blob: 78ee6117560cb87188b9c0940161dab8433e5272 [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["webpack:///./src/components/footer.jsx","webpack:///./src/components/quickstart-card.jsx","webpack:///./src/templates/quickstarts.jsx","webpack:///./src/pages/quickstarts/index.jsx"],"names":["ExternalLink","href","title","target","rel","Footer","lang","resolvePath","resolveI18nPath","className","to","src","jkubeLogo","alt","icons","ApacheCamel","ApacheKaraf","Kubernetes","OpenLiberty","OpenShift","Quarkus","Spring","Thorntail","Vertx","QuickStartCard","description","technologies","url","itemScope","itemType","itemProp","content","join","map","tech","key","split","l","trim","line","idx","Quickstarts","langKey","nodes","node","artifactId","name","pageQuery","Index","data","allQuickstart"],"mappings":"2FAAA,sEAMMA,EAAe,SAAC,GAAD,IAAEC,EAAF,EAAEA,KAAMC,EAAR,EAAQA,MAAR,OACnB,uBAAGD,KAAMA,EAAME,OAAO,SAASC,IAAI,gCAAgCF,IA6CtDG,IA1CA,SAAC,GAAY,IAAXC,EAAU,EAAVA,KACTC,EAAcC,0BAAgBF,GACpC,OACE,yBAAKG,UAAU,wBACb,yBAAKA,UAAU,oCACb,kBAAC,IAAD,CAAMC,GAAIH,EAAY,MACpB,yBAAKE,UAAU,yCAAyCE,IAAKC,IAAWC,IAAI,WAE9E,0BAAMJ,UAAU,4CAAhB,oDAIF,yBAAKA,UAAU,+BACb,wBAAIA,UAAU,oCACZ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMC,GAAIH,EAAY,0BAAtB,gBACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMG,GAAIH,EAAY,UAAtB,SACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMG,GAAIH,EAAY,iBAAtB,gBACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMG,GAAIH,EAAY,2BAAtB,qBACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMG,GAAIH,EAAY,WAAtB,WAEN,wBAAIE,UAAU,oCACZ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMC,GAAIH,EAAY,eAAtB,cACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMG,GAAIH,EAAY,qCAAtB,iBACJ,4BAAI,kBAAC,IAAD,CAAMG,GAAIH,EAAY,kBAAtB,kBAEN,wBAAIE,UAAU,oCACZ,4BAAI,kBAACT,EAAD,CAAcC,KAAK,0BAA0BC,MAAM,wBACvD,4BAAI,kBAACF,EAAD,CAAcC,KAAK,4CAA4CC,MAAM,oBACzE,4BAAI,kBAACF,EAAD,CAAcC,KAAK,+CAA+CC,MAAM,kBAC5E,4BAAI,kBAACF,EAAD,CAAcC,KAAK,8CAA8CC,MAAM,qBAC3E,4BAAI,kBAACF,EAAD,CAAcC,KAAK,gCAAgCC,MAAM,uBAGjE,yBAAKO,UAAU,mCAAf,0C,kJCzCAK,EAAQ,CACZC,YAAa,aACbC,YAAa,aACbC,WAAY,iBACZC,YAAa,WACbC,UAAW,aACXC,QAAS,cACTC,OAAQ,aACRC,UAAW,WACXC,MAAO,kBAgCMC,EA7BQ,SAAC,GAAD,IAAEtB,EAAF,EAAEA,MAAOuB,EAAT,EAASA,YAAaC,EAAtB,EAAsBA,aAAcC,EAApC,EAAoCA,IAApC,OACrB,yBAAKlB,UAAU,mBAAmBmB,WAAS,EAACC,SAAS,wCACnD,0BAAMC,SAAS,sBAAsBC,QAAQ,SAC7C,0BAAMD,SAAS,iBAAiBC,QAAQ,kCACxC,0BAAMD,SAAS,WAAWC,QAASL,EAAaM,KAAK,OACrD,0BAAMF,SAAS,OAAOC,QAAS7B,IAC/B,0BAAM4B,SAAS,iBAAiBC,QAASJ,IACzC,wBAAIlB,UAAU,2BACZ,uBAAGR,KAAM0B,EAAKG,SAAS,OAAO5B,IAEhC,wBAAIO,UAAU,kCACXiB,EAAaO,KAAI,SAAAC,GAAI,OACpB,wBAAIC,IAAKD,EAAMzB,UAAU,uCACvB,uBAAGA,UAAS,4CAA8CK,EAAMoB,KAC/DA,OAIP,yBAAKzB,UAAU,gCAAgCqB,SAAS,eACrDL,EAAYW,MAAM,UAAUH,KAAI,SAAAI,GAAC,OAAIA,EAAEC,UAAQL,KAAI,SAACM,EAAMC,GAAP,OAClD,uBAAGL,IAAKK,GAAMD,OAGlB,yBAAK9B,UAAU,2BACb,uBAAGR,KAAM0B,GAAK,uBAAGlB,UAAU,eAA3B,yBCQSgC,G,UAvCK,SAAC,GAAD,IAAEvC,EAAF,EAAEA,MAAOuB,EAAT,EAASA,YAAaiB,EAAtB,EAAsBA,QAASC,EAA/B,EAA+BA,MAA/B,OAClB,yBAAKlC,UAAU,iBACb,kBAAC,IAAD,CAAKP,MAAOA,EAAOuB,YAAaA,EAAanB,KAAMoC,IACnD,kBAAC,IAAD,CAAQpC,KAAMoC,IACd,yBAAKjC,UAAU,uBACb,yBACEA,UAAU,0BAEV,yBAAKA,UAAU,QACb,yBAAKA,UAAU,gBACb,4BAAKP,GACL,2BAAIuB,KAGR,wBACEhB,UAAU,6BACVmB,WAAS,EAACC,SAAS,yCAEnB,0BAAMC,SAAS,OAAOC,QAAQ,kBAC9B,0BAAMD,SAAS,sBAAsBC,QAAQ,oBAC7C,0BAAMD,SAAS,kBAAkBC,QAAQ,0BACzC,0BAAMD,SAAS,cAAcC,QAAQ,qCACpCY,EAAMV,KAAI,SAAAW,GAAI,OACb,wBAAIT,IAAKS,EAAKC,WAAYpC,UAAU,mCAClC,kBAAC,EAAD,CACEP,MAAO0C,EAAKE,KACZrB,YAAamB,EAAKnB,YAClBC,aAAckB,EAAKlB,aACnBC,IAAKiB,EAAKjB,aAOtB,kBAAC,IAAD,CAAQrB,KAAMoC,OC7BLK,EAAS,aAePC,UAxBD,SAAC,GAAD,IAAyBL,EAAzB,EAAEM,KAAOC,cAAgBP,MAAzB,OACZ,kBAAC,EAAD,CACEzC,MAAM,cACNuB,YAAY,yCACZiB,QAAQ,KACRC,MAAOA","file":"component---src-pages-quickstarts-index-jsx-a1e42093b41968828647.js","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport PropTypes from 'prop-types';\nimport {Link} from \"gatsby\";\nimport {resolveI18nPath} from \"../i18n\";\nimport jkubeLogo from \"../assets/jkube-logo-horizontal-white.svg\";\n\nconst ExternalLink = ({href, title}) => (\n <a href={href} target='_blank' rel='nofollow noopener noreferrer'>{title}</a>\n);\n\nconst Footer = ({lang}) => {\n const resolvePath = resolveI18nPath(lang);\n return (\n <div className='eclipse-jkube-footer'>\n <div className='eclipse-jkube-footer__logo-jkube'>\n <Link to={resolvePath('/')}>\n <img className='eclipse-jkube-footer__logo-jkube-image' src={jkubeLogo} alt='JKube' />\n </Link>\n <span className='eclipse-jkube-footer__logo-jkube-tagline'>\n Cloud-Native Java Applications without a hassle\n </span>\n </div>\n <div className='eclipse-jkube-footer__links'>\n <ul className='eclipse-jkube-footer__links-list'>\n <li><Link to={resolvePath('/docs#getting-started')}>Get Started</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/docs')}>Docs</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/quickstarts')}>Quickstarts</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/docs#katacoda-courses')}>Katacoda Courses</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/demos')}>Demos</Link></li>\n </ul>\n <ul className='eclipse-jkube-footer__links-list'>\n <li><Link to={resolvePath('/community')}>Community</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/community#planning-and-meetings')}>Get Involved</Link></li>\n <li><Link to={resolvePath('/contributing')}>Contributing</Link></li>\n </ul>\n <ul className='eclipse-jkube-footer__links-list'>\n <li><ExternalLink href='https://www.eclipse.org' title='Eclipse Foundation'/></li>\n <li><ExternalLink href='https://www.eclipse.org/legal/privacy.php' title='Privacy Policy'/></li>\n <li><ExternalLink href='https://www.eclipse.org/legal/termsofuse.php' title='Terms of Use'/></li>\n <li><ExternalLink href='https://www.eclipse.org/legal/copyright.php' title='Copyright Agent'/></li>\n <li><ExternalLink href='https://www.eclipse.org/legal' title='Legal Resources'/></li>\n </ul>\n </div>\n <div className='eclipse-jkube-footer__copyright'>Copyright © Eclipse Foundation 2020</div>\n </div>\n );\n};\n\nFooter.propTypes = {\n lang: PropTypes.string.isRequired,\n};\n\nexport default Footer;\n","import React from 'react';\n\nconst icons = {\n ApacheCamel: 'cib-apache',\n ApacheKaraf: 'cib-apache',\n Kubernetes: 'cib-kubernetes',\n OpenLiberty: 'cib-java',\n OpenShift: 