blob: 4229ffdc1c8ebc467e98ad013d39cda0e1fb6b3f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="p" nsURI="p" nsPrefix="p"/>