blob: fe1bb5006d38a806f7e11ef822d6117df6ad36fd [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="stylesheets" nsURI="http://www.eclipse.org/papyrus/infra/gmfdiag/css"
nsPrefix="css">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ModelStyleSheets" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="stylesheets" upperBound="-1"
eType="#//StyleSheet" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StyleSheet" abstract="true" interface="true"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StyleSheetReference" eSuperTypes="#//StyleSheet">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="path" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EmbeddedStyleSheet" eSuperTypes="#//StyleSheet">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="content" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkspaceThemes" eSuperTypes="platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="themes" upperBound="-1"
eType="#//Theme" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Theme">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="id" ordered="false" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"
defaultValueLiteral="" iD="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="label" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="icon" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="stylesheets" upperBound="-1"
eType="#//StyleSheet" containment="true"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>