blob: db0df88ce7bda0235dc348c400d47c2a9940828b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="oclAS">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="LetExp" eSuperTypes="#//OclExpression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="in" lowerBound="1" eType="#//OclExpression"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="variable" lowerBound="1"
eType="#//Variable" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Variable" eSuperTypes="#//TypedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="initExpression" eType="#//OclExpression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OclExpression" abstract="true" eSuperTypes="#//TypedElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="VariableExp" eSuperTypes="#//OclExpression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="referredVariable" lowerBound="1"
eType="#//Variable"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionRange" eSuperTypes="#//OclExpression #//CollectionLiteralPart">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="first" lowerBound="1" eType="#//OclExpression"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="last" lowerBound="1" eType="#//OclExpression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionItem" eSuperTypes="#//CollectionLiteralPart">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="item" lowerBound="1" eType="#//OclExpression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionLiteralPart" abstract="true"
eSuperTypes="#//TypedElement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Type" abstract="true" eSuperTypes="#//OclExpression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="EReference0" eType="#//OclExpression"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NamedElement" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="#//String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TypedElement" abstract="true" eSuperTypes="#//NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="type" lowerBound="1" eType="#//Type"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PropertyCallExp" eSuperTypes="#//OclExpression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="referredProperty" lowerBound="1"
eType="#//Property"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Property" eSuperTypes="#//TypedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionLiteralExp">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parts" upperBound="-1"
eType="#//CollectionLiteralPart" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
</ecore:EPackage>