMWg2LjgKCWMwLDAuOSwwLjMsMS43LDEsMi40czEuNSwxLDIuNSwxYzEsMCwxLjgtMC4zLDIuNS0xYzAuNy0wLjcsMS0xLjUsMS0yLjRWMzYuNWgtNi40di02LjhoMTMuM1Y0Ni44eiIvPgo8L3N2Zz4K\"","'use strict';\n\nfunction _interopDefault(ex) {\n return ex && typeof ex === 'object' && 'default' in ex ? ex['default'] : ex;\n}\n\nvar React = require('react');\n\nvar React__default = _interopDefault(React);\n\nfunction _defineProperty(obj, key, value) {\n if (key in obj) {\n Object.defineProperty(obj, key, {\n value: value,\n enumerable: true,\n configurable: true,\n writable: true\n });\n } else {\n obj[key] = value;\n }\n\n return obj;\n}\n\nfunction _inheritsLoose(subClass, superClass) {\n subClass.prototype = Object.create(superClass.prototype);\n subClass.prototype.constructor = subClass;\n subClass.__proto__ = superClass;\n}\n\nvar canUseDOM = !!(typeof window !== 'undefined' && window.document && window.document.createElement);\n\nfunction withSideEffect(reducePropsToState, handleStateChangeOnClient, mapStateOnServer) {\n if (typeof reducePropsToState !== 'function') {\n throw new Error('Expected reducePropsToState to be a function.');\n }\n\n if (typeof handleStateChangeOnClient !== 'function') {\n throw new Error('Expected handleStateChangeOnClient to be a function.');\n }\n\n if (typeof mapStateOnServer !== 'undefined' && typeof mapStateOnServer !== 'function') {\n throw new Error('Expected mapStateOnServer to either be undefined or a function.');\n }\n\n function getDisplayName(WrappedComponent) {\n return WrappedComponent.displayName || WrappedComponent.name || 'Component';\n }\n\n return function wrap(WrappedComponent) {\n if (typeof WrappedComponent !== 'function') {\n throw new Error('Expected WrappedComponent to be a React component.');\n }\n\n var mountedInstances = [];\n var state;\n\n function emitChange() {\n state = reducePropsToState(mountedInstances.map(function (instance) {\n return instance.props;\n }));\n\n if (SideEffect.canUseDOM) {\n handleStateChangeOnClient(state);\n } else if (mapStateOnServer) {\n state = mapStateOnServer(state);\n }\n }\n\n var SideEffect = /*#__PURE__*/function (_PureComponent) {\n _inheritsLoose(SideEffect, _PureComponent);\n\n function SideEffect() {\n return _PureComponent.apply(this, arguments) || this;\n } // Try to use displayName of wrapped component\n // Expose canUseDOM so tests can monkeypatch it\n\n\n SideEffect.peek = function peek() {\n return state;\n };\n\n SideEffect.rewind = function rewind() {\n if (SideEffect.canUseDOM) {\n throw new Error('You may only call rewind() on the server. Call peek() to read the current state.');\n }\n\n var recordedState = state;\n state = undefined;\n mountedInstances = [];\n return recordedState;\n };\n\n var _proto = SideEffect.prototype;\n\n _proto.UNSAFE_componentWillMount = function UNSAFE_componentWillMount() {\n mountedInstances.push(this);\n emitChange();\n };\n\n _proto.componentDidUpdate = function componentDidUpdate() {\n emitChange();\n };\n\n _proto.componentWillUnmount = function componentWillUnmount() {\n var index = mountedInstances.indexOf(this);\n mountedInstances.splice(index, 1);\n emitChange();\n };\n\n _proto.render = function render() {\n return React__default.createElement(WrappedComponent, this.props);\n };\n\n return SideEffect;\n }(React.PureComponent);\n\n _defineProperty(SideEffect, \"displayName\", \"SideEffect(\" + getDisplayName(WrappedComponent) + \")\");\n\n _defineProperty(SideEffect, \"canUseDOM\", canUseDOM);\n\n return SideEffect;\n };\n}\n\nmodule.exports = withSideEffect;","import React from 'react';\nimport {Link} from 'gatsby'\nimport logo from '../assets/EF_WHT-OR_png.png';\nimport jkubeLogo from '../assets/jkube-logo-horizontal-white.svg';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport {resolveI18nPath} from \"../i18n\";\n\nconst cClass = 'eclipse-jkube__header';\n\nconst TM = () => (\n <span className={`${cClass}-trade-mark`}>&trade;</span>\n);\n\nconst Header = ({lang}) => {\n const resolvePath = resolveI18nPath(lang);\n return (\n <header className={cClass}>\n <div className={`${cClass}-container`}>\n <Link to={resolvePath('/')} className={`${cClass}-logo`}>\n <div className={`${cClass}-logo-eclipse-image`}><img src={logo} alt='Eclipse Foundation' /></div>\n <div className={`${cClass}-logo-jkube`}>\n <img className={`${cClass}-logo-jkube-image`} src={jkubeLogo} alt='JKube' /><TM/>\n </div>\n </Link>\n <div className={`${cClass}-content`}>\n <ul>\n <li><Link to={resolvePath('/docs')}>Docs</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/demos')}>Demos</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/community')}>Community</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/contributing')}>Contributing</Link></li>\n <li>\n <a\n className={`${cClass}-stars`}\n href='https://github.com/eclipse/jkube' title='eclipse/jkube'\n target='_blank' rel='nofollow noopener noreferrer'\n >\n <img src='https://img.shields.io/github/stars/eclipse/jkube?style=social' alt='eclipse/jkube stargazers' />\n </a>\n </li>\n </ul>\n </div>\n </div>\n </header>\n );\n};\n\nHeader.propTypes = {\n lang: PropTypes.string.isRequired,\n};\n\nexport default Header;\n","/* global Map:readonly, Set:readonly, ArrayBuffer:readonly */\nvar hasElementType = typeof Element !