blob: 9760a9973a9de1f64eb75d474e17834b5b6e2e15 [file] [log] [blame]
{"version":3,"sources":["webpack:///./src/pages/news.js","webpack:///./src/components/button.js"],"names":["data","nodes","allWordpressPost","isHome","title","description","sx","backgroundColor","paddingX","paddingTop","h1","paddingY","p","display","flexWrap","justifyContent","borderRadius","h2","wordWrap","minHeight","marginBottom","margin","ul","marginLeft","a","color","textDecoration","fontWeight","dangerouslySetInnerHTML","__html","allMarkdownRemark","edges","node","html","link","primary","target","paddingBottom","marginTop","gridGap","gridTemplateColumns","flexDirection","h3","fontSize","cursor","marginRight","href","rel","className","date","excerpt","query","Button","children","widthChanged","variant","alignItems","width"],"mappings":"2FAAA,2GA8Be,sBAAa,IAAXA,EAAU,EAAVA,KACTC,EAAQD,EAAKE,iBAAiBD,MAEpC,OACA,YAAC,IAAD,CAAQE,QAAQ,EAAOC,MAAM,iCAAiCC,YAAY,mGACxE,uBAASC,GAAI,CAAEC,gBAAiB,UAAWC,SAAU,KAAMC,WAAW,SACpE,YAAC,IAAOC,GAAR,yCACA,mBACEJ,GAAI,CACFK,SAAU,OACVH,SAAU,OAGZ,YAAC,IAAOI,EAAR,2QAOJ,uBACEN,GAAI,CACFE,SAAU,KACVD,gBAAiB,YAIlB,mBACCD,GAAI,CACFO,QAAS,OACTC,SAAU,OACVC,eAAgB,gBAChBR,gBAAiB,QACjBC,SAAU,KACVG,SAAU,OACVK,aAAc,SAGd,2BACE,YAAC,IAAOC,GAAR,uBACA,mBAAKX,GAAI,CACLY,SAAU,aACVC,UAAW,CAAC,QAAS,QAAS,QAAS,QACvCC,aAAc,OACbR,EAAG,CACFS,OAAQ,UAETC,GAAI,CACFC,WAAW,KACXX,EAAE,CACDS,OAAO,IAGVG,EAAG,CACFC,MAAO,UACPC,eAAe,OACf,UAAW,CACTC,WAAY,OACZD,eAAe,UAGlBE,wBAAyB,CAACC,OAAU7B,EAAK8B,kBAAkBC,MAAM,GAAGC,KAAKC,QAE9E,YAAC,IAAD,CAAQC,KAAK,uDAAuDC,SAAS,EAAOC,QAAQ,GAA5F,uBAIN,uBACE9B,GAAI,CACFE,SAAU,KACVC,WAAW,OACX4B,cAAe,OACf9B,gBAAiB,YAGnB,YAAC,IAAOU,GAAR,CAAWX,GAAI,CAACgC,UAAU,SAA1B,gBACF,mBACEhC,GAAI,CACFO,QAAS,OACT0B,QAAQ,CAAC,OAAQ,OAAQ,OAAQ,QACjCC,oBAAoB,CAAC,iBAAkB,iBAAkB,iBAAkB,oBAG7E,mBAAKlC,GAAI,CACHO,QAAQ,OACR4B,cAAc,SACd1B,eAAe,kBAGnB,uBACE,YAAC,IAAO2B,GAAR,CAAWpC,GAAI,CAACqC,SAAS,CAAC,UAAW,SAAU,SAAU,YACzD,iBACErC,GAAI,CACEsC,OAAQ,UACRnB,MAAO,QACPoB,YAAY,SACZnB,eAAgB,OAChB,UAAW,CACTD,MAAO,UACPC,eAAgB,SAGxBoB,KAAM9C,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGiC,KAAMa,IAAI,sBAAsBX,OAAO,UAX9E,IAWyFpC,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGG,MACtH,iBAAGE,GAAI,CAACiB,WAAY,UAAWyB,UAAU,qCAG3C,YAAC,IAAOpC,EAAR,KACE,qBAAIX,EAAM,GAAGgD,QAGjB,YAAC,IAAOrC,EAAR,CAAUgB,wBAAyB,CAACC,OAAO7B,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGiD,YAG5E,mBACE5C,GAAI,CACFO,QAAQ,OACR4B,cAAc,SACd1B,eAAe,eAGjB,uBACE,YAAC,IAAO2B,GAAR,CAAWpC,GAAI,CAACqC,SAAS,CAAC,UAAW,SAAU,SAAU,YACvD,iBACErC,GAAI,CAEFsC,OAAQ,UACRnB,MAAO,QACPC,eAAgB,OAChBmB,YAAY,SACZ,UAAW,CACTpB,MAAO,UACPC,eAAgB,SAGpBoB,KAAM9C,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGiC,KAAMa,IAAI,sBAAsBX,OAAO,UAZ9E,IAYyFpC,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGG,MACtH,iBAAGE,GAAI,CAACiB,WAAY,UAAWyB,UAAU,qCAG7C,YAAC,IAAOpC,EAAR,KACE,qBAAIZ,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGgD,QAGvC,YAAC,IAAOrC,EAAR,CAAUgB,wBAAyB,CAACC,OAAO7B,EAAKE,iBAAiBD,MAAM,GAAGiD,aAI9E,mBAAK5C,GAAI,CAACO,QAAS,OAAQE,eAAgB,SAAUP,SAAU,OAC7D,YAAC,IAAD,CAAQ0B,KAAK,2BAA2BC,SAAS,EAAOC,QAAQ,GAAhE,qBAOD,IAAMe,EAAK,c,kCCxLlB,0BA8DeC,IAnCA,SAAC,GAAsD,IAArDC,EAAoD,EAApDA,SAAUlB,EAA0C,EAA1CA,QAASD,EAAiC,EAAjCA,KAAME,EAA2B,EAA3BA,OAAQkB,EAAmB,EAAnBA,aAC1CC,EAAUpB,EAAU,kBAAoB,oBAC9C,OAAIC,EAEA,iBAAGU,KAAOZ,EAAMa,IAAI,sBAAsBX,OAAO,SAC/C9B,GAAI,CACFiD,QAASA,EACT1C,QAAS,OACT2C,WAAY,SACZzC,eAAgB,SAChBW,eAAgB,OAChB+B,MAAOH,EAAe,QAAU,UAGjCD,GAKH,iBAAGP,KAAOZ,EACR5B,GAAI,CACFiD,QAASA,EACT1C,QAAS,OACT2C,WAAY,SACZzC,eAAgB,SAChBW,eAAgB,OAChB+B,MAAOH,EAAe,QAAU,UAGjCD","file":"component---src-pages-news-js-a15582d579c4a9ae5f05.js","sourcesContent":["// Copyright (c) 2017, 2020 IBM Corp. and others\n\n// This program and the accompanying materials are made available under\n// the terms of the Eclipse Public License 2.0 which accompanies this\n// distribution and is available at https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/\n// or the Apache License, Version 2.0 which accompanies this distribution and\n// is available at https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.\n\n// This Source Code may also be made available under the following\n// Secondary Licenses when the conditions for such availability set\n// forth in the Eclipse Public License, v. 2.0 are satisfied: GNU\n// General Public License, version 2 with the GNU Classpath\n// Exception [1] and GNU General Public License, version 2 with the\n// OpenJDK Assembly Exception [2].\n\n// [1] https://www.gnu.org/software/classpath/license.html\n// [2] http://openjdk.java.net/legal/assembly-exception.html\n\n// SPDX-License-Identifier: EPL-2.0 OR Apache-2.0 OR GPL-2.0 WITH Classpath-exception-2.0 OR LicenseRef-GPL-2.0 WITH Assembly-exception\n\n// The project website pages cannot be redistributed\n\nimport Layout from \"../components/layout\";\nimport { graphql } from 'gatsby'\n\n/** @jsx jsx */\nimport { jsx, Styled } from \"theme-ui\";\n\nimport Button from \"../components/button\";\n\nexport default ({data}) => {\n const nodes = data.allWordpressPost.nodes;\n\n return(\n <Layout isHome={false} title=\"What's new with Eclipse OpenJ9\" description=\"Find out what's in the latest release; Learn about the technology directly from our developers.\">\n <section sx={{ backgroundColor: \"#F5F9FC\", paddingX: \"7%\", paddingTop:\"4rem\" }}>\n <Styled.h1>What's new in the OpenJ9 project</Styled.h1>\n <div\n sx={{\n paddingY: \"2rem\",\n paddingX: \"5%\"\n }}\n >\n <Styled.p>\n Find out what's happening at the project. Read about the highlights of our latest release.