blob: f23228ce30f7ac8bd92a6df379b713cec8fbf0a3 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="model"
nsURI="http://www.eclipse.org/ecf/discovery.ecore" nsPrefix="org.eclipse.ecf.discovery.ui.model">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IServiceInfo">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfServiceInfo" eType="#//ECFIServiceInfo"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
transient="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfLocation" eType="#//URI"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfPriority" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfWeight" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="serviceID" eType="#//IServiceID"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="INetwork">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="hosts" upperBound="-1"
eType="#//IHost" changeable="false" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="ECFIServiceInfo" instanceClassName="org.eclipse.ecf.discovery.IServiceInfo"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IHost">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="services" upperBound="-1"
eType="#//IServiceInfo" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="address" eType="#//InetAddress"
transient="true" defaultValueLiteral="127.0.0.1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
transient="true" defaultValueLiteral=""/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="InetAddress" instanceClassName="java.net.InetAddress"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="ECFIServiceID" instanceClassName="org.eclipse.ecf.discovery.identity.IServiceID"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="ECFIServiceTypeID" instanceClassName="org.eclipse.ecf.discovery.identity.IServiceTypeID"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IServiceID">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfServiceID" eType="#//ECFIServiceID"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfServiceName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="serviceTypeID" eType="#//IServiceTypeID"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IServiceTypeID">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfServiceTypeID" eType="#//ECFIServiceTypeID"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfNamingAuthority" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfServices" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfProtocols" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfScopes" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="ecfServiceName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="URI" instanceClassName="java.net.URI"/>
</ecore:EPackage>