blob: d6277d88f4f79916ed480142f770e7d2d3d2f555 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="oclCS" nsURI="xx" nsPrefix="xx">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="LetExpCS" eSuperTypes="#//OclExpressionCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="inExpression" lowerBound="1"
eType="#//OclExpressionCS" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="variable" lowerBound="1"
eType="#//VariableDeclarationCS" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="VariableDeclarationCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="initExp" eType="#//OclExpressionCS"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="varType" eType="#//TypeCS"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="varName" eType="#//String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="VariableExpCS" eSuperTypes="#//OclExpressionCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="varName" eType="#//String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionRangeCS" eSuperTypes="#//CollectionLiteralPartCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="last" lowerBound="1" eType="#//OclExpressionCS"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OclExpressionCS" abstract="true"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TypeCS" eSuperTypes="#//OclExpressionCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="EReference0" eType="#//OclExpressionCS"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionLiteralPartCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="first" lowerBound="1" eType="#//OclExpressionCS"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EClass0"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NameExpCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="isMarkedAsPre" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionLiteralExpCS" eSuperTypes="#//OclExpressionCS">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parts" upperBound="-1"
eType="#//CollectionLiteralPartCS" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
</ecore:EPackage>