== 'undefined';\nvar hasMap = typeof Map === 'function';\nvar hasSet = typeof Set === 'function';\nvar hasArrayBuffer = typeof ArrayBuffer === 'function' && !!ArrayBuffer.isView; // Note: We **don't** need `envHasBigInt64Array` in fde es6/index.js\n\nfunction equal(a, b) {\n // START: fast-deep-equal es6/index.js 3.1.1\n if (a === b) return true;\n\n if (a && b && typeof a == 'object' && typeof b == 'object') {\n if (a.constructor !== b.constructor) return false;\n var length, i, keys;\n\n if (Array.isArray(a)) {\n length = a.length;\n if (length != b.length) return false;\n\n for (i = length; i-- !== 0;) {\n if (!equal(a[i], b[i])) return false;\n }\n\n return true;\n } // START: Modifications:\n // 1. Extra `has<Type> &&` helpers in initial condition allow es6 code\n // to co-exist with es5.\n // 2. Replace `for of` with es5 compliant iteration using `for`.\n // Basically, take:\n //\n // ```js\n // for (i of a.entries())\n // if (!b.has(i[0])) return false;\n // ```\n //\n // ... and convert to:\n //\n // ```js\n // it = a.entries();\n // while (!(i = it.next()).done)\n // if (!b.has(i.value[0])) return false;\n // ```\n //\n // **Note**: `i` access switches to `i.value`.\n\n\n var it;\n\n if (hasMap && a instanceof Map && b instanceof Map) {\n if (a.size !== b.size) return false;\n it = a.entries();\n\n while (!(i = it.next()).done) {\n if (!b.has(i.value[0])) return false;\n }\n\n it = a.entries();\n\n while (!(i = it.next()).done) {\n if (!equal(i.value[1], b.get(i.value[0]))) return false;\n }\n\n return true;\n }\n\n if (hasSet && a instanceof Set && b instanceof Set) {\n if (a.size !== b.size) return false;\n it = a.entries();\n\n while (!(i = it.next()).done) {\n if (!b.has(i.value[0])) return false;\n }\n\n return true;\n } // END: Modifications\n\n\n if (hasArrayBuffer && ArrayBuffer.isView(a) && ArrayBuffer.isView(b)) {\n length = a.length;\n if (length != b.length) return false;\n\n for (i = length; i-- !== 0;) {\n if (a[i] !== b[i]) return false;\n }\n\n return true;\n }\n\n if (a.constructor === RegExp) return a.source === b.source && a.flags === b.flags;\n if (a.valueOf !== Object.prototype.valueOf) return a.valueOf() === b.valueOf();\n if (a.toString !== Object.prototype.toString) return a.toString() === b.toString();\n keys = Object.keys(a);\n length = keys.length;\n if (length !== Object.keys(b).length) return false;\n\n for (i = length; i-- !== 0;) {\n if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(b, keys[i])) return false;\n } // END: fast-deep-equal\n // START: react-fast-compare\n // custom handling for DOM elements\n\n\n if (hasElementType && a instanceof Element) return false; // custom handling for React/Preact\n\n for (i = length; i-- !== 0;) {\n if ((keys[i] === '_owner' || keys[i] === '__v' || keys[i] === '__o') && a.$$typeof) {\n // React-specific: avoid traversing React elements' _owner\n // Preact-specific: avoid traversing Preact elements' __v and __o\n // __v = $_original / $_vnode\n // __o = $_owner\n // These properties contain circular references and are not needed when\n // comparing the actual elements (and not their owners)\n // .$$typeof and ._store on just reasonable markers of elements\n continue;\n } // all other properties should be traversed as usual\n\n\n if (!equal(a[keys[i]], b[keys[i]])) return false;\n } // END: react-fast-compare\n // START: fast-deep-equal\n\n\n return true;\n }\n\n return a !== a && b !== b;\n} // end fast-deep-equal\n\n\nmodule.exports = function isEqual(a, b) {\n try {\n return equal(a, b);\n } catch (error) {\n if ((error.message || '').match(/stack|recursion/i)) {\n // warn on circular references, don't crash\n // browsers give this different errors name and messages:\n // chrome/safari: \"RangeError\", \"Maximum call stack size exceeded\"\n // firefox: \"InternalError\", too much recursion\"\n // edge: \"Error\", \"Out of stack space\"\n console.warn('react-fast-compare cannot handle circular refs');\n return false;\n } // some other error. we should definitely know about these\n\n\n throw error;\n }\n};","import React from 'react';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport Helmet from 'react-helmet';\n\nconst Seo = ({lang, title, description}) => {\n return (\n <Helmet>\n <meta charSet=\"UTF-8\" />\n <html lang={lang} />\n <title>{title}</title>\n <meta name=\"description\" content={description} />\n </Helmet>\n );\n};\n\nSeo.propTypes = {\n lang: PropTypes.string.isRequired,\n title: PropTypes.string.isRequired,\n description: PropTypes.string.isRequired,\n};\n\nexport default Seo;\n","\nconst defaultLangKey = 'en';\n\nconst resolveI18nPath = langKey => path =>\n langKey === defaultLangKey ? path : `${langKey}/${path}`;\n\nmodule.exports = {\n defaultLangKey,\n resolveI18nPath\n};\n","import PropTypes from 'prop-types';\nimport withSideEffect from 'react-side-effect';\nimport isEqual from 'react-fast-compare';\nimport React from 'react';\nimport objectAssign from 'object-assign';\nvar ATTRIBUTE_NAMES = {\n BODY: \"bodyAttributes\",\n HTML: \"htmlAttributes\",\n TITLE: \"titleAttributes\"\n};\nvar TAG_NAMES = {\n BASE: \"base\",\n