blob: 15f2838a871b48d61de8f4b26e948eaf2c7cbb6f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<jet-settings>
<template-container>templates</template-container> <source-container>ejb</source-container>
</jet-settings>