blob: 83de69a9407803ca7f41f3cfd90de3c6d9255927 [file] [log] [blame]
#-------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation.
#-------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
# Generic Dialog Titles
moveDialog_title=Flyt
deleteDialog_title=Slet element
errorDialog_title=Fejl
errorDialog_cannotRename=Kan ikke omd\u00f8be {0} ''{1}'' til ''{2}''. L\u00f8s problemet, som er vist i Oplysninger, og klik p\u00e5 OK for at forts\u00e6tte eller Annull\u00e9r for at afbryde funktionen.
# Confirm References Removal Dialog
deleteReferencesDialog_title=Bekr\u00e6ft fjernelse af referencer
deleteReferencesDialog_text=Andre elementer i metodebiblioteket refererer stadig til det eller de elementer, du er ved at slette. Hvis du sletter elementerne, bliver referencerne til dem fjernet, og de refererende elementer bliver derfor ogs\u00e5 opdateret. Kontroll\u00e9r, at du har tilladelse til at opdatere de refererende elementer, f\u00f8r du klikker p\u00e5 OK. Klik p\u00e5 Oplysninger for at gennemse listen over elementer, som refererer til det eller de elementer, du er ved at slette.
# Resolve Name Conflict Dialog
resolveNameConflictDialog_title=Afklar elementnavnekonflikt
resolveNameConflictDialog_text=Angiv et nyt {0} for ''{1}'':
# Select Deliverables Dialog
selectDeliverablesDialog_title=V\u00e6lg leverancer
selectDeliverablesDialog_text=V\u00e6lg en leverance, hvor arbejdsproduktet ''{0}'' skal tildeles.
# New Process Component Dialog
newProcessComponentDialog_title=Ny proceskomponent
nameLabel_text=Navn:
defaultConfigLabel_text=Standardkonfiguration:
baseProcessLabel_text=Basisproces:
basedOnProcessesLabel_text=Baseret p\u00e5 processer:
SpecifyNameText=Angiv et gyldigt navn.
# Role Association Dialog
selectAssociationLabel_text=V\u00e6lg tilknytning for opgaven ''{0}''
# Remove Association dialog
removeAssociationDialog_text=Fjern tilknytning
# Select Teams Dialog
selectTeamsDialog_title=V\u00e6lg teams
selectTeamsDialog_text=V\u00e6lg et team, hvor rollen ''{0}'' skal tildeles.
# Task Selection Dialog
taskSelectionDialog_title=Opgavevalg
titleLabel_text=V\u00e6lg opgaver...
# Error Messages
emptyElementNameError_msg=IUPL0100E: Navnet p\u00e5 {0} mangler.\nAlle metode- og proceselementer skal have et navn.\nAngiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
emptyElementNameError_simple_msg=Navnet skal udfyldes. Angiv et gyldigt navn.
duplicateElementNameError_msg=IUPL0101E: Navnet ''{0}'' findes allerede.\nEt metodeelement skal have et entydigt navn.\nAngiv et andet navn, og pr\u00f8v igen.
duplicateElementNameError_msg2=Angiv et andet navn, og pr\u00f8v igen.
duplicateElementNameError_simple_msg=Navnet findes allerede. Angiv et andet navn.
invalidElementNameError1_msg=IUPL0102E: Navnet ''{0}'' er ugyldigt.\nEt metodeelementnavn m\u00e5 ikke starte med et mellemrum.\nAngiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
invalidElementNameError2_msg=IUPL0103E: Navnet ''{0}'' er ugyldigt.\nEt metodeelementnavn m\u00e5 ikke slutte med et punktum.\nAngiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
invalidElementNameError3_msg=IUPL0104E: Navnet ''{0}'' er ugyldigt.\nEt metodeelementnavn m\u00e5 ikke indeholde f\u00f8lgende tegn: \\ / : * ? " < > ; |\nAngiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
invalidElementNameError4_msg=IUPL0105E: Navnet ''{0}'' er ugyldigt.\nNavnet p\u00e5 et metodeelement m\u00e5 ikke indeholde tegnene: &\nAngiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
invalidPluginNameError_msg=IUPL0121E: Navnet ''{0}'' er ugyldigt.\nEn metodes pluginnavn m\u00e5 ikke indeholde f\u00f8lgende tegn: \\ / : * ? " < > ; |\nAngiv et gyldigt navn, og pr\u00f8v igen.
