blob: c7201c2d25fcb84b407b11053a06df1bbe76de6e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="library"
nsURI="http:///org/eclipse/gmf/examples/library.ecore" nsPrefix="org.eclipse.gmf.examples.eclipsecon.library">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Author">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" upperBound="-1"
eType="#//Book" eOpposite="#//Book/author"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Book">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="author" lowerBound="1"
eType="#//Author" eOpposite="#//Author/books"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Employee">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="shelves" upperBound="-1"
eType="#//Shelf"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Library">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="shelves" upperBound="-1"
eType="#//Shelf" containment="true" resolveProxies="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="authors" upperBound="-1"
eType="#//Author" containment="true" resolveProxies="false"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="employees" upperBound="-1"
eType="#//Employee" containment="true" resolveProxies="false"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Shelf">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="books" upperBound="-1"
eType="#//Book" containment="true" resolveProxies="false"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>