BODY: \"body\",\n HEAD: \"head\",\n HTML: \"html\",\n LINK: \"link\",\n META: \"meta\",\n NOSCRIPT: \"noscript\",\n SCRIPT: \"script\",\n STYLE: \"style\",\n TITLE: \"title\"\n};\nvar VALID_TAG_NAMES = Object.keys(TAG_NAMES).map(function (name) {\n return TAG_NAMES[name];\n});\nvar TAG_PROPERTIES = {\n CHARSET: \"charset\",\n CSS_TEXT: \"cssText\",\n HREF: \"href\",\n HTTPEQUIV: \"http-equiv\",\n INNER_HTML: \"innerHTML\",\n ITEM_PROP: \"itemprop\",\n NAME: \"name\",\n PROPERTY: \"property\",\n REL: \"rel\",\n SRC: \"src\",\n TARGET: \"target\"\n};\nvar REACT_TAG_MAP = {\n accesskey: \"accessKey\",\n charset: \"charSet\",\n class: \"className\",\n contenteditable: \"contentEditable\",\n contextmenu: \"contextMenu\",\n \"http-equiv\": \"httpEquiv\",\n itemprop: \"itemProp\",\n tabindex: \"tabIndex\"\n};\nvar HELMET_PROPS = {\n DEFAULT_TITLE: \"defaultTitle\",\n DEFER: \"defer\",\n ENCODE_SPECIAL_CHARACTERS: \"encodeSpecialCharacters\",\n ON_CHANGE_CLIENT_STATE: \"onChangeClientState\",\n TITLE_TEMPLATE: \"titleTemplate\"\n};\nvar HTML_TAG_MAP = Object.keys(REACT_TAG_MAP).reduce(function (obj, key) {\n obj[REACT_TAG_MAP[key]] = key;\n return obj;\n}, {});\nvar SELF_CLOSING_TAGS = [TAG_NAMES.NOSCRIPT, TAG_NAMES.SCRIPT, TAG_NAMES.STYLE];\nvar HELMET_ATTRIBUTE = \"data-react-helmet\";\n\nvar _typeof = typeof Symbol === \"function\" && typeof Symbol.iterator === \"symbol\" ? function (obj) {\n return typeof obj;\n} : function (obj) {\n return obj && typeof Symbol === \"function\" && obj.constructor === Symbol && obj !== Symbol.prototype ? \"symbol\" : typeof obj;\n};\n\nvar classCallCheck = function classCallCheck(instance, Constructor) {\n if (!(instance instanceof Constructor)) {\n throw new TypeError(\"Cannot call a class as a function\");\n }\n};\n\nvar createClass = function () {\n function defineProperties(target, props) {\n for (var i = 0; i < props.length; i++) {\n var descriptor = props[i];\n descriptor.enumerable = descriptor.enumerable || false;\n descriptor.configurable = true;\n if (\"value\" in descriptor) descriptor.writable = true;\n Object.defineProperty(target, descriptor.key, descriptor);\n }\n }\n\n return function (Constructor, protoProps, staticProps) {\n if (protoProps) defineProperties(Constructor.prototype, protoProps);\n if (staticProps) defineProperties(Constructor, staticProps);\n return Constructor;\n };\n}();\n\nvar _extends = Object.assign || function (target) {\n for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {\n var source = arguments[i];\n\n for (var key in source) {\n if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(source, key)) {\n target[key] = source[key];\n }\n }\n }\n\n return target;\n};\n\nvar inherits = function inherits(subClass, superClass) {\n if (typeof superClass !== \"function\" && superClass !== null) {\n throw new TypeError(\"Super expression must either be null or a function, not \" + typeof superClass);\n }\n\n subClass.prototype = Object.create(superClass && superClass.prototype, {\n constructor: {\n value: subClass,\n enumerable: false,\n writable: true,\n configurable: true\n }\n });\n if (superClass) Object.setPrototypeOf ? Object.setPrototypeOf(subClass, superClass) : subClass.__proto__ = superClass;\n};\n\nvar objectWithoutProperties = function objectWithoutProperties(obj, keys) {\n var target = {};\n\n for (var i in obj) {\n if (keys.indexOf(i) >= 0) continue;\n if (!Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, i)) continue;\n target[i] = obj[i];\n }\n\n return target;\n};\n\nvar possibleConstructorReturn = function possibleConstructorReturn(self, call) {\n if (!self) {\n throw new ReferenceError(\"this hasn't been initialised - super() hasn't been called\");\n }\n\n return call && (typeof call === \"object\" || typeof call === \"function\") ? call : self;\n};\n\nvar encodeSpecialCharacters = function encodeSpecialCharacters(str) {\n var encode = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : true;\n\n if (encode === false) {\n return String(str);\n }\n\n return String(str).replace(/&/g, \"&amp;\").replace(/</g, \"&lt;\").replace(/>/g, \"&gt;\").replace(/\"/g, \"&quot;\").replace(/'/g, \"&#x27;\");\n};\n\nvar getTitleFromPropsList = function getTitleFromPropsList(propsList) {\n var innermostTitle = getInnermostProperty(propsList, TAG_NAMES.TITLE);\n var innermostTemplate = getInnermostProperty(propsList, HELMET_PROPS.TITLE_TEMPLATE);\n\n if (innermostTemplate && innermostTitle) {\n // use function arg to avoid need to escape $ characters\n return innermostTemplate.replace(/%s/g, function () {\n return Array.isArray(innermostTitle) ? innermostTitle.join(\"\") : innermostTitle;\n });\n }\n\n var innermostDefaultTitle = getInnermostProperty(propsList, HELMET_PROPS.DEFAULT_TITLE);\n return innermostTitle || innermostDefaultTitle || undefined;\n};\n\nvar getOnChangeClientState = function getOnChangeClientState(propsList) {\n return getInnermostProperty(propsList, HELMET_PROPS.ON_CHANGE_CLIENT_STATE) || function () {};\n};\n\nvar getAttributesFromPropsList = function getAttributesFromPropsList(tagType, propsList) {\n return propsList.filter(function (props) {\n return typeof props[tagType] !