filePathNameTooLong_msg=Filstinavnet er for langt (overstiger ''{0}'')
noConfigError_msg=Det aktuelle metodebibliotek indeholder ingen metodekonfiguration.\nDer skal bruges en metodekonfiguration til at oprette en ny proces.\nOpret en metodekonfiguration, og pr\u00f8v igen.
noDeliveryProcessError_msg=IUPL0106E: Det aktuelle metodebibliotek indeholder ingen leveringsprocesser.\nDer skal bruges en basisleveringsproces til at oprette et nyt procesbidrag.\nOpret en leveringsproces, og pr\u00f8v igen.
noDefaultConfigError_msg=IUPL0107E: Der er ikke valgt en metodekonfiguration.\nDer skal tildeles en standardmetodekonfiguration til den nye proces.\nV\u00e6lg en metodekonfiguration, og pr\u00f8v igen.
noBaseProcessError_msg=IUPL0108E: Der er ikke valgt en leveringsproces.\nEt procesbidrag kr\u00e6ver en basisleveringsproces.\nV\u00e6lg en leveringsproces, og pr\u00f8v igen.
createProcessError_msg=IUPL0109E: Processen kan ikke oprettes.
createElementError_msg=IUPL0110E: Elementet kan ikke oprettes.
deleteElementError_msg=IUPL0111E: Elementet kan ikke slettes.
duplicateContentFileError_msg=IUPL0112E: Indholdsfilen for elementet kan ikke oprettes eller omd\u00f8bes, s\u00e5 det svarer til elementnavnet.\n\nFilen ''{0}'' findes allerede.\n\nAngiv et andet navn, og pr\u00f8v igen.
duplicateContentFileError_simple_msg=En indholdsfil med samme navn findes allerede. Angiv et andet navn.
undoCommandError_msg=IUPL0113E: Fortrydelseskommandoen ''{0}'' kan ikke udf\u00f8res.\n\nDer er opst\u00e5et en fejl: {1}
invalidPredecessorError_msg=IUPL0114E: Det angivne forg\u00e6ngerindeks er ugyldigt.\n\nEt forg\u00e6ngerindeks skal v\u00e6re en heltalsv\u00e6rdi fra kolonnen 'Indeks'.\n\nAngiv en gyldig v\u00e6rdi, og pr\u00f8v igen.
UserInteractionHelper_errRelationshipExists=IUPL0100W: ''{0}'' er allerede knyttet til ''{1}''. Kun \u00e9n tilknytning af denne type er tilladt. Hvis du vil knytte ''{0}'' til ''{2}'', skal du f\u00f8rst fjerne den fra ''{1}''.
error_msgWithDetails=IUPL0116E: Der er opst\u00e5et en fejl. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
error_msg=IUPL0117E: Der er opst\u00e5et en fejl. Der er flere oplysninger i fejlloggen.
Suppression_nameDuplication=IUPL0118E: Der vil opst\u00e5 en navnekonflikt efter denne funktion. Unders\u00f8g, om der er sammenfald mht. elementets navn, og pr\u00f8v igen.
Suppression_presentationNameDuplication=IUPL0119E: Der vil opst\u00e5 en navnekonflikt efter denne funktion. Unders\u00f8g, om der er sammenfald mht. elementets pr\u00e6sentationsnavn, og pr\u00f8v igen.
# Error Reasons
error_reason=Der er opst\u00e5et en fejl. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
saveProcessError_reason=Der er opst\u00e5et en fejl under lagring af processen ''{0}''. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
deleteReferencesError_reason=Der er opst\u00e5et en fejl under fjernelse af referencer, der er knyttet til dette element. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
saveFileError_reason=Der er opst\u00e5et en fejl under lagring af filen ''{0}''. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
invalidReferencesError_reason=Der er fundet metodeelementer med ugyldige referencer som f\u00f8lge af kopiering p\u00e5 tv\u00e6rs af plugins.\nReferencerne bliver fjernet. Vil du forts\u00e6tte?
unresolvedObjectError_reason=Kan ikke \u00e6ndre et uafklaret objekt: {0}(URI = {1}){2}
# Warning messages
MethodElementAddCommand_originalNotFoundWarning_msg=IUPL0118W: Et eller flere kildeelementer findes ikke. Tilknyttede filer i ressourcefolderen bliver ikke kopieret.
