blob: 52398f4d72d9ae481902b012e4071bc3db4b8f95 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="widgets" nsURI="www.eclipse.org/epsilon/examples/widgets" nsPrefix="w">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="System">
<eAnnotations source="gmf.diagram">
<details key="foo" value="bar"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="widgets" upperBound="-1"
eType="#//Widget" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Widget">
<eAnnotations source="gmf.node">
<details key="label" value="name"/>
<details key="label.icon" value="false"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>