blob: 79cbd84520fd880282f0881d82b6960a1aa9849c [file] [log] [blame]
#-------------------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 2000, 2007 IBM Corporation and others.
# All rights reserved. This program and the accompanying materials
# are made available under the terms of the Eclipse Public License v1.0
# which accompanies this distribution, and is available at
# http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html
#
# Contributors:
# IBM Corporation - initial implementation.
#-------------------------------------------------------------------------------
# NLS_MESSAGEFORMAT_VAR
# Publish Method Configuration Wizard
publishConfigWizard_title=Public\u00e9r metodekonfiguration
# Select Method Configuration Wizard Page
selectConfigWizardPage_title=V\u00e6lg metodekonfiguration
selectConfigWizardPage_text=V\u00e6lg en metodekonfiguration, som indeholder det metodeindhold og de processer, du vil publicere.
configLabel_text=Metodekonfiguration:
# Select Method Configuration Content Wizard Page
selectContentWizardPage_title=V\u00e6lg metodekonfigurationsindhold
selectContentWizardPage_text=V\u00e6lg det metodekonfigurationsindhold, der skal publiceres. Du kan v\u00e6lge at publicere hele konfigurationen eller kun nogle f\u00e5 processer i konfigurationen.
publishConfigRadioButton_text=Public\u00e9r hele konfigurationen
publishProcessesRadioButton_text=Public\u00e9r valgte processer:
includeBaseProcessesCheckboxLabel_text=Public\u00e9r refererede basisprocesser
# Select Publishing Options Wizard Page
selectPublishingOptionsWizardPage_title=V\u00e6lg publiceringsindstillinger
selectPublishingOptionsWizardPage_text=V\u00e6lg publiceringsindstillingerne. Indstillingerne bruges til at tilpasse det publicerede websteds udseende og funktionsm\u00e5de.
titleAndLinksGroup_text=Titel og link
titleLabel_text=Titel:
aboutHTMLLabel_text=Om indhold:
feedbackURLLabel_text=Tilbagemeldings-URL:
glossaryAndIndexGroup_text=Ordliste og indeks
publishGlossaryLabel_text=Public\u00e9r ordliste
publishIndexLabel_text=Public\u00e9r indeks
lookAndFeelGroup_text=Udseende
bannerImageLabel_text=Bannerbillede:
validationGroup_text=Validering
checkExternalLinksLabel_text=Kontroll\u00e9r eksterne hyperlink
convertBrokenLinksLabel_text=Konvert\u00e9r brudte hyperlink til almindelig tekst
diagramGroup_text=Diagrammer
publishActivityDetailDiagramsLabel_text=Public\u00e9r aktivitetsoplysningsdiagrammer, som ikke er oprettet manuelt
publishExtendedActivityDiagramsLabel_text=Public\u00e9r aktivitetsdiagrammer for u\u00e6ndrede aktivitetsudvidelser
layoutGroup_text=Layout
publishLightWeightTreeLabel_text=Vis relationsunderfoldere i navigationstr\u00e6strukturer
publishExtraDescriptorInfoLabel_text=Inklud\u00e9r metodeindhold p\u00e5 deskriptorsider
publishEmptyCategoriesLabel_text=Public\u00e9r kategorier uden kategoriserede elementer
publishWebSiteGroup_text=Publiceret websted
browsingLayoutGroup_text=Gennemsynslayout
showRelatedDescriptors_text=Inklud\u00e9r link til relaterede deskriptorer p\u00e5 rolle-, opgave- og arbejdsproduktsider
showDescriptorsInNavigationTree_text=Vis opgavedeskriptorer i navigationstr\u00e6strukturer
selectDefaultActivityTab_text=Standardskilleblad for aktivitetssider:
# Select Destination Wizard Page
selectDestinationWizardPage_title=V\u00e6lg destinationsbibliotek og webstedsformat
selectDestinationWizardPage_text=V\u00e6lg destinationsbiblioteket og formatet for det publicerede websted.
dirLabel_text=Bibliotek:
webAppGroup_text=Webstedsformat
staticWebSiteRadioButton_text=Statisk websted
dynamicWebAppRadioButton_text=Java EE-webprogram pakket i en WAR-fil (kr\u00e6ver Java Servlet 2.3 eller nyere kompatibelt opbevaringssted til miniserver)
includeSearchCheckbox_text=Inklud\u00e9r s\u00f8gefunktion
webApplicationNameLabel_text=Webprogramnavn:
destinationDirectoryGroup_text=Destinationsbibliotek
pathLabel_text=Sti:
useDefaultPathCheckbox_text=Brug standardsti
useDefaultFeedbackLabel_text=Brug standard-URL til tilbagemelding
includeSearchCheckbox_text=Inklud\u00e9r s\u00f8gefunktion (kr\u00e6ver opbevaringssted til miniserver)
includeSearchesLabel_text=Inklud\u00e9r s\u00f8gefunktion
clientSideSearchRadioButton_text= S\u00f8gning p\u00e5 klientsiden (kr\u00e6ver st\u00f8tte til Java-miniprogram i browser)
serverSideSearchRadioButton_text= S\u00f8gning p\u00e5 serversiden (kr\u00e6ver opbevaringssted til miniserver)
generateWARFileLabel_text=Gener\u00e9r WAR-fil (Web ARchive)
useAppletCheckbox_text=Underst\u00f8t oversigtstilpasning (kr\u00e6ver st\u00f8tte til Java-miniprogram i browser)
siteCustomizationWizardPage_title=Tilpas websted
siteCustomizationWizardPage_text=Tilpas webstedets udseende
themeAndSkinGroup_text=Tema og udseende
showBannerCheckbox_text=Vis banner
selectSkinLabel_text=V\u00e6lg udseende:
