blob: d119a5e3133859a1f25d8e7a6d91ce3aea83c162 [file] [log] [blame]
Manifest-Version: 1.0
Bundle-ManifestVersion: 2
Bundle-SymbolicName: org.eclipse.statet.ltk;singleton:=true
Bundle-Version: 4.3.1.qualifier
Bundle-Vendor: Eclipse StatET
Bundle-Name: StatET LTK (Incubation)