'cib-redhat',\n Quarkus: 'cib-quarkus',\n Spring: 'cib-spring',\n Thorntail: 'cib-java',\n Vertx: 'cib-eclipseide'\n};\n\nconst QuickStartCard = ({title, description, technologies, url}) => (\n <div className='quick-start-card' itemScope itemType='http://schema.org/SoftwareSourceCode'>\n <meta itemProp='programmingLanguage' content='Java'/>\n <meta itemProp='codeSampleType' content='full (compile ready) solution'/>\n <meta itemProp='keywords' content={technologies.join(',')} />\n <meta itemProp='name' content={title} />\n <meta itemProp='codeRepository' content={url} />\n <h3 className='quick-start-card__title'>\n <a href={url} itemProp='url'>{title}</a>\n </h3>\n <ul className='quick-start-card__technologies'>\n {technologies.map(tech => (\n <li key={tech} className='quick-start-card__technologies-item'>\n <i className={`quick-start-card__technologies-item-icon ${icons[tech]}`}/>\n {tech}\n </li>\n ))}\n </ul>\n <div className='quick-start-card__description' itemProp='description'>\n {description.split(/[\\n\\r]/).map(l => l.trim()).map((line, idx) => (\n <p key={idx}>{line}</p>\n ))}\n </div>\n <div className='quick-start-card__links'>\n <a href={url}><i className='cib-github' /> GitHub repository</a>\n </div>\n </div>\n);\n\nexport default QuickStartCard;","import React from 'react'\nimport Seo from '../components/seo';\nimport Header from '../components/header';\nimport Footer from '../components/footer';\nimport QuickStartCard from \"../components/quickstart-card\";\nimport '../styles/main.scss';\n\nconst Quickstarts = ({title, description, langKey, nodes}) => (\n <div className='eclipse-jkube'>\n <Seo title={title} description={description} lang={langKey}/>\n <Header lang={langKey}/>\n <div className='eclipse-jkube__main'>\n <div\n className='eclipse-jkube__content'\n >\n <div className='hero'>\n <div className='hero-content'>\n <h1>{title}</h1>\n <p>{description}</p>\n </div>\n </div>\n <ul\n className='eclipse-jkube__quickstarts'\n itemScope itemType='http://schema.org/SoftwareApplication'\n >\n <meta itemProp='name' content='Eclipse JKube' />\n <meta itemProp='applicationCategory' content='Developer Tools' />\n <meta itemProp='operatingSystem' content='Linux,Windows,OSX,Mac' />\n <meta itemProp='downloadUrl' content='https://github.com/eclipse/jkube' />\n {nodes.map(node => (\n <li key={node.artifactId} className='eclipse-jkube__quickstarts-item'>\n <QuickStartCard\n title={node.name}\n description={node.description}\n technologies={node.technologies}\n url={node.url}\n />\n </li>\n ))}\n </ul>\n </div>\n </div>\n <Footer lang={langKey}/>\n </div>\n);\n\nexport default Quickstarts;\n","import React from 'react'\nimport Quickstarts from '../../templates/quickstarts';\nimport {graphql} from \"gatsby\";\n\nconst Index = ({data: {allQuickstart: {nodes}}}) => (\n <Quickstarts\n title='Quickstarts'\n description='Eclipse JKube Quickstarts and examples'\n langKey='en'\n nodes={nodes}\n />\n);\n\nexport const pageQuery = graphql`\n query {\n allQuickstart {\n nodes {\n id\n artifactId\n name\n description\n technologies\n url\n }\n }\n }\n`;\n\nexport default Index;\n"],"sourceRoot":""}