blob: c3a53e8bcc249b119db33563f71c6b974575bbfb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="Entity"
nsURI="Entity" nsPrefix="Entity">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="System">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entity" upperBound="-1"
eType="#//Entity" containment="true" eOpposite="#//Entity/system"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Entity">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="system" eType="#//System"
eOpposite="#//System/entity"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="inDomain" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBooleanObject"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>