blob: ac5bd66ea16a6b33fa6ad5995cfe44a3411d6707 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="mindmap"
nsURI="mindmap" nsPrefix="mindmap">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Topic">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="subtopics" upperBound="-1"
eType="#//Topic"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="resources" upperBound="-1"
eType="#//Resource" eOpposite="#//Resource/topics"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="percentComplete" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFloatObject"
defaultValueLiteral="0"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="priority" eType="#//Priority"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="startDate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="endDate" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="duration" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EFloatObject"
defaultValueLiteral="0"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="comments" upperBound="-1"
eType="#//Thread" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Map">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="title" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="rootTopics" upperBound="-1"
eType="#//Topic" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="relations" upperBound="-1"
eType="#//Relationship" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="resources" upperBound="-1"
eType="#//Resource" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Resource">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="topics" upperBound="-1"
eType="#//Topic" eOpposite="#//Topic/resources"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="email" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="comments" upperBound="-1"
eType="#//Thread" eOpposite="#//Thread/author"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Relationship">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="source" lowerBound="1"
eType="#//Topic"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="target" lowerBound="1"
eType="#//Topic"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="type" eType="#//RelationshipType"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="RelationshipType">
<eLiterals name="DEPENDENCY"/>
<eLiterals name="INCLUDES" value="1"/>
<eLiterals name="EXTENDS" value="2"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Priority">
<eLiterals name="ONE" value="1"/>
<eLiterals name="TWO" value="2"/>
<eLiterals name="ZERO"/>
<eLiterals name="THREE" value="3"/>
<eLiterals name="FOUR" value="4"/>
<eLiterals name="FIVE" value="5"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Thread">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="author" eType="#//Resource"
eOpposite="#//Resource/comments"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="subject" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="items" upperBound="-1"
eType="#//ThreadItem" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="postDate" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ThreadItem">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="author" eType="#//Resource"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="body" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="itemPostDate" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EDate"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>