blob: 0ce28163b9370205ddf4bbe8c86d2e8d5f68be68 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="kiamaas" nsURI="http://cs2as/tests/example4/simplerkiamaas/1.0"
nsPrefix="kiamaas">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Top" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="node" lowerBound="1" eType="#//Node"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Node" abstract="true" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="height" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EIntegerObject"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="depth" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EIntegerObject"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Composite" eSuperTypes="#//Node">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="child" eType="#//Node"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Leaf" eSuperTypes="#//Node"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Element" abstract="true"/>
</ecore:EPackage>