blob: 67ac089a160f06b54ec7f8a958922ba237820546 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="DirectedGraph"
nsURI="DirectedGraph" nsPrefix="DirectedGraph">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Graph">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="contents" upperBound="-1"
eType="#//GraphElement" containment="true" eOpposite="#//GraphElement/graph"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="GraphElement" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="graph" eType="#//Graph"
eOpposite="#//Graph/contents"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" eSuperTypes="#//GraphElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="outgoing" upperBound="-1"
eType="#//Edge" eOpposite="#//Edge/source"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="incoming" upperBound="-1"
eType="#//Edge" eOpposite="#//Edge/target"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Edge" eSuperTypes="#//GraphElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="weight" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EIntegerObject"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" eType="#//Node"
eOpposite="#//Node/outgoing"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="target" eType="#//Node"
eOpposite="#//Node/incoming"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>