blob: e05ed9899d9ba49981a63716d4ebcf547830dc0a [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="wysiwyg"
nsURI="http://www.eclipse.org/gmf/2008/GmfGraph/wysiwyg" nsPrefix="wysiwyg">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SynchronizerContainer">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="synchronizers" upperBound="-1"
eType="#//DomainPropertiesSynchronizer" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DomainPropertiesSynchronizer">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="contexts" lowerBound="1"
upperBound="-1" eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.gmf.formtk/model/context.ecore#//Context"
containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="genNodes" upperBound="-1"
eType="ecore:EClass http://www.eclipse.org/gmf/2009/GenModel#//GenNode"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="actions" lowerBound="1"
upperBound="-1" eType="#//AbstractAction" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AbstractAction" abstract="true"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MethodCallAction" eSuperTypes="#//AbstractAction">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="methodName" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FigurePropertySynchAction" eSuperTypes="#//AbstractAction">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="figureAttribute" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="domainValueTransformerName"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>