blob: a81e1d44b5d972044eacb070f046baebd882ea38 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="src">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NewClass" eSuperTypes="#//SuperType2"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SuperType1"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SuperType2"/>
</ecore:EPackage>