blob: d2969af324665f6cf8faa5647fdc5b6cf0b0314e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="test"
nsURI="hhtp://www.eclipse.org/emf/ecp/validation/test/model" nsPrefix="org.eclipse.emf.ecp.validation.test.model">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Library">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="writers" upperBound="-1"
eType="#//Writer" containment="true" eOpposite="#//Writer/library"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" upperBound="-1"
eType="#//Book" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Writer">
<eOperations name="validate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean">
<eParameters name="diagnostic" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDiagnosticChain"/>
<eParameters name="context">
<eGenericType eClassifier="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EMap">
<eTypeArguments eClassifier="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EJavaObject"/>
<eTypeArguments eClassifier="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EJavaObject"/>
</eGenericType>
</eParameters>
</eOperations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="firstName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lastName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="EMail" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="BirthDate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" upperBound="-1"
eType="#//Book" eOpposite="#//Book/writers"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="Pseudonym" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"
defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="library" eType="#//Library"
eOpposite="#//Library/writers"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Book">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="pages" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="100"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="writers" eType="#//Writer"
eOpposite="#//Writer/books"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>