blob: 4dff615cfbee2e903b7088f7ac734c4991e0c126 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="flowchart"
nsURI="flowchart" nsPrefix="flowchart">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Flowchart">
<eAnnotations source="gmf.diagram">
<details key="foo" value="bar"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="nodes" upperBound="-1"
eType="#//Node" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="transitions" upperBound="-1"
eType="#//Transition" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" abstract="true">
<eAnnotations source="gmf.node">
<details key="label" value="name"/>
<details key="label.icon" value="false"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="outgoing" upperBound="-1"
eType="#//Transition" eOpposite="#//Transition/source"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="incoming" upperBound="-1"
eType="#//Transition" eOpposite="#//Transition/target"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Transition">
<eAnnotations source="gmf.link">
<details key="label" value="name"/>
<details key="source" value="source"/>
<details key="target" value="target"/>
<details key="target.decoration" value="arrow"/>
</eAnnotations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" eType="#//Node"
eOpposite="#//Node/outgoing"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="target" eType="#//Node"
eOpposite="#//Node/incoming"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Subflow" eSuperTypes="#//Flowchart #//Node"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Action" eSuperTypes="#//Node">
<eAnnotations source="gmf.node">
<details key="figure" value="org.eclipse.epsilon.eugenia.examples.flowchart.diagram.figures.SquareFigure"/>
</eAnnotations>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Decision" eSuperTypes="#//Node">
<eAnnotations source="gmf.node">
<details key="figure" value="org.eclipse.epsilon.eugenia.examples.flowchart.diagram.figures.DiamondFigure"/>
</eAnnotations>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>