blob: aa657e11eb78cc5abc92ab3d505e4774d2fafd52 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="arithmetics"
nsURI="http://www.eclipse.org/Xtext/example/Arithmetics" nsPrefix="arithmetics">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Module">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="imports" upperBound="-1"
eType="#//Import" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="statements" upperBound="-1"
eType="#//Statement" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Import">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="importedNamespace" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Statement"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Definition" eSuperTypes="#//Statement #//AbstractDefinition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="args" upperBound="-1" eType="#//DeclaredParameter"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="expr" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DeclaredParameter" eSuperTypes="#//AbstractDefinition"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AbstractDefinition">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Evaluation" eSuperTypes="#//Statement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="expression" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Expression"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Plus" eSuperTypes="#//Expression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="left" eType="#//Expression"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="right" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Minus" eSuperTypes="#//Expression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="left" eType="#//Expression"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="right" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Multi" eSuperTypes="#//Expression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="left" eType="#//Expression"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="right" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Div" eSuperTypes="#//Expression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="left" eType="#//Expression"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="right" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NumberLiteral" eSuperTypes="#//Expression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBigDecimal"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FunctionCall" eSuperTypes="#//Expression">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="func" eType="#//AbstractDefinition"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="args" upperBound="-1" eType="#//Expression"
containment="true"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>