blob: 16278c954003253475a2acaf7f19f80ce0b9c642 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="faceletTaglib_1_0"
nsURI="http://org.eclipse.jst.jsf.facelet.core/faceletTaglib_1_0" nsPrefix="faceletTaglib_1_0">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FaceletLibraryClassTagLib" eSuperTypes="#//FaceletTaglibDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="libraryClass" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FaceletXMLDefnTaglib" eSuperTypes="#//FaceletTaglibDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="namespace" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="tags" upperBound="-1" eType="#//TagDefn"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="functions" upperBound="-1"
eType="#//FunctionDefn"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FaceletTaglibDefn"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ComponentTagDefn" eSuperTypes="#//HandlerTagDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="componentType" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="rendererType" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ValidatorTagDefn" eSuperTypes="#//HandlerTagDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="validatorId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ConverterTagDefn" eSuperTypes="#//HandlerTagDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="converterId" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="HandlerTagDefn" eSuperTypes="#//TagDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="handlerClass" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SourceTagDefn" eSuperTypes="#//TagDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="source" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TagDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="FunctionDefn">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="functionName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="functionClass" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="functionSignature" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>