blob: 2046cae371245a4e2bb8f96176a6bad6a99074dc [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="p1" nsURI="http://p1" nsPrefix="p1"/>