== \"undefined\";\n }).map(function (props) {\n return props[tagType];\n }).reduce(function (tagAttrs, current) {\n return _extends({}, tagAttrs, current);\n }, {});\n};\n\nvar getBaseTagFromPropsList = function getBaseTagFromPropsList(primaryAttributes, propsList) {\n return propsList.filter(function (props) {\n return typeof props[TAG_NAMES.BASE] !== \"undefined\";\n }).map(function (props) {\n return props[TAG_NAMES.BASE];\n }).reverse().reduce(function (innermostBaseTag, tag) {\n if (!innermostBaseTag.length) {\n var keys = Object.keys(tag);\n\n for (var i = 0; i < keys.length; i++) {\n var attributeKey = keys[i];\n var lowerCaseAttributeKey = attributeKey.toLowerCase();\n\n if (primaryAttributes.indexOf(lowerCaseAttributeKey) !== -1 && tag[lowerCaseAttributeKey]) {\n return innermostBaseTag.concat(tag);\n }\n }\n }\n\n return innermostBaseTag;\n }, []);\n};\n\nvar getTagsFromPropsList = function getTagsFromPropsList(tagName, primaryAttributes, propsList) {\n // Calculate list of tags, giving priority innermost component (end of the propslist)\n var approvedSeenTags = {};\n return propsList.filter(function (props) {\n if (Array.isArray(props[tagName])) {\n return true;\n }\n\n if (typeof props[tagName] !== \"undefined\") {\n warn(\"Helmet: \" + tagName + \" should be of type \\\"Array\\\". Instead found type \\\"\" + _typeof(props[tagName]) + \"\\\"\");\n }\n\n return false;\n }).map(function (props) {\n return props[tagName];\n }).reverse().reduce(function (approvedTags, instanceTags) {\n var instanceSeenTags = {};\n instanceTags.filter(function (tag) {\n var primaryAttributeKey = void 0;\n var keys = Object.keys(tag);\n\n for (var i = 0; i < keys.length; i++) {\n var attributeKey = keys[i];\n var lowerCaseAttributeKey = attributeKey.toLowerCase(); // Special rule with link tags, since rel and href are both primary tags, rel takes priority\n\n if (primaryAttributes.indexOf(lowerCaseAttributeKey) !== -1 && !(primaryAttributeKey === TAG_PROPERTIES.REL && tag[primaryAttributeKey].toLowerCase() === \"canonical\") && !(lowerCaseAttributeKey === TAG_PROPERTIES.REL && tag[lowerCaseAttributeKey].toLowerCase() === \"stylesheet\")) {\n primaryAttributeKey = lowerCaseAttributeKey;\n } // Special case for innerHTML which doesn't work lowercased\n\n\n if (primaryAttributes.indexOf(attributeKey) !== -1 && (attributeKey === TAG_PROPERTIES.INNER_HTML || attributeKey === TAG_PROPERTIES.CSS_TEXT || attributeKey === TAG_PROPERTIES.ITEM_PROP)) {\n primaryAttributeKey = attributeKey;\n }\n }\n\n if (!primaryAttributeKey || !tag[primaryAttributeKey]) {\n return false;\n }\n\n var value = tag[primaryAttributeKey].toLowerCase();\n\n if (!approvedSeenTags[primaryAttributeKey]) {\n approvedSeenTags[primaryAttributeKey] = {};\n }\n\n if (!instanceSeenTags[primaryAttributeKey]) {\n instanceSeenTags[primaryAttributeKey] = {};\n }\n\n if (!approvedSeenTags[primaryAttributeKey][value]) {\n instanceSeenTags[primaryAttributeKey][value] = true;\n return true;\n }\n\n return false;\n }).reverse().forEach(function (tag) {\n return approvedTags.push(tag);\n }); // Update seen tags with tags from this instance\n\n var keys = Object.keys(instanceSeenTags);\n\n for (var i = 0; i < keys.length; i++) {\n var attributeKey = keys[i];\n var tagUnion = objectAssign({}, approvedSeenTags[attributeKey], instanceSeenTags[attributeKey]);\n approvedSeenTags[attributeKey] = tagUnion;\n }\n\n return approvedTags;\n }, []).reverse();\n};\n\nvar getInnermostProperty = function getInnermostProperty(propsList, property) {\n for (var i = propsList.length - 1; i >= 0; i--) {\n var props = propsList[i];\n\n if (props.hasOwnProperty(property)) {\n return props[property];\n }\n }\n\n return null;\n};\n\nvar reducePropsToState = function reducePropsToState(propsList) {\n return {\n baseTag: getBaseTagFromPropsList([TAG_PROPERTIES.HREF, TAG_PROPERTIES.TARGET], propsList),\n bodyAttributes: getAttributesFromPropsList(ATTRIBUTE_NAMES.BODY, propsList),\n defer: getInnermostProperty(propsList, HELMET_PROPS.DEFER),\n encode: getInnermostProperty(propsList, HELMET_PROPS.ENCODE_SPECIAL_CHARACTERS),\n htmlAttributes: getAttributesFromPropsList(ATTRIBUTE_NAMES.HTML, propsList),\n linkTags: getTagsFromPropsList(TAG_NAMES.LINK, [TAG_PROPERTIES.REL, TAG_PROPERTIES.HREF], propsList),\n metaTags: getTagsFromPropsList(TAG_NAMES.META, [TAG_PROPERTIES.NAME, TAG_PROPERTIES.CHARSET, TAG_PROPERTIES.HTTPEQUIV, TAG_PROPERTIES.PROPERTY, TAG_PROPERTIES.ITEM_PROP], propsList),\n noscriptTags: getTagsFromPropsList(TAG_NAMES.NOSCRIPT, [TAG_PROPERTIES.INNER_HTML], propsList),\n onChangeClientState: getOnChangeClientState(propsList),\n scriptTags: getTagsFromPropsList(TAG_NAMES.SCRIPT, [TAG_PROPERTIES.SRC, TAG_PROPERTIES.INNER_HTML], propsList),\n styleTags: getTagsFromPropsList(TAG_NAMES.STYLE, [TAG_PROPERTIES.CSS_TEXT], propsList),\n title: getTitleFromPropsList(propsList),\n titleAttributes: getAttributesFromPropsList(ATTRIBUTE_NAMES.TITLE, propsList)\n };\n};\n\nvar rafPolyfill = function () {\n var clock = Date.now();\n return function (callback) {\n var currentTime = Date.now();\n\n if (currentTime - clock > 16) {\n clock = currentTime;\n callback(currentTime);\n } else {\n setTimeout(function () {\n rafPolyfill(callback);\n }, 0);\n }\n };\n}();\n\nvar cafPolyfill = function cafPolyfill(id) {\n return clearTimeout(id);\n};\n\nvar requestAnimationFrame = typeof window !