# FIXME! Should these be warning messages?
# Information Message
invalidViewsInfo_msg=F\u00f8lgende oversigt(er) i konfigurationen ''{0}'' publiceres ikke:
invalidViewContributorInfo_msg={0}: Oversigten er en bidragyder
invalidViewSameViewInfo_msg={0}: Oversigten er en kopi af en anden oversigt
capabilityPatterns_text=Funktionsm\u00f8nstre
deliveryProcesses_text=Leveringsprocesser
# Publishing Preference Page
preferencePage_defaultPath_text=Standardsti:
# Role Diagram Preference Page
elementSpacingGroup_text=Afstand mellem opgave og arbejdsproduktelementer
tasksHorizonalSpacingLabel_text=Vandret afstand:
tasksVerticalSpacingLabel_text=Lodret afstand:
elementTextLabelGroup_text=Elementetiketter
maxLineOfTextLabel_text=Maks. antal tekstlinjer:
# Role Diagram Preference Page Error Messages
invalidHorizonalSpacingError_msg=Vandret afstand skal v\u00e6re et heltal mellem {0} til {1}.
invalidVerticalSpacingError_msg=Lodret afstand skal v\u00e6re et heltal mellem {0} til {1}.
invalidTextLinesError_msg=Antallet af linjer skal v\u00e6re et heltal mellem {0} til {1}.
# Confirmation Dialogs
publishConfigDialog_title=Public\u00e9r metodekonfiguration
confirmPathDialog_text=Destinationsstien er opl\u00f8st til ''{0}''. Vil du forts\u00e6tte?
overwriteDialog_text=Destinationsstien ''{0}'' findes allerede. Alle filer i folderen bliver slettet. Vil du forts\u00e6tte?
cancelPublishConfig_msg=Publiceringen er annulleret.
# Error Dialogs
previewConfigError_title=Vis resultat af publiceret metodekonfiguration
viewReportError_title=Vis publiceringsrapport
# Error Messages
missingViewError_msg=IUPP0100E: Den valgte konfiguration indeholder ikke en gyldig oversigt. Redig\u00e9r konfigurationen, og tilf\u00f8j en oversigt, eller v\u00e6lg en anden konfiguration.
cannotPublishError_msg=IUPP0101E: Den valgte konfiguration kan ikke publiceres.
invalidPathError_msg=IUPP0102E: Destinationsstien er tom eller ugyldig.
invalidPathCharsError_msg=IUPP0103E: Destinationsstien m\u00e5 ikke indeholde f\u00f8lgende tegn: \\ # * ? " < > | ! % /
publishConfigError_msg=IUPP0104E: Den valgte konfiguration er ikke publiceret.
previewConfigError_msg=IUPP0105E: Kan ikke \u00e5bne en HTML-browser for at vise resultatet af den publicerede konfiguration.
viewReportError_msg=IUPP0106E: Kan ikke \u00e5bne en HTML-browser for at vise publiceringsrapporten.
webAppNameError_msg=IUPP0107E: Angiv navnet p\u00e5 webprogrammet.
webAppNameCharsError_msg=IUPP0108E: Navnet p\u00e5 webprogrammet m\u00e5 ikke indeholde f\u00f8lgende tegn: \\ # * ? " < > | ! % /
invalidAboutPathError_msg=IUPP0109E: Stien er ugyldig.
invalidAboutPathCharsError_msg=IUPP0110E: Stien m\u00e5 ikke indeholde f\u00f8lgende tegn: # * ? " < > | ! % /
# Error Reasons & Recommended Actions
publishConfigError_reason=Klik p\u00e5 Oplysninger for at f\u00e5 flere oplysninger.
deleteFilesError_reason=Destinationsstien ''{0}'' indeholder filer, som ikke kan slettes.\n\nLuk denne dialog, og angiv en anden sti.
createDirError_reason=Destinationsstien ''{0}'' kan ikke oprettes.\n\nLuk denne dialog, og angiv en anden sti.
openBrowserError_reason=Kan ikke finde standard-HTML-browseren p\u00e5 dette system.\n\nLuk denne dialog, og \u00e5bn filen ''{0}'' manuelt med en HTML-browser.