blob: ccbe254ff576e5f8fab6f4588bd339fbd81a4f5e [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="TestPackage"
nsURI="http://www.eclipse.org/intent/testpackage/0.7" nsPrefix="testPackage">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AbstractTestClass" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestClass1" eSuperTypes="#//AbstractTestClass">
<eOperations name="testOperation" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString">
<eParameters name="testParameter" upperBound="-1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eOperations>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="theAttributeToListen" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestClass2" eSuperTypes="#//AbstractTestClass"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestIndex">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entries" upperBound="-1"
eType="#//TestIndexEntry" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestIndexEntry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="referencedElement" lowerBound="1"
eType="#//AbstractTestClass"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>