blob: 2e21eaf1a2360bfe8e56bc2794843ca1c23115dd [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="test"
nsURI="http://www.eclipse.org/egf/1.0.0/test" nsPrefix="test">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Test" abstract="true" interface="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestSuite" eSuperTypes="#//Test">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="tests" upperBound="-1"
eType="#//Test" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestCase" abstract="true" eSuperTypes="#//Test">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="result" eType="#//TestResult"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestResult" abstract="true"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ExceptionTestResult" eSuperTypes="#//TestResult">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="exceptionClass" lowerBound="1">
<eGenericType eClassifier="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EJavaClass">
<eTypeArguments/>
</eGenericType>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="exceptionMessage" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ValidationErrorTestResult" eSuperTypes="#//TestResult">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="severity" lowerBound="1"
eType="#//ValidationErrorSeverity"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="ValidationErrorSeverity">
<eLiterals name="INFO" value="1" literal="INFO"/>
<eLiterals name="WARNING" value="2" literal="WARNING"/>
<eLiterals name="ERROR" value="4"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ConsoleOutputTestResult" eSuperTypes="#//OutputTestResult"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EGFTestCase" eSuperTypes="#//TestCase">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="activity" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.egf.model/model/Fcore.ecore#//Activity"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FileOutputTestResult" eSuperTypes="#//OutputTestResult">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="iFilePath" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OutputTestResult" abstract="true" eSuperTypes="#//TestResult">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="text" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>