ActivityAddCommand_originalNotFoundWarning_msg=IUPL0119W: Et eller flere kildeelementer findes ikke. Tilknyttede procespakker bliver ikke kopieret.
ActivityDropCommand_deepCopy_promptConfigurationMsg=Vil du kopiere alle deskriptorer?\n\nHvis du klikker p\u00e5 Nej, kopieres kun de deskriptorer, der er del af den aktuelle konfiguration.
deepCopy_promptMsg=Du opretter en kopi af alle dynamisk linkede elementer, som du fremover skal vedligeholde separat. Vil du forts\u00e6tte?
deepCopy_title=Dyb kopiering
# Progress messages
creatingProcessComponentTask_name=Opretter proceskomponenten ''{0}''...
processingReferencesTask_name=Behandler referencer...
deletingElementsTask_name=Sletter elementer og tilknyttede filer...
checkingReferencesTask_name=Unders\u00f8ger referencer...
removingReferencestask_name=Fjerner referencer...
savingModifiedFilesTask_name=Gemmer \u00e6ndrede filer...
checkAffectedResourcesTask_name=Unders\u00f8ger p\u00e5virkede ressourcer...
movingTask_name=Flytter...
movingFilesTask_name=Flytter filer...
copyingResourcesTask_name=Kopierer ressourcer...
copyingActivities_msg=Kopierer aktiviteten ''{0}''
savingFileTask_name=Gemmer filen ''{0}''...
savingResources_msg=Gemmer ressourcer
# UI Text
element_text=element
createElement_text=Opret element
createProcess_text=Opret proces
contributesTo_text=Bidrager til
localContributesTo_text=Bidrager lokalt til
extends_text=Udvider
replaces_text=Erstatter
extends_replaces_text=Udvider og erstatter
localReplaces_text=Erstatter lokalt
localReplacementAndDeepCopy_text=Lokal erstatning og d&yb kopiering
elementType_text={0}: {1}
deliverables_text=Leverancer
contributeToActivity_text=Bidrag til aktivitet
ActivityDropCommand_label=Slet aktivitet
replaceActivity_text=Erstat aktivitet
file_text=fil
directory_text=bibliotek
unresolved_text=(ul\u00f8st ''{0}'')
assists_text=Hj\u00e6lper
unknown_text=Ukendt
command_done=Udf\u00f8rt
# The following UI text should be reviewed.
Util_labelpath_variabilitywithplugin_info={0} ({1} ''{2}'' i ''{3}'')
Util_labelpath_variability_info={0} ({1} ''{2}'')
ui_ref_delete=Deskriptoren ''{0}'' har f\u00f8lgende referencer, som ikke bruges nogen steder.\nV\u00e6lg dem, du vil slette:
ui_ref_delete2=F\u00f8lgende referencer bruges ingen steder.\nV\u00e6lg dem, du vil slette:
ui_references=Referencer
ui_workproduct_descriptor_description=Arbejdsproduktdeskriptoren ''{0}'' er tilknyttet (Output fra) med opgavedeskriptoren ''{1}''
ui_workproductdescriptor_options=Indstillinger
ui_workproductdescriptor_outputlabel=Fjern arbejdsproduktdeskriptor som output for opgavedeskriptoren
ui_workproductdescriptor_delete_task=Slet opgavedeskriptor fra aktiviteten
ui_UserInteractionHelper_defaultconfigcheck=Den valgte element ''{0}'' findes ikke i standardkonfigurationen af din proces.\nVil du tilf\u00f8je den og dens afh\u00e6ngigheder til standardkonfigurationen?
ui_UserInteractionHelper_genericErr_message_text=Der er opst\u00e5et fejl i funktionen. Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
ProcessAutoSynchronizeAction_noDescriptorToSynch=Der er ingen deskriptor med linket metodeelement, som kan synkroniseres.
