blob: b479ffa74f1230d78ec990b726e0797dc1a3cc1a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="TM"
nsURI="TM" nsPrefix="TM">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TypeMap">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="mappings" upperBound="-1"
eType="#//TypeMapping" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TypeMapping">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="source" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="target" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>