blob: e3efbcc44b67c7b4dabebc769de7ab8c88a92877 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="p1" nsURI="p1URI" nsPrefix="p1Prefix">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Dynamic">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name">
<eType xsi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>