blob: 2654fe97b16754bffe2d44a3e58b22fc3fd07d1f [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<simplegraph:Graph xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:simplegraph="http://cs.york.ac.uk/SimpleGraph/1.0" xsi:schemaLocation="http://cs.york.ac.uk/SimpleGraph/1.0 SimpleGraph.ecore" name="GraphOne">
<element xsi:type="simplegraph:Node" incoming="//@element.3" outgoing="//@element.1" label="York"/>
<element xsi:type="simplegraph:Edge" target="//@element.2" source="//@element.0"/>
<element xsi:type="simplegraph:Node" incoming="//@element.1 //@element.10" outgoing="//@element.4 //@element.3" label="Stansted"/>
<element xsi:type="simplegraph:Edge" target="//@element.0" source="//@element.2"/>
<element xsi:type="simplegraph:Edge" target="//@element.5" source="//@element.2"/>
<element xsi:type="simplegraph:Node" incoming="//@element.4" outgoing="//@element.6" label="Munich"/>
<element xsi:type="simplegraph:Edge" target="//@element.7" source="//@element.5"/>
<element xsi:type="simplegraph:Node" incoming="//@element.6" outgoing="//@element.8" label="Innsbruck"/>
<element xsi:type="simplegraph:Edge" target="//@element.9" source="//@element.7"/>
<element xsi:type="simplegraph:Node" incoming="//@element.8" outgoing="//@element.10" label="Stuttgart"/>
<element xsi:type="simplegraph:Edge" target="//@element.2" source="//@element.9"/>
</simplegraph:Graph>