\n Catch the latest blog posts from our blog site; get top tips or deep dives about key features of OpenJ9 or simply read about experiences of working in the community.\n </Styled.p>\n </div>\n </section>\n\n <section\n sx={{\n paddingX: \"7%\",\n backgroundColor: \"#F5F9FC\",\n\n }}\n >\n <div\n sx={{\n display: \"flex\",\n flexWrap: \"wrap\",\n justifyContent: \"space-between\",\n backgroundColor: \"white\",\n paddingX: \"5%\",\n paddingY: \"2rem\",\n borderRadius: \"card\" \n }}\n >\n <article>\n <Styled.h2>Latest release</Styled.h2>\n <div sx={{\n wordWrap: \"break-word\",\n minHeight: [\"10rem\", \"13rem\", \"10rem\", \"8rem\"], \n marginBottom: \"3rem\",\n p: {\n margin: \"1rem 0\"\n },\n ul: {\n marginLeft:\"5%\",\n p:{\n margin:0\n }\n },\n a: {\n color: \"#5DA7A3\",\n textDecoration:\"none\",\n \"&:hover\": {\n fontWeight: \"bold\",\n textDecoration:\"none\"\n }\n }\n }} dangerouslySetInnerHTML={{__html: ((data.allMarkdownRemark.edges[0].node.html))}}>\n </div>\n <Button link=\"https://www.eclipse.org/openj9/docs/openj9_releases/\" primary={false} target={true}>New release info</Button>\n </article>\n </div>\n </section>\n <section\n sx={{\n paddingX: \"7%\",\n paddingTop:\"2rem\",\n paddingBottom: \"4rem\", \n backgroundColor: \"#F5F9FC\",\n }}\n >\n <Styled.h2 sx={{marginTop:\"2rem\"}}>Recent blogs</Styled.h2>\n <div\n sx={{\n display: \"grid\",\n gridGap:['3rem', '3rem', '3rem', '6rem'],\n gridTemplateColumns:['repeat(1, 1fr)', 'repeat(1, 1fr)', 'repeat(1, 1fr)', 'repeat(2, 1fr)'],\n }}\n >\n <div sx={{\n display:'flex',\n flexDirection:'column',\n justifyContent:'space-between'\n }}\n >\n <div>\n <Styled.h3 sx={{fontSize:[\"1.25rem\", \"1.4rem\", \"1.4rem\", \"1.4rem\"]}}>\n <a\n sx={{\n cursor: \"pointer\",\n color: \"black\",\n marginRight:'0.3rem',\n textDecoration: \"none\",\n \"&:hover\": {\n color: \"#5DA7A3\",\n textDecoration: \"none\"\n }\n }}\n href={data.allWordpressPost.nodes[0].link} rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"> {data.allWordpressPost.nodes[0].title}\n <i sx={{marginLeft: \"0.5rem\"}} className=\"fas fa-external-link-alt fa-xs\"></i>\n </a>\n </Styled.h3>\n <Styled.p>\n <b>{nodes[0].date}</b>\n </Styled.p>\n </div>\n <Styled.p dangerouslySetInnerHTML={{__html:data.allWordpressPost.nodes[0].excerpt}}/>\n </div>\n\n <div\n sx={{\n display:'flex',\n flexDirection:'column',\n justifyContent:'flex-start',\n }}\n >\n <div>\n <Styled.h3 sx={{fontSize:[\"1.25rem\", \"1.4rem\", \"1.4rem\", \"1.4rem\"]}}>\n <a \n sx={{\n\n cursor: \"pointer\",\n color: \"black\",\n textDecoration: \"none\",\n marginRight:\"0.3rem\",\n \"&:hover\": {\n color: \"#5DA7A3\",\n textDecoration: \"none\"\n }\n }}\n