blob: 20fa126617f5e477492e2ec266632740d22b84de [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="simplerdbms" nsURI="http://www.eclipse.org/qvtd/test/compiler/0.1/SimpleRDBMS"
nsPrefix="simplerdbms">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Column" eSuperTypes="#//RModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="type" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//Table"
eOpposite="#//Table/columns"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="foreignKeys" upperBound="-1"
eType="#//ForeignKey" eOpposite="#//ForeignKey/columns"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="keys" upperBound="-1" eType="#//Key"
eOpposite="#//Key/column"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ForeignKey" eSuperTypes="#//RModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="refersTo" lowerBound="1"
eType="#//Key"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="columns" upperBound="-1"
eType="#//Column" eOpposite="#//Column/foreignKeys"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//Table"
eOpposite="#//Table/foreignKeys"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Key" eSuperTypes="#//RModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="owner" lowerBound="1" eType="#//Table"
eOpposite="#//Table/keys"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="column" upperBound="-1"
eType="#//Column" eOpposite="#//Column/keys"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="RModelElement" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="kind" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Schema" eSuperTypes="#//RModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="tables" upperBound="-1"
eType="#//Table" containment="true" eOpposite="#//Table/schema"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Table" eSuperTypes="#//RModelElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="columns" upperBound="-1"
eType="#//Column" containment="true" eOpposite="#//Column/owner"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="schema" lowerBound="1"
eType="#//Schema" eOpposite="#//Schema/tables"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="keys" upperBound="-1" eType="#//Key"
containment="true" eOpposite="#//Key/owner"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="foreignKeys" upperBound="-1"
eType="#//ForeignKey" containment="true" eOpposite="#//ForeignKey/owner"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String" instanceTypeName="EString"/>
</ecore:EPackage>