blob: 18f53aae9be4855f07ef8a2e34fca90174c33779 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="testMetamodel" nsURI="testMetamodel" nsPrefix="testMetamodel">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="visibility" eType="//TestTypeVisibility"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="TestTypeVisibility">
<eLiterals name="public"/>
<eLiterals name="private"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>