href={data.allWordpressPost.nodes[1].link} rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"> {data.allWordpressPost.nodes[1].title}\n <i sx={{marginLeft: \"0.5rem\"}} className=\"fas fa-external-link-alt fa-xs\"></i>\n </a>\n </Styled.h3>\n <Styled.p >\n <b>{data.allWordpressPost.nodes[1].date}</b>\n </Styled.p>\n </div>\n <Styled.p dangerouslySetInnerHTML={{__html:data.allWordpressPost.nodes[1].excerpt}}/> \n </div>\n </div>\n \n <div sx={{display: \"flex\", justifyContent: \"center\", paddingX: \"5%\",}}>\n <Button link=\"https://blog.openj9.org/\" primary={false} target={true}>See all blogs</Button>\n </div>\n \n </section>\n </Layout>\n )}\n\nexport const query = graphql`\n{\n allWordpressPost(limit: 2) {\n nodes {\n title\n date(formatString:\"DD MMMM YYYY\")\n excerpt\n link\n }\n },\n allMarkdownRemark {\n edges {\n node {\n html\n }\n }\n }\n}`\n","// Copyright (c) 2017, 2020 IBM Corp. and others\n\n// This program and the accompanying materials are made available under\n// the terms of the Eclipse Public License 2.0 which accompanies this\n// distribution and is available at https://www.eclipse.org/legal/epl-2.0/\n// or the Apache License, Version 2.0 which accompanies this distribution and\n// is available at https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.\n\n// This Source Code may also be made available under the following\n// Secondary Licenses when the conditions for such availability set\n// forth in the Eclipse Public License, v. 2.0 are satisfied: GNU\n// General Public License, version 2 with the GNU Classpath\n// Exception [1] and GNU General Public License, version 2 with the\n// OpenJDK Assembly Exception [2].\n\n// [1] https://www.gnu.org/software/classpath/license.html\n// [2] http://openjdk.java.net/legal/assembly-exception.html\n\n// SPDX-License-Identifier: EPL-2.0 OR Apache-2.0 OR GPL-2.0 WITH Classpath-exception-2.0 OR LicenseRef-GPL-2.0 WITH Assembly-exception\n\n// The project website pages cannot be redistributed\n\n/** @jsx jsx */\n\n\nimport { jsx } from \"theme-ui\"\n\nconst Button = ({children, primary, link, target, widthChanged }) => {\n const variant = primary ? \"buttons.primary\" : \"buttons.secondary\"\n if (target) {\n return (\n <a href= {link} rel=\"noopener noreferrer\" target=\"_blank\"\n sx={{\n variant: variant,\n display: \"flex\",\n alignItems: \"center\",\n justifyContent: \"center\",\n textDecoration: \"none\",\n width: widthChanged ? \"15rem\" : \"12rem\",\n }}\n >\n {children}\n </a>\n )\n } else {\n return (\n <a href= {link}\n sx={{\n variant: variant,\n display: \"flex\",\n alignItems: \"center\",\n justifyContent: \"center\",\n textDecoration: \"none\",\n width: widthChanged ? \"15rem\" : \"12rem\",\n }}\n >\n {children}\n </a>\n )\n }\n}\n\nexport default Button\n"],"sourceRoot":""}