blob: 74eb06333a2b2f79dbfbf8bcb667e0ec9806358d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:fcore="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/fcore"
xmlns:fprod="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/fprod" xmlns:ftask="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/ftask"
xmlns:javapattern="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/javapattern" xmlns:pattern="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/pattern"
xmlns:types="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/types">
<ftask:Task xmi:id="_k2c0kHSyEeC3aZAQAbtFJA" name="ecoreToolsExtension" kind="java"
implementation="org.eclipse.egf.portfolio.genchain.ecoretools.task.EcoreToolsTaskProduction">
<contractContainer xmi:id="_uT6NgHSyEeC3aZAQAbtFJA">
<contracts xmi:id="_u0BQ8HSyEeC3aZAQAbtFJA" name="model" mandatory="true">
<type xmi:type="types:TypeURI" xmi:id="_1TYhEHSyEeC3aZAQAbtFJA"/>
</contracts>
<contracts xmi:id="_3melEHSyEeC3aZAQAbtFJA" name="fileName" mandatory="true">
<type xmi:type="types:TypeString" xmi:id="_EMmYEHSzEeC3aZAQAbtFJA"/>
</contracts>
</contractContainer>
</ftask:Task>
<fcore:FactoryComponent xmi:id="_wQgLIHS0EeC3aZAQAbtFJA" name="ecoreToolsExtension">
<contractContainer xmi:id="_22kgMHS0EeC3aZAQAbtFJA">
<contracts xmi:type="fcore:FactoryComponentContract" xmi:id="_3KhW8HS0EeC3aZAQAbtFJA"
name="model" mandatory="true" invocationContracts="#_ydfnIHS0EeC3aZAQAbtFJA">
<type xmi:type="types:TypeURI" xmi:id="_6wEhUHS0EeC3aZAQAbtFJA" />
</contracts>
<contracts xmi:type="fcore:FactoryComponentContract" xmi:id="_3dbE0HS0EeC3aZAQAbtFJA"
name="fileName" mandatory="true" invocationContracts="#_ywQLEHS0EeC3aZAQAbtFJA">
<type xmi:type="types:TypeString" xmi:id="_7WeaAHS0EeC3aZAQAbtFJA" />
</contracts>
</contractContainer>
<viewpointContainer xmi:id="_Dy-koXyqEeC0R_Dv0EljeA">
<viewpoints xmi:type="pattern:PatternViewpoint" xmi:id="_ELRI0HyqEeC0R_Dv0EljeA">
<libraries xmi:id="_FUlhUHyqEeC0R_Dv0EljeA" name="org.eclipse.egf.portfolio.genchain.ecoretools.pattern">
<elements xmi:id="_Mf1nEHyqEeC0R_Dv0EljeA" name="ecoreTools" headerMethod="#_Mf1nEnyqEeC0R_Dv0EljeA"
conditionMethod="#_Mf1nFHyqEeC0R_Dv0EljeA" initMethod="#_Mf1nE3yqEeC0R_Dv0EljeA"
footerMethod="#_Mf1nFnyqEeC0R_Dv0EljeA">
<nature xmi:type="javapattern:JavaNature" xmi:id="_Mf1nEXyqEeC0R_Dv0EljeA"
name="Java"/>
<methods xmi:id="_Mf1nEnyqEeC0R_Dv0EljeA" name="header" patternFilePath="templates/pattern._Mf1nEHyqEeC0R_Dv0EljeA/method._Mf1nEnyqEeC0R_Dv0EljeA.pt"/>
<methods xmi:id="_Mf1nE3yqEeC0R_Dv0EljeA" name="init" patternFilePath="templates/pattern._Mf1nEHyqEeC0R_Dv0EljeA/method._Mf1nE3yqEeC0R_Dv0EljeA.pt"/>
<methods xmi:id="_Mf1nFHyqEeC0R_Dv0EljeA" name="preCondition" patternFilePath="templates/pattern._Mf1nEHyqEeC0R_Dv0EljeA/method._Mf1nFHyqEeC0R_Dv0EljeA.pt"/>
<methods xmi:id="_Mf1nFXyqEeC0R_Dv0EljeA" name="body" patternFilePath="templates/pattern._Mf1nEHyqEeC0R_Dv0EljeA/method._Mf1nFXyqEeC0R_Dv0EljeA.pt"/>
<methods xmi:id="_Mf1nFnyqEeC0R_Dv0EljeA" name="footer" patternFilePath="templates/pattern._Mf1nEHyqEeC0R_Dv0EljeA/method._Mf1nFnyqEeC0R_Dv0EljeA.pt"/>
<parameters xmi:id="_MPsUAH0zEeCoLv_NP-iXiQ" name="parameter" type="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/generationChainEcoreToolsExtension#//EcoreToolsGeneration"/>
<orchestration xmi:type="pattern:MethodCall" xmi:id="_Ta4foH1EEeCoLv_NP-iXiQ"
called="#_Mf1nFXyqEeC0R_Dv0EljeA"/>
</elements>
</libraries>
</viewpoints>
</viewpointContainer>
<orchestration xmi:type="fprod:ProductionPlan" xmi:id="_wlzFsHS0EeC3aZAQAbtFJA">
<invocations xmi:id="_xaDNIHS0EeC3aZAQAbtFJA" invokedActivity="#_k2c0kHSyEeC3aZAQAbtFJA">
<invocationContractContainer xmi:id="_yELvQHS0EeC3aZAQAbtFJA">
<invocationContracts xmi:id="_ydfnIHS0EeC3aZAQAbtFJA" factoryComponentContract="#_3KhW8HS0EeC3aZAQAbtFJA"
invokedContract="#_u0BQ8HSyEeC3aZAQAbtFJA"/>
<invocationContracts xmi:id="_ywQLEHS0EeC3aZAQAbtFJA" factoryComponentContract="#_3dbE0HS0EeC3aZAQAbtFJA"
invokedContract="#_3melEHSyEeC3aZAQAbtFJA"/>
</invocationContractContainer>
</invocations>
</orchestration>
</fcore:FactoryComponent>
</xmi:XMI>