blob: 396fc2eb7dca2d483ab1ce90c243c1323909101b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="Families"
nsURI="families">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Family">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="address" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="pets" upperBound="-1" eType="#//Pet"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="numberOfChildren" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EIntegerObject"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="members" upperBound="-1"
eType="#//Person" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Pet">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="male" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBooleanObject"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Person">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>