blob: 4a45d2620ed83650ec605a1d8ca876cb5492d140 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="namespace"
nsURI="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" nsPrefix="namespace"/>