blob: b0489196c06540aa88f035681f4dfcd9bb54e3d5 [file] [log] [blame]
<ul>
<li><b><a href="http://wiki.eclipse.org/EGit/Contributor_Guide"
title="EGit Contributor Guide">EGit Contributor Guide</a></b> - How to contribute to the JGit project</li>
<li><b><a href="http://wiki.eclipse.org/JGit/User_Guide"
title="JGit User Guide">JGit User Guide</a></b> - JGit user guide</li>
<li><b><a
href="https://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/jgit-dev"
title="jgit-dev Mailing List"
rel="nofollow">Developer Mailing List</a></b> - Subscribe to the developer list.</li>
<li><b><a
href="https://dev.eclipse.org/mailman/listinfo/jgit-build"
title="jgit-build Mailing List"
rel="nofollow">Build Notices Mailing List</a></b> - Subscribe to the build notification list.</li>
<li><b><a href="http://www.ohloh.net/projects/jgit"
class="external text"
rel="nofollow">JGit at ohloh.net</a></b> - Track the project!</li>
</ul>