blob: f19f7bb40d558c753e1d86d89c70afe2a85cbe4f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<relativePath>../../releng/org.eclipse.emf.parsley.parent/pom.xml</relativePath>
<groupId>org.eclipse.emf.parsley</groupId>
<artifactId>org.eclipse.emf.parsley.parent</artifactId>
<version>1.8.0-SNAPSHOT</version>
</parent>
<artifactId>org.eclipse.emf.parsley.examples.eclipse4</artifactId>
<packaging>eclipse-plugin</packaging>
</project>