blob: 8f279f6a27240e9d4f6ec160360254ce75882d24 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="ecoreCounter">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="1"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="2"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="3"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="4"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="5"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="6"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="7"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="8"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="9"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="10"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="11"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="12"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="13"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="14"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="15"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="16"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="17"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="18"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="19"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="20"/>
</ecore:EPackage>