blob: 9a495c137fd3f85036e0c568cbd847ddad35d12d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
<ecore:EPackage name="p1" nsURI="p1URI" nsPrefix="p1Prefix">
<eSubpackages name="sub1" nsURI="sub1URI" nsPrefix="sub1Prefix">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Type">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="sub1attr">
<eType xsi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
</eSubpackages>
</ecore:EPackage>
<ecore:EPackage name="p2" nsURI="p2URI" nsPrefix="p2Prefix">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Type">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="p2attr">
<eType xsi:type="ecore:EDataType" href="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eStructuralFeatures>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>
</xmi:XMI>