blob: db5b2154d59712df46abac207c6514b3d3e41527 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="styles"
nsURI="http:///org/eclipse/gmf/examples/eclipsecon/diagram/custom/styles.ecore"
nsPrefix="org.eclipse.gmf.examples.eclipsecon.diagram.custom.styles">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="PresenterStyle" eSuperTypes="../org.eclipse.gmf.runtime.notation/model/notation.ecore#//Style">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="imageURL" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral=""/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="review" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"
defaultValueLiteral=""/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="displayAsDefault" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBooleanObject"
defaultValueLiteral="Boolean.TRUE"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Style" instanceClassName="org.eclipse.gmf.runtime.notation.Style"
abstract="true" interface="true"/>
</ecore:EPackage>