util_configurablecomposedadapter_refershingviewer=Fejl under opfriskning af fremviser
confirm_remove_references_text=Element(er), som er vist under Oplysninger, kan muligvis have ugyldige referencer til denne vejledning efter konvertering. Klik p\u00e5 OK for at fjerne dem og forts\u00e6tte.
confirmDescriptorsDeletion_title=Bekr\u00e6ft sletning af deskriptorer
confirmDescriptorsDeletion_msg=Deskriptorer i metodebiblioteket refererer stadig til de elementer, du er ved at slette. Klik p\u00e5 Ja, hvis du ogs\u00e5 vil disse deskriptorer. Kontroll\u00e9r, at du har tilladelse til at slette deskriptorer, f\u00f8r du klikker p\u00e5 Ja. Klik p\u00e5 Oplysninger for at gennemse listen over deskriptorer, som refererer til det eller de elementer, du er ved at slette.
util_configurablecomposedadapter_unhandled_exception=Ubehandlet undtagelse
util_ProcessUtil_err_same_breakdown_element=Kan ikke have det samme nedbrydningselement som forg\u00e6nger eller efterf\u00f8lger
ui_UserInteractionHelper_wplistdlg_msg=Arbejdsproduktet ''{0}'' er et output til f\u00f8lgende opgaver.\nV\u00e6lg de opgaver, som du vil oprette de tilsvarende deskriptorer for.
ui_UserInteractionHelper_rolelistdlg_msg=Rollen ''{0}'' har f\u00f8lgende ansvarlige arbejdsprodukter.\nV\u00e6lg de arbejdsprodukter, som du vil oprette de tilsvarende deskriptorer for.
util_configurablecomposedadapter_fatalerr=Uoprettelig fejl
ui_UserInteractionHelper_workproducts=Arbejdsprodukter
util_ProcessUtil_err_same_sub_element=Kan ikke linke et nedbrydningselement til en af dets underelementer.
util_ProcessUtil_err_wrong_element=Kan ikke linke til et andet element end arbejdsnedbrydningselementet.
util_ProcessUtil_err_child_element=Kan ikke linke et nedbrydningselement til en af dets underordnede.
ui_UserInteractionHelper_tasks=Opgaver
ui_association_task_selection=Opgavevalg...
util_ProcessUtil_childadapter=\ \ underordnets adapter:
util_ProcessUtil_err_setparent=Kan ikke angive overordnet for underordnet
util_tngutil_cannot_edit_resource=Kan ikke redigere ressource.
util_ProcessUtil_contributesto=bidrager til ''{0}''
util_ProcessUtil_localContributesto=bidrager lokalt til ''{0}''
process_extends=udvider ''{0}''
process_replaces=erstatter ''{0}''
process_localReplaces=erstatter ''{0}'' lokalt
# Filter constants externalized strings.
FilterConstants_disciplines_text=Discipliner
FilterConstants_disciplinegroupings_text=Disciplingruppering
FilterConstants_whitepapers_text=Hvidb\u00f8ger
FilterConstants_toolmentors_text=V\u00e6rkt\u00f8jsmentorer
FilterConstants_tools_text=V\u00e6rkt\u00f8jer
FilterConstants_roles_text=Roller
FilterConstants_tasks_text=Opgaver
FilterConstants_reusableassets_text=Genanvendelige aktiver
FilterConstants_all_text=Alle
FilterConstants_processes_text=Processer
FilterConstants_activities_text=Aktiviteter
FilterConstants_practices_text=\u00d8velser
FilterConstants_templates_text=Skabeloner
FilterConstants_workproducts_text=Arbejdsprodukter
FilterConstants_checklists_text=Tjeklister
FilterConstants_guidelines_text=Retningslinjer
FilterConstants_rolesets_text=Rolles\u00e6t
FilterConstants_guidance_text=Vejledning
FilterConstants_concepts_text=Begreber
FilterConstants_examples_text=Eksempler
FilterConstants_contentpackages_text=Indholdspakker
FilterConstants_roledescriptors_text=Rolledeskriptorer
FilterConstants_rolesetgropuings_text=Rolles\u00e6tsgrupperinger
FilterConstants_taskdescriptors_text=Opgavedeskriptorer
FilterConstants_contentelements_text=Indholdselementer
ProcessAutoSynchronizeAction_prepare=Forbereder synkronisering...
