blob: 122dcecfb5f408d25dd6a6bffe10c4abaf7d8d8d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="modiscoworkflow"
nsURI="http://www.eclipse.org/MoDisco/infra/workflow/0.9.incubation" nsPrefix="org.eclipse.modisco.workflow">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Element" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="type" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="index" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Workflow" eSuperTypes="#//Element #//ExportInfos">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="elements" upperBound="-1"
eType="#//Element" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Work" eSuperTypes="#//Element">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parameters" upperBound="-1"
eType="#//WorkParameter" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameter">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="direction" eType="#//Direction"
defaultValueLiteral=""/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="type" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="required" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="description" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" eType="#//WorkParameterValue"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EEnum" name="Direction">
<eLiterals name="in"/>
<eLiterals name="out" value="1" literal="out"/>
<eLiterals name="inout" value="2"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterValue" abstract="true"
interface="true"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterStringValue" eSuperTypes="#//WorkParameterValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterStringListValue" eSuperTypes="#//WorkParameterValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" unique="false" upperBound="-1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterBooleanValue" eSuperTypes="#//WorkParameterValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterIntegerValue" eSuperTypes="#//WorkParameterValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterMapValue" eSuperTypes="#//WorkParameterValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="entryList" upperBound="-1"
eType="#//WorkParameterEntryValue" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="WorkParameterEntryValue" instanceClassName="java.util.Map$Entry">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="key" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" eType="#//WorkParameterValue"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ExportInfos">
<eOperations name="getAllUnitsOfWork" upperBound="-1" eType="#//Element"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="packageBase" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="symbolicName" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>