== \"undefined\" ? window.requestAnimationFrame && window.requestAnimationFrame.bind(window) || window.webkitRequestAnimationFrame || window.mozRequestAnimationFrame || rafPolyfill : global.requestAnimationFrame || rafPolyfill;\nvar cancelAnimationFrame = typeof window !== \"undefined\" ? window.cancelAnimationFrame || window.webkitCancelAnimationFrame || window.mozCancelAnimationFrame || cafPolyfill : global.cancelAnimationFrame || cafPolyfill;\n\nvar warn = function warn(msg) {\n return console && typeof console.warn === \"function\" && console.warn(msg);\n};\n\nvar _helmetCallback = null;\n\nvar handleClientStateChange = function handleClientStateChange(newState) {\n if (_helmetCallback) {\n cancelAnimationFrame(_helmetCallback);\n }\n\n if (newState.defer) {\n _helmetCallback = requestAnimationFrame(function () {\n commitTagChanges(newState, function () {\n _helmetCallback = null;\n });\n });\n } else {\n commitTagChanges(newState);\n _helmetCallback = null;\n }\n};\n\nvar commitTagChanges = function commitTagChanges(newState, cb) {\n var baseTag = newState.baseTag,\n bodyAttributes = newState.bodyAttributes,\n htmlAttributes = newState.htmlAttributes,\n linkTags = newState.linkTags,\n metaTags = newState.metaTags,\n noscriptTags = newState.noscriptTags,\n onChangeClientState = newState.onChangeClientState,\n scriptTags = newState.scriptTags,\n styleTags = newState.styleTags,\n title = newState.title,\n titleAttributes = newState.titleAttributes;\n updateAttributes(TAG_NAMES.BODY, bodyAttributes);\n updateAttributes(TAG_NAMES.HTML, htmlAttributes);\n updateTitle(title, titleAttributes);\n var tagUpdates = {\n baseTag: updateTags(TAG_NAMES.BASE, baseTag),\n linkTags: updateTags(TAG_NAMES.LINK, linkTags),\n metaTags: updateTags(TAG_NAMES.META, metaTags),\n noscriptTags: updateTags(TAG_NAMES.NOSCRIPT, noscriptTags),\n scriptTags: updateTags(TAG_NAMES.SCRIPT, scriptTags),\n styleTags: updateTags(TAG_NAMES.STYLE, styleTags)\n };\n var addedTags = {};\n var removedTags = {};\n Object.keys(tagUpdates).forEach(function (tagType) {\n var _tagUpdates$tagType = tagUpdates[tagType],\n newTags = _tagUpdates$tagType.newTags,\n oldTags = _tagUpdates$tagType.oldTags;\n\n if (newTags.length) {\n addedTags[tagType] = newTags;\n }\n\n if (oldTags.length) {\n removedTags[tagType] = tagUpdates[tagType].oldTags;\n }\n });\n cb && cb();\n onChangeClientState(newState, addedTags, removedTags);\n};\n\nvar flattenArray = function flattenArray(possibleArray) {\n return Array.isArray(possibleArray) ? possibleArray.join(\"\") : possibleArray;\n};\n\nvar updateTitle = function updateTitle(title, attributes) {\n if (typeof title !== \"undefined\" && document.title !== title) {\n document.title = flattenArray(title);\n }\n\n updateAttributes(TAG_NAMES.TITLE, attributes);\n};\n\nvar updateAttributes = function updateAttributes(tagName, attributes) {\n var elementTag = document.getElementsByTagName(tagName)[0];\n\n if (!elementTag) {\n return;\n }\n\n var helmetAttributeString = elementTag.getAttribute(HELMET_ATTRIBUTE);\n var helmetAttributes = helmetAttributeString ? helmetAttributeString.split(\",\") : [];\n var attributesToRemove = [].concat(helmetAttributes);\n var attributeKeys = Object.keys(attributes);\n\n for (var i = 0; i < attributeKeys.length; i++) {\n var attribute = attributeKeys[i];\n var value = attributes[attribute] || \"\";\n\n if (elementTag.getAttribute(attribute) !== value) {\n elementTag.setAttribute(attribute, value);\n }\n\n if (helmetAttributes.indexOf(attribute) === -1) {\n helmetAttributes.push(attribute);\n }\n\n var indexToSave = attributesToRemove.indexOf(attribute);\n\n if (indexToSave !== -1) {\n attributesToRemove.splice(indexToSave, 1);\n }\n }\n\n for (var _i = attributesToRemove.length - 1; _i >= 0; _i--) {\n elementTag.removeAttribute(attributesToRemove[_i]);\n }\n\n if (helmetAttributes.length === attributesToRemove.length) {\n elementTag.removeAttribute(HELMET_ATTRIBUTE);\n } else if (elementTag.getAttribute(HELMET_ATTRIBUTE) !== attributeKeys.join(\",\")) {\n elementTag.setAttribute(HELMET_ATTRIBUTE, attributeKeys.join(\",\"));\n }\n};\n\nvar updateTags = function updateTags(type, tags) {\n var headElement = document.head || document.querySelector(TAG_NAMES.HEAD);\n var tagNodes = headElement.querySelectorAll(type + \"[\" + HELMET_ATTRIBUTE + \"]\");\n var oldTags = Array.prototype.slice.call(tagNodes);\n var newTags = [];\n var indexToDelete = void 0;\n\n if (tags && tags.length) {\n tags.forEach(function (tag) {\n var newElement = document.createElement(type);\n\n for (var attribute in tag) {\n if (tag.hasOwnProperty(attribute)) {\n if (attribute === TAG_PROPERTIES.INNER_HTML) {\n newElement.innerHTML = tag.innerHTML;\n } else if (attribute === TAG_PROPERTIES.CSS_TEXT) {\n if (newElement.styleSheet) {\n newElement.styleSheet.cssText = tag.cssText;\n } else {\n newElement.appendChild(document.createTextNode(tag.cssText));\n }\n } else {\n var value = typeof tag[attribute] === \"undefined\" ? \"\" : tag[attribute];\n newElement.setAttribute(attribute, value);\n }\n }\n }\n\n newElement.setAttribute(HELMET_ATTRIBUTE, \"true\"); // Remove a duplicate tag from domTagstoRemove, so it isn't cleared.