FilterConstants_workproductdescriptors_text=Arbejdsproduktdeskriptorer
FilterConstants_allcontentelements_text=Alle indholdselementer
FilterConstants_supportingmaterials_text=St\u00f8ttemateriale
MethodElementAddCommand_errorSavingFiles=Fejl under lagring af fil(er)
FilterConstants_customcategories_text=Tilpassede kategorier
FilterConstants_workproducttypes_text=Arbejdsprodukttyper
DeleteMethodElementCommand_warningMsg=Sletning er udf\u00f8rt med advarsel
FilterConstants_methodplugins_text=Metode-plugins
UserInteractionHelper_lockedPlugin=IUPL0120E: Plugin''en ''{0}'' er l\u00e5st.
FilterConstants_domains_text=Dom\u00e6ner
FilterConstants_roadmap_text=Vejvisere
FilterConstants_reports_text=Rapporter
AutoSynchronizeCommand_label=Standards&ynkronisering fra metodeindhold
ManualSynchronizeCommand_label=&Tilpasset synkronisering...
SynchronizeCompleteDialog_Title=Synkronisering udf\u00f8rt
AutoSynchronizeCommand_sucessful=Synkronisering er udf\u00f8rt.
selectDescriptorsToDelete_msg=F\u00f8lgende deskriptorer bruges ingen steder efter sletning af de valgte elementer.\nV\u00e6lg de deskriptor, du vil slette.
CreateProcessComponentCommand_Message=Angiv navn for standardkonfiguration for {0}, der skal oprettes.
# UserInteractionHelper
UserInteractionHelper_ProcessPackage_Name=Navn:
# MethodCreateChildCommand
newElement_text=Nyt {0}
update_outofsynch_title=Opdateringskonflikt
update_outofsynch_msg=Fil(erne) er \u00e6ndret i filsystemet. Vil du overskrive \u00e6ndringerne?
duplicateFeatureValue=Kan ikke have to elementer under ''{0}'' med den samme v\u00e6rdi for ''{1}''
apply_pattern_error_msg=Kan ikke tilf\u00f8je aktiviteten ''{0}'' til processen ''{1}'', fordi det vil medf\u00f8re en cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighed.
apply_pattern_error_msg1=Kan ikke tilf\u00f8je aktiviteten ''{0}'' til processen ''{1}'', fordi ''{0}'' allerede har et eller flere bidragne/erstattede aktiviteter som sine underordnede.
activity_variability_error_msg1=Aktiviteten ''{0}'' kan ikke angive variabilitet med en af sine direkte overordnede.
activity_variability_error_msg2=Aktiviteten ''{0}'' kan ikke angive variabilitet med ''{1}'', fordi det vil medf\u00f8re en cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighed.
activity_variability_error_msg3=Kan ikke erstatte en topproces med en aktivitet.
activity_variability_error_msg=Aktiviteten ''{0}'' kan ikke angive variabilitet med ''{1}'', fordi ''{1}'' allerede har en eller flere bidragne/erstattede aktiviteter som dens underordnede.
variability_error_msg=Variabilitetselementet ''{0}'' kan ikke angive variabilitet med ''{1}'', fordi det vil medf\u00f8re en cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighed.
circular_dependency_error_msg=Kan ikke udf\u00f8re funktionen, fordi det vil medf\u00f8re en cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighed.
# Validation messages
variability_element_circular_loop_error_msg=Cirkul\u00e6r afh\u00e6ngighedsl\u00f8kke fundet ...
replacing_ancestor_error_msg=Fejl under erstatning af stamelement.
cannot_copy_or_extend_delivery_process=Kan ikke kopiere eller udvide en leveringsproces eller nogen af dens aktiviteter.
# Sort options
SortType_Label=Sorteringstype:
SortType_Manual=Manuel
SortType_Alphabetic=Alfabetisk
SortType_ReverseAlphabetic=Omvendt alfabetisk
SortType_MethodType=Elementtype
WorkOrderTypeAbbreviation_FINISH_TO_START=FS
WorkOrderTypeAbbreviation_FINISH_TO_FINISH=FF
WorkOrderTypeAbbreviation_START_TO_FINISH=SF
WorkOrderTypeAbbreviation_START_TO_START=SS