blob: c94de12141bc7941ab80114c530e0bbf75909e3d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="repository" nsURI="repository" nsPrefix="repository">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Script" eSuperTypes="#//RawLocation">
<eOperations name="run"/>
<eOperations name="getName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eOperations name="getPath" eType="#//Path"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="timestamp" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ELong" defaultValueLiteral="-1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entry" lowerBound="1" eType="#//ScriptLocation"
eOpposite="#//ScriptLocation/scripts"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="scriptKeywords" upperBound="-1"
eType="#//KeywordMap" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="userKeywords" upperBound="-1"
eType="#//KeywordMap" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="RawLocation">
<eOperations name="getResource" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EJavaObject"/>
<eOperations name="getInputStream" eType="#//InputStream"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="location" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="updatePending" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean" transient="true"
defaultValueLiteral="false"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Storage">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entries" upperBound="-1"
eType="#//ScriptLocation" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ScriptLocation" eSuperTypes="#//RawLocation">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="recursive" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean" defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="default" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean" defaultValueLiteral="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="scripts" upperBound="-1"
eType="#//Script" containment="true" eOpposite="#//Script/entry"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="KeywordMap" instanceClassName="java.util.Map$Entry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="key" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Path" instanceClassName="org.eclipse.core.runtime.IPath"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="InputStream" instanceClassName="java.io.InputStream"/>
</ecore:EPackage>