blob: 0cea4a63a273a02561d8af6622f424c647f734bb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="extlibrary" nsURI="http:///org/eclipse/emf/examples/library/extlibrary.ecore/1.0.0"
nsPrefix="extlib">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Book" eSuperTypes="#//CirculatingItem">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="pages" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="100"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="category" eType="#//BookCategory"
unsettable="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="author" lowerBound="1"
eType="#//Writer" eOpposite="#//Writer/books"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Library" eSuperTypes="#//Addressable">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="writers" upperBound="-1"
eType="#//Writer" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true"
resolveProxies="false">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="group" value="#people"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="employees" upperBound="-1"
eType="#//Employee" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true"
resolveProxies="false">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="group" value="#people"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="borrowers" upperBound="-1"
eType="#//Borrower" volatile="true" transient="true" derived="true" containment="true"
resolveProxies="false">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="group" value="#people"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="stock" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//Item" containment="true" resolveProxies="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//Book" transient="true" derived="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="branches" upperBound="-1"
eType="#//Library" containment="true" eOpposite="#//Library/parentBranch"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parentBranch" eType="#//Library"
eOpposite="#//Library/branches"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="people" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFeatureMapEntry">
<eAnnotations source="http:///org/eclipse/emf/ecore/util/ExtendedMetaData">
<details key="kind" value="group"/>
</eAnnotations>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Writer" eSuperTypes="#//Person">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
volatile="true" transient="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" upperBound="-1"
eType="#//Book" eOpposite="#//Book/author"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="BookCategory">
<eLiterals name="Mystery"/>
<eLiterals name="ScienceFiction" value="1"/>
<eLiterals name="Biography" value="2"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Item" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="publicationDate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Lendable" abstract="true" interface="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="copies" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="borrowers" ordered="false"
upperBound="-1" eType="#//Borrower" eOpposite="#//Borrower/borrowed"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CirculatingItem" abstract="true" eSuperTypes="#//Item #//Lendable"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Periodical" abstract="true" eSuperTypes="#//Item">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="issuesPerYear" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AudioVisualItem" abstract="true" eSuperTypes="#//CirculatingItem">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="minutesLength" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="damaged" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BookOnTape" eSuperTypes="#//AudioVisualItem">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="reader" eType="#//Person"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="author" eType="#//Writer"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="VideoCassette" eSuperTypes="#//AudioVisualItem">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="cast" upperBound="-1" eType="#//Person"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Borrower" eSuperTypes="#//Person">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="borrowed" upperBound="-1"
eType="#//Lendable" eOpposite="#//Lendable/borrowers"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Person" eSuperTypes="#//Addressable">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="firstName" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lastName" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Employee" eSuperTypes="#//Person">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="manager" eType="#//Employee"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Addressable" abstract="true" interface="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="address" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>