\n\n if (oldTags.some(function (existingTag, index) {\n indexToDelete = index;\n return newElement.isEqualNode(existingTag);\n })) {\n oldTags.splice(indexToDelete, 1);\n } else {\n newTags.push(newElement);\n }\n });\n }\n\n oldTags.forEach(function (tag) {\n return tag.parentNode.removeChild(tag);\n });\n newTags.forEach(function (tag) {\n return headElement.appendChild(tag);\n });\n return {\n oldTags: oldTags,\n newTags: newTags\n };\n};\n\nvar generateElementAttributesAsString = function generateElementAttributesAsString(attributes) {\n return Object.keys(attributes).reduce(function (str, key) {\n var attr = typeof attributes[key] !== \"undefined\" ? key + \"=\\\"\" + attributes[key] + \"\\\"\" : \"\" + key;\n return str ? str + \" \" + attr : attr;\n }, \"\");\n};\n\nvar generateTitleAsString = function generateTitleAsString(type, title, attributes, encode) {\n var attributeString = generateElementAttributesAsString(attributes);\n var flattenedTitle = flattenArray(title);\n return attributeString ? \"<\" + type + \" \" + HELMET_ATTRIBUTE + \"=\\\"true\\\" \" + attributeString + \">\" + encodeSpecialCharacters(flattenedTitle, encode) + \"</\" + type + \">\" : \"<\" + type + \" \" + HELMET_ATTRIBUTE + \"=\\\"true\\\">\" + encodeSpecialCharacters(flattenedTitle, encode) + \"</\" + type + \">\";\n};\n\nvar generateTagsAsString = function generateTagsAsString(type, tags, encode) {\n return tags.reduce(function (str, tag) {\n var attributeHtml = Object.keys(tag).filter(function (attribute) {\n return !(attribute === TAG_PROPERTIES.INNER_HTML || attribute === TAG_PROPERTIES.CSS_TEXT);\n }).reduce(function (string, attribute) {\n var attr = typeof tag[attribute] === \"undefined\" ? attribute : attribute + \"=\\\"\" + encodeSpecialCharacters(tag[attribute], encode) + \"\\\"\";\n return string ? string + \" \" + attr : attr;\n }, \"\");\n var tagContent = tag.innerHTML || tag.cssText || \"\";\n var isSelfClosing = SELF_CLOSING_TAGS.indexOf(type) === -1;\n return str + \"<\" + type + \" \" + HELMET_ATTRIBUTE + \"=\\\"true\\\" \" + attributeHtml + (isSelfClosing ? \"/>\" : \">\" + tagContent + \"</\" + type + \">\");\n }, \"\");\n};\n\nvar convertElementAttributestoReactProps = function convertElementAttributestoReactProps(attributes) {\n var initProps = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {};\n return Object.keys(attributes).reduce(function (obj, key) {\n obj[REACT_TAG_MAP[key] || key] = attributes[key];\n return obj;\n }, initProps);\n};\n\nvar convertReactPropstoHtmlAttributes = function convertReactPropstoHtmlAttributes(props) {\n var initAttributes = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {};\n return Object.keys(props).reduce(function (obj, key) {\n obj[HTML_TAG_MAP[key] || key] = props[key];\n return obj;\n }, initAttributes);\n};\n\nvar generateTitleAsReactComponent = function generateTitleAsReactComponent(type, title, attributes) {\n var _initProps; // assigning into an array to define toString function on it\n\n\n var initProps = (_initProps = {\n key: title\n }, _initProps[HELMET_ATTRIBUTE] = true, _initProps);\n var props = convertElementAttributestoReactProps(attributes, initProps);\n return [React.createElement(TAG_NAMES.TITLE, props, title)];\n};\n\nvar generateTagsAsReactComponent = function generateTagsAsReactComponent(type, tags) {\n return tags.map(function (tag, i) {\n var _mappedTag;\n\n var mappedTag = (_mappedTag = {\n key: i\n }, _mappedTag[HELMET_ATTRIBUTE] = true, _mappedTag);\n Object.keys(tag).forEach(function (attribute) {\n var mappedAttribute = REACT_TAG_MAP[attribute] || attribute;\n\n if (mappedAttribute === TAG_PROPERTIES.INNER_HTML || mappedAttribute === TAG_PROPERTIES.CSS_TEXT) {\n var content = tag.innerHTML || tag.cssText;\n mappedTag.dangerouslySetInnerHTML = {\n __html: content\n };\n } else {\n mappedTag[mappedAttribute] = tag[attribute];\n }\n });\n return React.createElement(type, mappedTag);\n });\n};\n\nvar getMethodsForTag = function getMethodsForTag(type, tags, encode) {\n switch (type) {\n case TAG_NAMES.TITLE:\n return {\n toComponent: function toComponent() {\n return generateTitleAsReactComponent(type, tags.title, tags.titleAttributes, encode);\n },\n toString: function toString() {\n return generateTitleAsString(type, tags.title, tags.titleAttributes, encode);\n }\n };\n\n case ATTRIBUTE_NAMES.BODY:\n case ATTRIBUTE_NAMES.HTML:\n return {\n toComponent: function toComponent() {\n return convertElementAttributestoReactProps(tags);\n },\n toString: function toString() {\n return generateElementAttributesAsString(tags);\n }\n };\n\n default:\n return {\n toComponent: function toComponent() {\n return generateTagsAsReactComponent(type, tags);\n },\n toString: function toString() {\n return generateTagsAsString(type, tags, encode);\n }\n };\n }\n};\n\nvar mapStateOnServer = function mapStateOnServer(_ref) {\n var baseTag = _ref.baseTag,\n bodyAttributes = _ref.bodyAttributes,\n encode = _ref.encode,\n htmlAttributes = _ref.htmlAttributes,\n linkTags = _ref.linkTags,\n metaTags = _ref.metaTags,\n noscriptTags = _ref.noscriptTags,\n scriptTags = _ref.scriptTags,\n styleTags = _ref.styleTags,\n _ref$title = _ref.title,\n title = _ref$title === undefined ? \"\" : _ref$title,\n titleAttributes = _ref.titleAttributes;\n return {\n base: getMethodsForTag(TAG_NAMES.BASE, baseTag, encode),\n bodyAttributes: getMethodsForTag(ATTRIBUTE_NAMES.BODY, bodyAttributes, encode),\n htmlAttributes: getMethodsForTag(ATTRIBUTE_NAMES.HTML, htmlAttributes, encode),\n link: getMethodsForTag(TAG_NAMES.LINK, linkTags, encode),\n meta: getMethodsForTag(TAG_NAMES.META, metaTags, encode),\n noscript: getMethodsForTag(TAG_NAMES.NOSCRIPT, noscriptTags, encode),\n script: getMethodsForTag(TAG_NAMES.SCRIPT, scriptTags, encode),\n style: getMethodsForTag(TAG_NAMES.STYLE, styleTags, encode),\n title: getMethodsForTag(TAG_NAMES.TITLE, {\n title: title,\n titleAttributes: titleAttributes\n }, encode)\n };\n};\n\nvar Helmet = function Helmet(Component) {\n var _class, _temp;\n\n return _temp = _class = function (_React$Component) {\n inherits(HelmetWrapper, _React$Component);\n\n function HelmetWrapper() {\n classCallCheck(this, HelmetWrapper);\n return possibleConstructorReturn(this, _React$Component.apply(this, arguments));\n }\n\n HelmetWrapper.prototype.shouldComponentUpdate = function shouldComponentUpdate(nextProps) {\n return !isEqual(this.props, nextProps);\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.mapNestedChildrenToProps = function mapNestedChildrenToProps(child, nestedChildren) {\n if (!nestedChildren) {\n return null;\n }\n\n switch (child.type) {\n case TAG_NAMES.SCRIPT:\n case TAG_NAMES.NOSCRIPT:\n return {\n innerHTML: nestedChildren\n };\n\n case TAG_NAMES.STYLE:\n return {\n cssText: nestedChildren\n };\n }\n\n throw new Error(\"<\" + child.type + \" /> elements are self-closing and can not contain children. Refer to our API for more information.\");\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.flattenArrayTypeChildren = function flattenArrayTypeChildren(_ref) {\n var _babelHelpers$extends;\n\n var child = _ref.child,\n arrayTypeChildren = _ref.arrayTypeChildren,\n newChildProps = _ref.newChildProps,\n nestedChildren = _ref.nestedChildren;\n return _extends({}, arrayTypeChildren, (_babelHelpers$extends = {}, _babelHelpers$extends[child.type] = [].concat(arrayTypeChildren[child.type] || [], [_extends({}, newChildProps, this.mapNestedChildrenToProps(child, nestedChildren))]), _babelHelpers$extends));\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.mapObjectTypeChildren = function mapObjectTypeChildren(_ref2) {\n var _babelHelpers$extends2, _babelHelpers$extends3;\n\n var child = _ref2.child,\n newProps = _ref2.newProps,\n newChildProps = _ref2.newChildProps,\n nestedChildren = _ref2.nestedChildren;\n\n switch (child.type) {\n case TAG_NAMES.TITLE:\n return _extends({}, newProps, (_babelHelpers$extends2 = {}, _babelHelpers$extends2[child.type] = nestedChildren, _babelHelpers$extends2.titleAttributes = _extends({}, newChildProps), _babelHelpers$extends2));\n\n case TAG_NAMES.BODY:\n return _extends({}, newProps, {\n bodyAttributes: _extends({}, newChildProps)\n });\n\n case TAG_NAMES.HTML:\n return _extends({}, newProps, {\n htmlAttributes: _extends({}, newChildProps)\n });\n }\n\n return _extends({}, newProps, (_babelHelpers$extends3 = {}, _babelHelpers$extends3[child.type] = _extends({}, newChildProps), _babelHelpers$extends3));\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.mapArrayTypeChildrenToProps = function mapArrayTypeChildrenToProps(arrayTypeChildren, newProps) {\n var newFlattenedProps = _extends({}, newProps);\n\n Object.keys(arrayTypeChildren).forEach(function (arrayChildName) {\n var _babelHelpers$extends4;\n\n newFlattenedProps = _extends({}, newFlattenedProps, (_babelHelpers$extends4 = {}, _babelHelpers$extends4[arrayChildName] = arrayTypeChildren[arrayChildName], _babelHelpers$extends4));\n });\n return newFlattenedProps;\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.warnOnInvalidChildren = function warnOnInvalidChildren(child, nestedChildren) {\n if (process.env.NODE_ENV !== \"production\") {\n if (!VALID_TAG_NAMES.some(function (name) {\n return child.type === name;\n })) {\n if (typeof child.type === \"function\") {\n return warn(\"You may be attempting to nest <Helmet> components within each other, which is not allowed. Refer to our API for more information.\");\n }\n\n return warn(\"Only elements types \" + VALID_TAG_NAMES.join(\", \") + \" are allowed. Helmet does not support rendering <\" + child.type + \"> elements. Refer to our API for more information.\");\n }\n\n if (nestedChildren && typeof nestedChildren !== \"string\" && (!Array.isArray(nestedChildren) || nestedChildren.some(function (nestedChild) {\n return typeof nestedChild !== \"string\";\n }))) {\n throw new Error(\"Helmet expects a string as a child of <\" + child.type + \">. Did you forget to wrap your children in braces? ( <\" + child.type + \">{``}</\" + child.type + \"> ) Refer to our API for more information.\");\n }\n }\n\n return true;\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.mapChildrenToProps = function mapChildrenToProps(children, newProps) {\n var _this2 = this;\n\n var arrayTypeChildren = {};\n React.Children.forEach(children, function (child) {\n if (!child || !child.props) {\n return;\n }\n\n var _child$props = child.props,\n nestedChildren = _child$props.children,\n childProps = objectWithoutProperties(_child$props, [\"children\"]);\n var newChildProps = convertReactPropstoHtmlAttributes(childProps);\n\n _this2.warnOnInvalidChildren(child, nestedChildren);\n\n switch (child.type) {\n case TAG_NAMES.LINK:\n case TAG_NAMES.META:\n case TAG_NAMES.NOSCRIPT:\n case TAG_NAMES.SCRIPT:\n case TAG_NAMES.STYLE:\n arrayTypeChildren = _this2.flattenArrayTypeChildren({\n child: child,\n arrayTypeChildren: arrayTypeChildren,\n newChildProps: newChildProps,\n nestedChildren: nestedChildren\n });\n break;\n\n default:\n newProps = _this2.mapObjectTypeChildren({\n child: child,\n newProps: newProps,\n newChildProps: newChildProps,\n nestedChildren: nestedChildren\n });\n break;\n }\n });\n newProps = this.mapArrayTypeChildrenToProps(arrayTypeChildren, newProps);\n return newProps;\n };\n\n HelmetWrapper.prototype.render = function render() {\n var _props = this.props,\n children = _props.children,\n props = objectWithoutProperties(_props, [\"children\"]);\n\n var newProps = _extends({}, props);\n\n if (children) {\n newProps = this.mapChildrenToProps(children, newProps);\n }\n\n return React.createElement(Component, newProps);\n };\n\n createClass(HelmetWrapper, null, [{\n key: \"canUseDOM\",\n // Component.peek comes from react-side-effect:\n // For testing, you may use a static peek() method available on the returned component.\n // It lets you get the current state without resetting the mounted instance stack.\n // Don’t use it for anything other than testing.\n\n /**\n * @param {Object} base: {\"target\": \"_blank\", \"href\": \"http://mysite.com/\"}\n * @param {Object} bodyAttributes: {\"className\": \"root\"}\n * @param {String} defaultTitle: \"Default Title\"\n * @param {Boolean} defer: true\n * @param {Boolean} encodeSpecialCharacters: true\n * @param {Object} htmlAttributes: {\"lang\": \"en\", \"amp\": undefined}\n * @param {Array} link: [{\"rel\": \"canonical\", \"href\": \"http://mysite.com/example\"}]\n * @param {Array} meta: [{\"name\": \"description\", \"content\": \"Test description\"}]\n * @param {Array} noscript: [{\"innerHTML\": \"<img src='http://mysite.com/js/test.js'\"}]\n * @param {Function} onChangeClientState: \"(newState) => console.log(newState)\"\n * @param {Array} script: [{\"type\": \"text/javascript\", \"src\": \"http://mysite.com/js/test.js\"}]\n * @param {Array} style: [{\"type\": \"text/css\", \"cssText\": \"div { display: block; color: blue; }\"}]\n * @param {String} title: \"Title\"\n * @param {Object} titleAttributes: {\"itemprop\": \"name\"}\n * @param {String} titleTemplate: \"MySite.com - %s\"\n */\n set: function set$$1(canUseDOM) {\n Component.canUseDOM = canUseDOM;\n }\n }]);\n return HelmetWrapper;\n }(React.Component), _class.propTypes = {\n base: PropTypes.object,\n bodyAttributes: PropTypes.object,\n children: PropTypes.oneOfType([PropTypes.arrayOf(PropTypes.node), PropTypes.node]),\n defaultTitle: PropTypes.string,\n defer: PropTypes.bool,\n encodeSpecialCharacters: PropTypes.bool,\n htmlAttributes: PropTypes.object,\n link: PropTypes.arrayOf(PropTypes.object),\n meta: PropTypes.arrayOf(PropTypes.object),\n noscript: PropTypes.arrayOf(PropTypes.object),\n onChangeClientState: PropTypes.func,\n script: PropTypes.arrayOf(PropTypes.object),\n style: PropTypes.arrayOf(PropTypes.object),\n title: PropTypes.string,\n titleAttributes: PropTypes.object,\n titleTemplate: PropTypes.string\n }, _class.defaultProps = {\n defer: true,\n encodeSpecialCharacters: true\n }, _class.peek = Component.peek, _class.rewind = function () {\n var mappedState = Component.rewind();\n\n if (!mappedState) {\n // provide fallback if mappedState is undefined\n mappedState = mapStateOnServer({\n baseTag: [],\n bodyAttributes: {},\n encodeSpecialCharacters: true,\n htmlAttributes: {},\n linkTags: [],\n metaTags: [],\n noscriptTags: [],\n scriptTags: [],\n styleTags: [],\n title: \"\",\n titleAttributes: {}\n });\n }\n\n return mappedState;\n }, _temp;\n};\n\nvar NullComponent = function NullComponent() {\n return null;\n};\n\nvar HelmetSideEffects = withSideEffect(reducePropsToState, handleClientStateChange, mapStateOnServer)(NullComponent);\nvar HelmetExport = Helmet(HelmetSideEffects);\nHelmetExport.renderStatic = HelmetExport.rewind;\nexport default HelmetExport;\nexport { HelmetExport as Helmet };","module.exports = __webpack_public_path__ + \"static/EF_WHT-OR_png-d0fd43ad31261ee9693a060be920e71e.png\";","var g;\n\n// This works in non-strict mode\ng = (function() {\n\treturn this;\n})();\n\ntry {\n\t// This works if eval is allowed (see CSP)\n\tg = g || new Function(\"return this\")();\n} catch (e) {\n\t// This works if the window reference is available\n\tif (typeof window === \"object\") g = window;\n}\n\n// g can still be undefined, but nothing to do about it...\n// We return undefined, instead of nothing here, so it's\n// easier to handle this case. if(!global) { ...}\n\nmodule.exports = g;\n"],"sourceRoot":""}